Ohjeita kirjoittajalle

[23.1.2024 Päivitetyt tiedot täällä: https://journal.fi/sosiologia/about/submissions ]

Sosiologia julkaisee aiemmin julkaisemattomia suomen- ja ruotsinkielisiä kirjoituksia, sekä enintään kerran vuodessa julkaistavassa englanninkielisessä numerossa englanninkielisiä kirjoituksia. Julkaistavaksi tarjottavat käsikirjoitukset lähetetään docx-, doc- tai rtf-muodossa lehden päätoimittajalle ja toimitussihteerille. Sähköpostiviestissä ilmoitetaan kirjoittajan tiedot: puhelinnumero, postiosoite, oppiarvo, ammatti ja työpaikka.

Julkaistun artikkelin kirjoittajalle lähetetään viisi lehden numeroa. Avauksia ja keskustelua sekä Kirjat-osastojen kirjoittajat saavat kaksi lehden numeroa.

Käsikirjoitukset laaditaan rivivälillä 1,5. Käytä tekstinkäsittelyohjelman valmiita leipäteksti- ja otsikkotyylejä, mutta korkeintaan kahta eri kokoa väliotsikoita. Teosten nimet, korostettavat ja vieraskieliset sanat kursivoidaan. Lisää tekstitiedostoon sivunumerot.

Artikkelit-osastossa julkaistaan empiirisiä, teoreettisia ja metodologisia artikkeleita. Lehden valitsemat nimettömät asiantuntijat hyväksyvät tai hylkäävät käsikirjoituksen tai ehdottavat siihen muutoksia. Tätä varten myös käsikirjoitus on anonymisoitava. Viitteet omiin julkaisuihin korvataan esim. merkinnällä [Kirjoittaja 2015]. Artikkelin pituus on enintään 6500 sanaa käsittäen koko tekstin otsikoineen, abstrakteineen, kirjallisuusluetteloineen, liitteineen ja alaviitteineen. Alaviitteiden tarpeetonta käyttöä vältetään.

Artikkelin alussa tulee olla otsikko ja abstrakti, molemmat sekä suomeksi että englanniksi. Abstraktin tulee olla yhden kappaleen eli 100–150 sanan mittainen tiivistys artikkelin sisällöstä. Abstraktin alle liitetään artikkelin avainsanat aakkosjärjestyksessä suomeksi ja englanniksi. Yleisen suomalaisen asiasanaston (YSA) mukaisia avainsanoja suositaan, mutta muitakin voi käyttää. Kuviot, taulukot ja kuvat toimitetaan erillisinä tiedostoina, ei tekstissä, mutta niiden paikat merkitään tekstiin. Taulukot lähetetään mieluummin Excel- kuin Word-taulukoina, ja kuviot lähetetään mieluiten Excel-tiedostossa, jossa näkyy myös luvut, joiden perusteella kuvio on piirretty.

Lähdeviitteet ja kirjallisuusluettelo tehdään American Political Science Associationin (APSA) käytännön (PDF s. 38–56) mukaan seuraavasti.

Lähdeviitteet sijoitetaan tekstin sisään sulkeisiin. Viitattaessa koko teokseen merkitään (Allardt 1964) ja tiettyihin sivuihin (Allardt 1964, 9–10). Mikäli viite kohdistuu vain yhteen virkkeeseen, se kirjoitetaan lauseen sisään (Allardt 1964). Jos viite liittyy useampaan edeltävään virkkeeseen, se merkitään omaksi lauseekseen. (Allardt 1964.) Tekstissä mahdollisesti mainitut teosten nimet kursivoidaan.

Elektronisiin lähteisiin viitataan kuten muihinkin kirjallisiin lähteisiin.

Suorat lainaukset merkitään lainausmerkeillä, jos ne ovat alle neljä riviä pitkiä. Pidemmät lainaukset erotetaan omaksi kappaleekseen ja sisennetään.

Lähdeluettelo liitetään käsikirjoituksen loppuun Kirjallisuus-otsikon alle. Kirjat merkitään tekijän sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä seuraavasti:

Mäkelä, Klaus. 1999. Valtio, väkijuomat ja kulttuuri: Kirjoituksia Suomesta ja sosiologiasta. Helsinki: Gaudeamus.

Huomaathan teoksen nimen kursivoinnin, vuosiluvun erottamisen pisteellä sulkumerkkien sijaan sekä kustantajan ja sen paikkakunnan ilmoittamisjärjestyksen.

Artikkeleista merkitään lisäksi julkaisun nimi, vuosikerta, numero ja artikkelin sivunumerot:

Riska, Elianne. 1982. ”Kvinnornas roll i den amerikanska egenvärdsrörelsen.” Sosiologia 19:2, 102—109.

Huomaathan lehden nimen kursivoinnin ja artikkelin nimen lainausmerkit.

Toimitettujen kirjojen artikkelit ilmoitetaan näin:

Thévenot, Laurent, Michael Moody & Claudette Lafaye. 2000. ”Forms of Valuing Nature. Arguments and Models of Justification in French and American Environmental Disputes.” Teoksessa Rethinking Comparative Cultural Sociology. Repertoires of Evaluation in France and the United States, toim. Michéle Lamont & Laurent Thévenot. Cambridge: Cambridge University Press, 229–272.

Huomaathan, että vain ensimmäinen kirjoittajista ilmoitetaan sukunimi edellä, Englanninkieliset Otsikot Kirjoitetaan Näin (”title case”) sekä julkaisun tietojen oikean järjestyksen. Painettujen niteiden nimet kursivoidaan ja niiden osat (artikkelit, kirjan luvut) kirjoitetaan ”lainausmerkeissä”.

Sanomalehtiartikkelit merkitään näin:

Pelli, Petja. 2016. ”Tutkija: Sotaisa julkinen keskustelu ruokkii valeuutisia.” Helsingin Sanomat 2.12.2016, A29.

Mikäli kirjoittajaa ei mainita, tekijäksi ilmoitetaan sanomalehti.

Internet-lähteistä ilmoitetaan mahdollisimman tarkat tekijätiedot, julkaisun osoite sekä viittauspäivämäärä. Mikäli julkaisuvuotta ei ole tiedossa, käytetään viittauspäivämäärän vuotta.

Saaranen-Kauppinen, Anita & Anna Puusniekka. 2006. KvaliMOTV – Menetelmäopetuksen tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/ (Luettu pp.kk.vvvv.)

Avauksia ja keskustelua -osastossa julkaistaan artikkelia lyhyempiä ajankohtaisia puheenvuoroja, temaattisia esittelyjä, keskustelunavauksia ja kommentteja. Kirjoitusten pituus on noin 1500–3000 sanaa ja niihin ei liitetä erillistä abstraktia. Kirjallisuusviitteiden käyttö on vapaaehtoista. Kirjoituksissa ei käytetä nimetöntä vertaisarviointia, mutta lehden toimituskunta arvioi, hyväksyy ja toimittaa ne.

Kirjat-osastossa julkaistaan kirja-arvioita, joiden enimmäispituus on 900 sanaa. Arvioon ei liitetä lähdeluetteloa, vaan tarvittavat lähdetiedot mainitaan tekstissä. Arviolla tulee olla oma otsikko, jonka jälkeen ilmoitetaan kirjan ja sen kirjoittajan nimi, kustantaja, kustantajan kotipaikka, painovuosi, sivumäärä ja ISBN-tunnus. Tiedoksi-osastossa tiedotetaan tieteellisistä tapahtumista ja julkaisuista.

Sosiologiaan voi ehdottaa myös teemanumeroa (ks. tarkemmat ohjeet), joka keskittyy johonkin uuteen, tärkeään tai kiisteltyyn, sosiologisesti merkitykselliseen aiheeseen. Teemanumerot ovat Sosiologia-lehden normaalien numeroiden tapaan vertaisarvioituja.