2008

1. Numero

Pääkirjoitus
Anu-Hanna Anttila:Luokkaretki, 1

Artikkelit
Johanna Kallio:Kansalaisten asennoituminen hyvinvointivaltion uudelleenmuotoiluun, 3
Pekka Rantanen & Jarno Valkonen:Pieni genealoginen tapahtuma. Tapaustutkimus ulkomaalaisten luonnonmarjapoiminnasta Suomessa, 21
Hannu Ruonavaara:Mekanismeilla selittäminen, 37

Avauksia
Heikki Kerkkänen:Sosiologian opetusviroissa tapahtuneet muutokset vuosina 1997–2007, 52

Kirjat
Pekka Hämäläinen (toim.):When Disease makes history. Epidemics and great historical turning points (Mikko Jauho), 62
Pirjo Ilvesviita:Paaluraudoista kotkansuojeluun. Suomalainen metsästyspolitiikka 1865–1993 (Pertti Rannikko), 64
Leevi Karsikas:Metsästyksen ongelmapuhe (Pertti Rannikko), 64
Pertti Jokivuori & Risto Hietala:Määrällisiä tarinoita – monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta (Veli-Matti Salminen), 66
Johanna Järvinen-Tassopoulos:Suomalaisena naisena Kreikassa (Heli Hyvönen), 68
Taina Kinnunen & Anne Puuronen (toim.):Seksuaalinen ruumis. Kulttuuritieteelliset lähestymistavat(Hanna Vilkka), 70
Juhani Koponen, Jari Lanki & Anna Kervinen:Kehitysmaatutkimus. Johdatus perusteisiin (Kuutti Koski), 72
Sirpa Lappalainen, Pirkko Hynninen, Tarja Kankkunen, Elina Lahelma & Tarja Tolonen (toim.):Etnografia metodologiana. Lähtökohtana koulutuksen tutkimus (Elina Paju), 74
Benedict Anderson:Kuvitellut yhteisöt (Tapani Kaakkuriniemi), 76
David Held & Anthony McGrew:Globalization/ Anti-Globalization: Beyond the Great Divide (Suvi Ervamaa), 78
David Held & Anthony McGrew:David Held & Anthony McGrew: Globalisaatio – puolesta ja vastaan (Suvi Ervamaa), 78
David Jenemann:Adorno in America (Olli-Pekka Moisio), 80

Tiedoksi
Vuonna 2007 Suomessa ilmestyneet sosiologian alaan kuuluvat väitöskirjat, 83
Current Contents and English Summaries, 85
Sosiologipäivät 2008, 87

2. Numero

Pääkirjoitus
Anu-Hanna Anttila:Muukalaisia itselleenkin, 89

Artikkelit
Mia Hakovirta:Yksinhuoltajaäitien palkkatyövalinnat, 91
Suvi Salmenniemi:Kansalaisyhteiskuntateoria ja postsosialismi, 104
Arto Selkälä:Lomaketutkimuksen haasteet ja verkkolomakkeiden mahdollisuudet niihin vastaamisessa, 119

Avauksia
Arja Kuula:Tarvitaanko tutkimusetiikan tarkistusta?, 135

Keskustelua
Jani Erola:Tutkimusetiikkaa mutta ei sovinnaisuudentavoittelua, 143
Klaus Mäkelä:Moraalihallinnon ongelmia, 146
Anna Rastas:Antirasistinen tutkimusagenda – etiikkaa vai politiikkaa?, 143
Östen Wahlbeck:Eettiset kysymykset vähemmistöjen tutkimuksessa, 154
Katariina Warpenius:Pyhittääkö päämäärä keinot arviointitutkimuksessa?, 157

Kirjat
Ilmo Massa & Sanna Ahonen (toim.):Arkielämän ympäristöpolitiikka (Annamari Konttinen) 161
Leena-Maija Rossi & Anita Seppä (toim.):Paaluraudoista kotkansuojeluun. Suomalainen metsästyspolitiikka 1865–1993 (Pertti Rannikko), 64
Teemu Taira:Työkulttuurin arvomuutos työttömien kerronnassa (Jani Kaisto) 165
Mark Johnson:The Meaning of the Body. Aesthetics of Human Understanding (Antti Rannisto) 167
Doreen Massey:Samanaikainen tila (Anssi Paasi) 170
John Smith & Chris Jenks:John Smith & Chris Jenks: Qualitative Complexity: Ecology, cognitive processes and the re-emergence of structures in post-humanist social theory (Mikko J. Virtanen) 172

Tiedoksi
Sosiologipäivät 2008: Yleisluentojen ja työryhmien koosteet, 174
Current Contents and English Summaries, 197

3. Numero

Pääkirjoitus
Anu-Hanna Anttila:Hinta, väline ja päämäärä, 201

Artikkelit
Hans Joas:Kontingenssin aikakausi, 203
Päivi Pylkkänen:Maaseutupolitiikan arviointikäytännöt hallintateknologiana, 213
Antti Tanskanen:Modernia orjatyötä? Analyysi vuokratyön oikeudenmukaisuusongelmista, 233

Avauksia
Jan Löfström:Koulun uusi yhteiskuntaoppi työkenttänä sosiologeille, 248

Keskustelua
Pirjo Nikander:Ennakkosäätelyä vai tutkimusetiikan koulutusta?, 256
Kansainväliset ja kansalliset eettiset ohjeet, 259

Kirjat
Mika Elovaara:Suicidal Alcoholics, Meterosexual Family Men and Other Heroes: Representations of Modern Athletic Hero (Erkki Vettenniemi), 263
Anne Maria Holli, Eeva Luhtakallio & Eeva Raevaara:Sukupuolten valta/kunta. Politiikka, muutos ja vastarinta suomalaisissa kunnissa (Suvi Salmenniemi), 265
Jaana Vuori & Ritva Nätkin (toim.):Perhetyön tieto (Anna Kokko), 267
Pasi Saukkonen:Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa (Heikki Kerkkänen), 269
Eija Sevón & Marianne Notko:Perhesuhteet puntarissa (Ella Sihvonen), 271
Tiina Tikka:Taitavaksi hoitajaksi, arvostetuksi kasvattajaksi. Ammatillinen sosialisaatio perhepäivähoitajan työssä (Merja Kinnunen), 273
Sheldon Garon & Patricia L. Maclachlan (toim.):The Ambivalent Consumer: Questioning Consumption in East Asia and the West (Pekka Räsänen), 275
Max Horkheimer & Theodor W. Adorno:Valistuksen dialektiikka. Filosofisia sirpaleita (Rauno Huttunen), 277

Tiedoksi
Current Contents and English Summaries, 279
Sosiologipäivät 2009, 281
Westermarck-seura tiedottaa, 282

4. Numero

Pääkirjoitus
Anu-Hanna Anttila:Asialliset jälkilöylyt, 285

Artikkelit
Riie Heikkilä:Puhuva ryhmä. Esimerkkitapaus ryhmähaastattelun käytöstä sosiaalitieteellisessä tutkimusasetelmassa, 292
Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila & Antti Kylänpää:Luottamus, retoriikka ja tieteen rationaalisuus, 306
Saara Kanula:Oireista elämänlaatuun – masennuksen markkinointi lääkäreille, 322

Avauksia
Turo-Kimmo Lehtonen & Markku Lonkila:Laurent Thévenot ja yhteiselon oikeutukset, 342
Pekka Räsänen, Atte Oksanen, James Hawdon & John Ryan:Paikallistason yhteisöllisyys massaväkivallan jälkeen Suomessa ja Yhdysvalloissa, 347

Kirjat
Johanna Kantola & Johanna Valenius (toim.):Toinen maailmanpolitiikka. 10 käsitettä feministiseen kansainvälisten suhteiden tutkimukseen (Kirsti Lempiäinen), 354
Kimmo Ketola, Ilkka Pyysiäinen & Tom Sjöblom (toim.):Uskonto ja ihmismieli. Johdatus kognitiiviseen uskontotieteeseen (Tuomas Martikainen), 356
Jaakko Koivumäki:Työyhteisöjen sosiaalinen pääoma. Tutkimus luottamuksen ja yhteisöllisyyden rakentumisesta ja merkityksestä muuttuvissa valtion asiantuntijaorganisaatioissa (Tuomo Alasoini), 358
Jussi Parikka:Digital Contagions. A Media Archaeology of Computer Worms and Viruses (Jukka Vuorinen), 360
Hans Joas:Do We Need Religion? On the Experience of Self-Transcendence (Antti Gronow), 362
Stephen L. Morgan, David B. Grusky & Gary S. Fields:Mobility and Inequality. Frontiers of Research in Sociology and Economics (Jani Erola), 364
Chris Shilling:Changing Bodies. Habit, Crisis and Creativity (Antti Rannisto), 366
John Urry:Mobilities (Sakari Taipale), 368
Loïc Wacquant:Urban Outcasts. A Comparative Sociology of Advanced Marginality (Perttu Salmenhaara), 370

Tiedoksi
Current Contents and English Summaries, 372
Sosiologia-lehden sisällysluettelo 2008, 374
Sosiologipäivät 2009, 377