2001

1. Numero

Pääkirjoitus
Risto Heiskala & Eeva Luhtakallio: Hyvää sosiologiaa 1

Artikkelit
Erik Allardt: Perspektiv och perspektivförskjutningar inom nordisk sociologi, 4
Marja Suoninen: Mikrohistoria vastauksena historiallisen sosiologian dilemmaan,14
Westermarck-seura juhlaseminaari
Pekka Sulkunen: Sosiologian käänteet, 27
Jari Aro: Retoriikka, refleksiivisyys ja sosiologia, 31
Risto Heiskala: Kulttuurinen konstruktionismi ja yhteiskunnalliset pakot, 35
Elina Haavio-Mannila: Naisten näkyvyys ja näkymättömyys sosiologian alkutaipaleella, 42
Kirsti Lempiäinen: Sosiologian sukupuoliset jaot, 47
Risto Alapuro: Missä ovat toimijat?, 51
Raimo Blom: Transitio, metodit ja kapitalismiteoria, 57

Keskustelua
Turo-Kimmo Lehtonen: Vastine Toivoselle, 62

Kirjat
Mari-Anna Berg: Ravitsemussuosituksiin liittyvien ruokatottumusten alue-erot ja niiden muutokset Suomessa (Sakari Karvonen), 64
Tapio Aittola (toim.): Kasvatussosiologian teoreetikoita: Uudesta kasvatussosiologiasta oppimisen kriittiseen tarkasteluun (Osmo Kivinen), 66
Matti Vuorensyrjä & Reijo Savolainen (toim.): Tieto ja tietoyhteiskunta (Pasi Pyöriä), 67
Päivi Eriksson & Marja Vehviläinen (toim.): Tietoyhteiskunta seisakkeella. Teknologia, strategiat ja paikalliset tulkinnat
Karl-Erik Michelsen: Viides sääty. Insinöörit suomalaisessa yhteiskunnassa (Mika Pantzar), 360
Clive Seale: The Quality of Qualitative Research (Ilkka Arminen), 69
Neil J. Smelser & Richard Swedberg (1994) (Ed.): The Handbook of Economic Sociology (Jari Kaivo-oja), 71
Peter Beilharz: Zygmunt Bauman. Dialectic of Modernity (Teemu Taira), 73
Dennis Smith: Zygmunt Bauman. Prophet of Postmodernity (Teemu Taira), 73

Tiedoksi
Sosiologipäivät 2001: Arjen kuvat, sosiologian sanat, 76
Current Contents & English Summaries 79

2. Numero

Artikkelit
Matti Virtanen: Laadulliset lähteet ja niiden edustavuus, 81
Pekka Rantanen: Sääty-yhteiskunta ja suomalaisuus sanomalehtien muotipuheessa 1800-luvun lopulla, 93
Kalle Toiskallio: Miten liikenteessä liikkujat arvioivat toisiaan – makukamppailua normaalista, 104

Keskustelua
Timo Toivonen: Vielä Turo-Kimmo Lehtoselle, 117
Eeva Jokinen: Mitä metaforat suovat?, 117
Antti Honkanen: Ikuinen kiistakysymys: sosiaalisen todellisuuden luonne, 118
Jari Eskola: Triangulaation tulosta Suomeen, 119

Kirjat
Arja Kurvinen: Tilinteon aika. Tutkimus pankista työnsä menettävien naisten identiteettien uudelleen arvioinneista (Päivi Korvajärvi), 120
Kimmo Saaristo: Avoin asiantuntijuus. Ympäristökysymys ja monimuotoinen ekspertiisi (Juha Kaskinen), 122
Jyrki Smolander: Suomalainen oikeisto ja ’kansankoti’. Kansallisen kokoomuksen suhtautuminen pohjoismaiseen hyvinvointivaltiomalliin jälleenrakennuskaudelta konsensusajan alkuun (Timo Kyntäjä), 125
Anneli Anttonen, Kirsti Lempiäinen & Marianne Liljeström (toim.): Feministejä – Aikamme ajattelijoita (Sari Charpentier), 127
Merja Kinnunen ja Olli Löytty (toim.) Iso Gee – gradua ei jätetä! (Minna Mäki-Heikkilä, Laura Kopu & Jukka Vuorinen), 129
Pauli Niemelä & Anja Riitta Lahikainen (toim.): Inhimillinen turvallisuus (Ilkka Pirttilä), 131
Stuart Hall: Identiteetti (Jarno Valkonen), 133
McCarthy, E. Doyle: Knowledge as Culture. The New Sociology of Knowledge (Jukka Laari), 135
Östen Wahlbeck: Kurdish Diasporas: A Comparative Study of Kurdish Refugee Communities (Laura Huttunen), 138

Tiedoksi
Sosiologipäivät 2001: Arjen kuvat, sosiologian sanat. Yleisluentojen ja työryhmien koosteet, 141
Current Contents & English Summaries 141

3. Numero

Artikkelit
Antti Pelkonen: Yliopistot ja innovaatiopolitiikan haasteet, 161
Jani Erola: Maksuhäiriöisyys ja luottamusrakenteiden kriisi sosiaalisessa toiminnassa, 174
Katja Yesilova: Sukupuolittunut seksuaalikasvatus, 192
Jukka Törrönen: Haastatteleminen virikkeillä: virike johtolankana, pienoismaailmana ja/tai provosoijana, 205

Kirjat
Taina Kinnunen: Pyhät bodarit. Yhteisöllisyys ja onni täydellisessä ruumiissa (Jari Eskola & Nina Lahtinen), 218
Raimo Blom (toim.): Mikä Suomessa muuttui? Sosiologinen kuva 1990-luvusta (Jouko Nätti), 220
Eija Nurminen (toim.): Sosiaalipolitiikan lukemisto (Harri Melin), 222
Risto Heiskala: Toiminta, tapa ja rakenne. Kohti konstruktionistista synteesiä yhteiskuntateoriassa (Seppo Raiski), 224
Jaana Airaksinen ja Tuula Ripatti (toim.): Rotunaisia ja feministejä. Nais- ja kehitystutkimuksen risteyskohtia (Anu Hirsiaho), 226
Ilka Kangas, Sakari Karvonen & Annika Lillrank (toim.): Terveyssosiologian suuntauksia (Tiina Hautamäki), 228
Reijo Miettinen, Janne Lehenkari, Mervi Hasu & Jukka Hyvönen: Osaaminen ja uuden luominen innovaatioverkoissa. Tutkimus kuudesta suomalaisesta innovaatiosta (Tuomo Alasoini), 230
Janne Kivivuori: Psykokirkko. Psykokulttuuri, uskonto ja moderni yhteiskunta (Jouko Sihvo), 232
Robert D. Putnam: Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community (Petri Ruuskanen), 233
Georg Simmel: Pieni sosiologia & Rahan filosofia (Jakke Holvas) , 236
Harriet Bradley, Mark Erickson, Carol Stephenson & Steve Williams: Myths at Work (Raija Julkunen), 238
Kenneth J. Gergen: An Invitation to Social Construction (Pekka Kuusela), 240

Tiedoksi
Current Contents & English Summaries, 243

4. Numero

Artikkelit
Osmo Kivinen & Pekka Ristelä: Pragmatistisia näkökulmia tiedonhankintaan ja toimintaan. Metodologinen relationalismi käytännön toiminnassa, 249
Kimmo Kevätsalo: Sitoutuminen johtoon ja ay-liikkeeseen informationaalisen ajan työorganisaatioissa, 260
Ralf Lillbacka: Den sociala desorganisationsteorin prövad – är destruktivt avvikande beteende vanligare i språkligt heterogena kommuner?, 274
Mianna Meskus: Sikiönlähdettämisen alakulttuuri 1900-luvun alun Suomessa, 287

Kirjat
Matti Virtanen: Fennomanian perilliset. Poliittiset traditiot ja sukupolvien dynamiikka (Risto Alapuro), 300
Anna-Maija Castrén: Perhe ja työ Helsingissä ja Pietarissa & Jeremy Smith (toim.): Beyond the Limits. The Concept of Space in Russian History and Culture (Simo Mannila), 302
Karin Filander: Kehittämistyö murroksessa. Sitoutuminen, sopeutuminen ja vastarinta julkisella sektorilla 1990-luvulla
Eija Oaso, Jorma Mäkitalo & Juhani Palonen (toim.): Viimeinen tykykirja? (Ilkka Pirttilä), 304
Ritva Engeström: Toiminnan moniäänisyys. Tutkimus lääkärinvastaanottojen keskusteluista (Johanna Ruusuvuori), 306 Antti Teittinen: Miten tutkia vammaisuutta yhteiskunnallisena kysymyksenä (Susanna Nouko-Juvonen), 308
Susanna Nouko-Juvonen: Kehitysvammapalvelut ja muutoksen vuosikymmen (Antti Teittinen), 310
Pertti Töttö: Pirullisen positivismin paluu (Suvi Ronkainen), 312
Mika Pantzar: Tulevaisuuden koti. Arjen tarpeita keksimässä (Turo-Kimmo Lehtonen), 314
Tarmo Lemola: Näkökulmia teknologiaan (Antti Pelkonen) , 316 Yrjö Haila & Pekka Jokinen (toim.): Ympäristöpolitiikka. Mikä ympäristö, kenen politiikka (Jarno Valkonen), 318
Gøsta Esping-Andersen: Social Foundations of Postindustrial Societies (Juho Härkönen), 320
Oliver Bennett: Cultural Pessimism. Narratives of Decline in the Postmodern World (Risto Eräsaari), 322
William M. Newman & Peter L. Halvorson: Atlas of American Religion. The Denominational Era, 1776-1990 (Pauliina Raento), 323

Tiedoksi
Sosiologipäivät 2002, 326
Sosiologia-lehti – vuoden 2001 sisällysluettelo, 328
Current Contents & English Summaries, 331