2000

1. Numero

Artikkelit
Riitta Lavikka: Palvelukseen halutaan ’hyvä tyyppi’; eli osaaminen perinteisessä teollisuudessa, 1
Tommi Inkinen: Sähköinen tila – substituutti todellisuudelle? Esimerkkinä Olkiluodon virtuaaliydinvoimala, 18
Timo Peuhkuri: Tiedon rooli ympäristökonfliktissa. Keskustelu Saaristomeren rehevöitymisestä ja kalankasvatuksesta, 30
Timo Toivoneni: Tulojen ja kohortin vaikutus turismikulutukseen laman aikana, 48

Keskustelua
Ilpo Helén: Pelon sota ja sosiologia, 60
Osmo Kivinen, Sakari Ahola & Juha Hedman: Korkeakoulutukseen osallistumisen erot ja tasa-arvo, 61
Ari Antikainen: Tulokset ovat selkeät, mutta mitkä ovat tulkinnat?, 64
Osmo Kivinen, Sakari Ahola &Juha Hedman: Loppukommentti, 65
Ari Antikainen: Kommentti loppukommenttiin, 65

Kirjat
Taina Rajanti: Kaupunki on ihmisen koti (Leena Eräsaari), 67
Ilkka Arminen: Therapeutic Interaction. A Study of Mutual Help in the Meetings of Alcoholics Anonymous (Johanna Ruusuvuori), 70
Erkki Karvonen: Elämää mielikuvayhteiskunnassa. Imago ja maine manestystekijöinä myöhäismodernissa maailmassa (Kaj Ilmonen), 72
Jari Eskola: Eläytymismenetelmä sosiaalitutkimuksen tiedonhankintamentelmänä (Marko Salonen), 75
Yrjö Engeström, Reijo Miettinen & Raija-Leena Punamäki (toim.): Perspectives on Activity Theory (Oili-Helena Ylijoki), 77
Pekka Sulkunen: Johdatus sosiologiaan – käsitteitä ja näkökulmia (Kimmo Jokinen), 80
Jacob Torfing: New Theories of Discourse. Laclau, Mouffe and Zizek (Jukka Laari), 82
Chris Jenks: Childhood (Ralf Kauranen), 84
James Allison, Chris Jenks & Alan Prout: Theorizing Childhood (Ralf Kauranen), 84
Elias Canetti: Joukko ja Valta (Pekka Kuusela), 87

Tiedoksi
Current Contents & English Summaries, 94

. Numero

Artikkelit
Elina Oinas: Kroppssociologins uppkomst – hur skapas en sociologisk subdisciplin?, 97
Esa Konttinen & Jukka Peltokoski: Ympäristöprotestin neljännen aallon sielunmaisema, 111-129.
Heikki Lehtonen: Voiko suomalainen hyvinvointivaltiomalli muuttua?,130

Keskustelua
Pentti Määttä: Korkeakoulutukseen osallistumisesta ja osallistumattomuudesta, 142
Jussi Tolvi: Rationaalisista odotuksista, 145
Timo Toivonen: Kommentti ”Rationaalisista odotuksista”-kirjoitukseen, 146
Pertti Töttö: Kuvitteellisesta perusjoukosta, 148
Pertti Alasuutari: Hypoteettisesta universumista ja tilastollisista yhteyksistä johtolankoina, 151
Pentti Moilanen & Pekka Räihä: Miksi-kysymykset laadullisessa tutkimuksessa – kommentteja Pertti Tötölle, 154
Pertti Töttö: Kirjoittamisella on siis syynsä, 157
Sami Borg: Tietoarkisto luo uutta toimintakulttuuria, 158

Kirjat
Soile Veijola: Liikkuvat subjektit, paikallinen tieto. Tutkimuksia urheilusta, turismista ja sosiologiasta (Marja-Liisa Honkasalo), 161
Jussi Vähämäki: Elämä teoriassa (Kai Eriksson), 163
Antti Eskola: Uskon tunnustelua (Erik Allardt), 166
Markku Kivinen: Sosiologia ja Venäjä (Mikko Lagerspetz), 168
Katherine Jensen & Audie Blevins: The Last Gamble. Betting on the Future in Four Rocky Mountain Mining Towns (Pauliina Raento), 170
Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen: Diskurssianalyysi liikkeessä (Jukka Törrönen), 172
Matti Peltonen: Mikrohistoriasta (Marja Suoninen), 175
Georges Bataille: Noidan oppipoika. Kirjoituksia 1920-luvulta 1950-luvulle (Rita Dahl), 178

Tiedoksi
Sosiologipäivät 2000: yleisluentojen ja työryhmien koosteet, 181
Current Contents & English Summaries, 207

3. Numero

Artikkelit
Jukka Gronow: Tupakointi, teknologian riskit ja tieteen legitiimisyys, 209
Pasi Moisio: Kasautuvatko sosiaalisen syrjäytymisen muodot EU-maissa?, 216
Pekka Räsänen: Kulutusvalintojen postmodernit piirteet ja rakenteelliset reunaehdot, 228
Jukka Törrönen: Subjektiaseman käsite empiirisessä sosiaalitutkimuksessa, 243

Keskustelua
Jorma Sipilä: Kiitokset Kettil Bruun -palkinnosta, 256
Kari Nyyssölä: Koulutuksellisen tasa-arvomittarin ongelmat, 257
Sakari Ahola: Vastine Määtälle, 258

Kirjat
Suvi Ronkainen: Ajan ja paikan merkitsemät. Subjektiviteetti, tieto ja toimijuus (Mirja Liikkanen), 260
Arja Kuula: Toimintatutkimus (Keijo Räsänen), 263
Riitta Seppänen-Järvelä: Luottamus prosessiin (Keijo Räsänen), 263
Jari Aro: Sosiologia ja kielenkäyttö. Retoriikka, narratiivi, metafora (Matti Hyvärinen), 264
David Silverman: Doing Qualitative Research. A Practical Handbook (Ilkka Arminen), 266
Sari Näre (toim.): Tunteiden sosiologiaa I: Elämyksiä ja läheisyyttä. & Tunteiden sosiologiaa II: Historiaa ja säätelyä (Hannele Forsberg), 269
Irma Sulkunen: Liisa Eerikintytär ja hurmosliikkeet 1700-1800-luvulla (Riitta Oittinen), 272
Tarja Ladonlahti, Aimo Naukkarinen & Simo Vehmas (toim.): Poikkeava vai erityinen? Erityispedagogiikan monet ulottuvuudet (Susanna Nouko-Juvonen), 274
Andrew C. Sparkes & Martti Silvennoinen (toim.): Talking Bodies. Men’s Narratives of the Body and Sport (Arto Jokinen), 276
Chris Rojek & John Urry (toim.): Touring Cultures. Transformations of Travel and Theory (Antti Honkanen), 278
Harri Veivo & Tomi Huttunen: Semiotiikka. Merkeistä mieleen ja kulttuuriin (Risto Heiskala), 280

Tiedoksi
Westermarck-seuran juhlaseminaari 282
Current Contents & English Summaries 286

4. Numero

Pääkirjoitus
Jari Aro & Pekka Rantanen:Kauden päättyessä, 289

Artikkelit
Anne Kouvonen: Koululaisten suhtautuminen työssäkäyntiinsä, 291
Markus Laine & Lasse Peltonen: Sodasta politiikkaan – Tampereen aseveliakseli ja paikallisen hallintatavan sukupolviulottuvuus, 306
Arto Noro: Aikalaisdiagnoosi sosiologisen teorian kolmantena lajityyppinä, 321
Janne Seppänen & Esa Väliverronen: Lehtikuvan luonto. Kuvan ja tekstin suhteista ympäristödiskurssissa, 330

Keskustelua
Pentti Määttä: Perättömiä ja muita korkeakoulutukseen osallistumista koskevia väitteitä, 349
Juha Koivisto & Petri Honkanen: Peukalo keskellä kämmentä: miksi muurarikoulun ovi ei aukea professorin jälkikasvulle?, 350

Kirjat
Marjatta Kalliala: Enkeliprinsessa ja itsari liukumäessä: Leikkikulttuuri ja yhteiskunnan muutos (Sirpa Lappalainen), 353
Sirpa Kolehmainen: Naisten ja miesten työt. Työmarkkinoiden segregoituminen Suomessa 1970-1990 (Jouko Nätti), 355
Johanna Ruusuvuori: Control in Medical Consultation. Practices of Giving and Receiving the Reason for the Visit in Primary Health Care (Sanna Vehviläinen), 358
Päivi Eriksson & Marja Vehviläinen (toim.):Tietoyhteiskunta seisakkeella. Teknologia, strategiat ja paikalliset tulkinnat & Karl-Erik Michelsen:Viides sääty. Insinöörit suomalaisessa yhteiskunnassa (Mika Pantzar), 360
Turo-Kimmo Lehtonen: Rahan vallassa. Ostoksilla käyminen ja markkinatalouden arki (Timo Toivonen), 364
Esa Konttinen: Ympäristökansalaisuuden kyläsepät (Ari Rasimus), 366
Richard Sennett: The Corrosion of Character. The Personal Consequences of Work in the New Capitalism (Pekka Räsänen), 368
Ulrich Beck: Mitä globalisaatio on? Virhekäsityksiä ja poliittisia vastauksia (Petri Ruuska), 370
Ilka Kangas & Pirjo Nikander (toim.): Naiset ja ikääntyminen (Anneli Sarvimäki), 372
Stadipiiri (toim.): URBS. Kirja Helsingin kaupunkikulttuurista (Briitta Koskiaho), 374

Tiedoksi
Vuoden 2000 sisällysluettelo, 379
Current Contents & English Summaries 381