1999

1. Numero

Pääkirjoitus
Jari Aro:Kauden alkaessa, 1

Artikkelit
Olli Kangas & Veli-Matti Ritakallio:Sosiaalipolitiikka vai rakenne? Tulonsiirrot,rakennetekijät ja köyhyys Pohjoismaissa ja Ranskassa, 2
Heikki Leimu:Makro- ja mikrotason yhteyden ongelmia. Esimerkkinä massatyöttömyys ja massatyöttömyyden vähentämispyrkimyksiä, 19
Pertti Alasuutari:Yhteiskunta,kansakunta ja sosiologia, 32
Anssi Peräkylä:Vuorovaikutustutkimuksen kaksi traditiota, 41

Keskustelua
J.P. Roos:Korjauksia ja oikaisuja, 49

Kirjat
Juha Kaskinen:Tuhatta ja sataa Turusta Pietariin. Eurooppatie E18:n tiensuunnittelu ympäristövaikutusten arvioinnin käytäntönä (Timo Järvikoski), 51
Juha Laurila:Managing Technological Discontinuities. The Case of the Finnish Paper Industry (Tarmo Koskinen), 52
J.P.Roos & Tommi Hoikkala (toim.):Elämänpolitiikka (Marjatta Marin), 54
Keijo Koskinen (toim.):Sosiologisia karttalehtiä. Matkaopas yhteiskunnan tutkimiseen (Raimo Blom), 56
Andrew Jamison & Per Østby (toim.):Public Participation and Sustainable Development. Comparing European Experiences (Kjell Andersson), 57
Riitta Kärki:Lääketiede julkisuudessa. Prometheus vai Frankestein (Tiina Hautamäki), 60
Kaj Ilmonen & Martti Siisiäinen (toim.):Uudet ja vanhat liikkeet (Annamari Konttinen), 62
Tapani Hietaniemi ym.:Feodalismi – Uuden ajan käsite, keskiajan ilmiö, maailmanhistorian kategoria (Pekka Valtonen), 65
Eeva Jokinen (toim.):Ruumiin siteet. Kirjoituksia eroista, järjestyksistä ja sukupuolesta (Martti Grönfors), 67
Klaus Helkama, Rauni Myllyniemi & Karmela Liebkind:Johdatus sosiaalipsykologiaan (Pekka Kuusela), 70

Tiedoksi
Westermarck-seuran johtokunta, 72

2. Numero

Artikkelit
Matti Virtanen:Sukupolven tasot, fraktiot ja elämänkaari, 81
Annika Lillrank:Samspelet mellan verbal och icke-verbal interaktion i forskningsintervjuer, 95
Jari Aro:Manuel Castells ja informaatioyhteiskunta. Teema-artikkelit verkostoista ja identiteeteistä globaalissa tilassa, 109
Ari-Veikko Anttirotko:Identiteetin rakentuminen verkostoyhteiskunnassa. Näkökulmia Manuel Castellsin teoriaan informationaalisesta yhteiskunnasta, 110
Marja Järvelä:Manuel Castells ja identiteetin tilat, 116
Risto Heiskala:Sukupuolijärjestelmän murros: Castellsin patriarkalismiteesi ja kulttuurinen muuntelu, 122
Risto Eräsaari:Globaalitietoverkostoyhteiskunta, 130
Markku Wilenius:Luonto informaatioajassa: Castells uuden kulttuurin jäljillä, 135

Keskustelua
Kyösti Raunio:Kommentteja sosiaalitutkimuksen ketodologiaan, 143
Sami Paavola:Tarkennuksia salapoliisimetodologiaan, 146

Kirjat
Eeva Jokinen:Väsynyt äiti. Äitiyden omaelämäkerrallisia esityksiä (Markku Soikkeli), 149
Risto Heiskala:Society as Semiosis. Neostructuralist Theory of Culture and Society (Pekka Kuusela), 151

Tiedoksi
Sosiologipäivät 1999: yleisluentojen ja työryhmien abstraktit, 154

3. Numero

Artikkelit
Pekka Kosonen:Globalisaatio sosiologisena käsitteenä, 181
Petteri Pietikäinen:Yksilö massojen puristuksessa:C.G.Jung, modernisaatio ja pako historiasta, 193
Pekka Pälli:”Kyllä niilläkin joku paikka pitää olla missä asua mutta…” Rasismi suomalaisnuorten ulkomaalais- ja pakolaispuheissa, 205
Marko Salonen:Seksuaalisen suuntautumisen selittäminen, 219

Keskustelua
Timo Toivonen:Kommentteja Matti Virtasen ”Sukupolvi” -artikkeliin, 234
Matti Virtanen:Toivoselle: metaforan ihanuus ja kurjuus, 235
Jarno Valkonen:Toden näköinen Allas, 237

Kirjat
Laura Assmuth:Women’s Work, Women’s Worth: Changing Lifecourses in Highland Sardinia (Laura Huttunen), 239
Anna-Mari Tapaninen:Kansan kodit ja kaupungin kadut: Etnografinen tutkimus eteläitalialaisesta kaupungista (Laura Huttunen), 239
Maaria Linko:Aitojen elämysten kaipuu. Yleisön kuvataiteelle, kirjallisuudelle ja museoille antamat merkitykset (Jani Erola), 242
Päivi Korvajärvi:Gendering Dynamics in White-Collar Work Organizations (Anne Kovalainen), 244
Sulkunen, Pekka & Törrönen, Jukka (toim.):Semioottisen sosiologian näkökulmia. Sosiaalisen todellisuuden rakentuminen ja ymmärrettävyys (Rita Dahl), 247
Tuija Nykyri:Naisen viha (Kirsti Lempiäinen), 249
Barbara A. Misztal:Trust in Modern Societies. The Search for the Bases of Social Order (Pekka Kaunismaa), 252
Merja Kinnunen & Päivi Korvajärvi (toim.):Työelämän sukupuolistavat käytännöt (Kimmo Kevätsalo), 255
Karri Vähätalo:Työttömyys ja suomalainen yhteiskunta (Heikki Leimu), 256
Matti Kortteinen & Hannu Tuomikoski:Työtön. Tutkimus pitkäaikaistyöttömien selviytymisestä (Heikki Leimu), 256
Briitta Koskiaho: Kaupungista ekokaupungiksi (Juha Kaskinen), 260

4. Numero

Artikkelit
Östen Wahlbeck:Flyktingforskning och begreppet diaspora: Att studera en transnationell social verklighet, 269
Pertti Töttö:Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tuolle puolen? Metodipoliittinen puheenvuoro, 280
Petri Ruuska:Negatiivinen suomalaisuuspuhe yhteisön rakentajana, 293

Keskustelua
Ari Antikainen:Korkeakoulutukseen osallistumisen erot tasoittuneet, 306
Arto Nevala:Näin todella on tapahtunut, 307

Kirjat
Ilpo Helén:Äidin elämän politiikka (Eeva Jokinen), 309
Tapani Hietaniemi:Max Weber ja Euroopan erityistie (Jukka Gronow), 312
Kimmo Kevätsalo:Jäykät joustot ja tuhlatut resurssit (Harri Melin), 314
Antti Saloniemi:Työn tekemisen turvallisuus, rakenteet ja rakentaminen (Tuomo Alasoini), 316
Maritta Törrönen:Lasten arki laitoksessa (Anja Riitta Lahikainen), 318
George Ritzer:The McDonaldzation Thesis (Pekka Räsänen), 321
Rick Helmes-Hayes & James Curtis (toim.):The Vertical Mosaic Revisited (Raimo Blom), 323
Kyösti Raunio:Positivismi ja ihmistiede (Pertti Töttö), 326
Timo Toivonen:Empiirinen sosiaalitutkimus (Pentti Luoma), 329
T. Nummenmaa, R. Konttinen, J. Kuusinen & E. Leskinen:Tutkimusaineiston analyysi (Pasi Moisio), 332
R. Eräsaari, T. Lindqvist, M. Mäntysaari & M. Rajavaara (toim.):Arviointi ja asiantuntijuus (Seppo Pöntinen), 334
S. Paananen, A. Juntto & H. Sauli (toim.):Faktajuttu (Seppo Pöntinen), 334
Johanna Kiili:Lapset ja nuoret hyvinvointinsa asiantuntijoina (Sakari Kainulainen), 337
Katarina Eskola & Satu Koskimies (toim.):50-luvun tyttöjen ystävät (Tuija Saresma), 338
Simon J. Williams & Gillian Bendelow:The Lived Body (Harri Sarpavaara), 340

Tiedoksi
Vuoden 1999 sisällysluettelo, 345