1997

Numerot 1-4

Artikkelit ja katsaukset
Alasuutari, Pertti:Kulttuuripääoma summamuuttujan valossa. 1, 3-14.
Allardt, Erik:Työttömyys: uusien yhteiskuntatieteellisten tutkimusotteiden tarve (pääkirjoitus). 4, 277-280.
Bergmann, Jörg:Moraalin paikallisesta luonteesta nyky-yhteiskunnassa (Sosiologipäivät 1997). 3, 231-241.
Haatainen, Kalle:Takaisin luontoon? Katsaus kulutusteorioiden pinnallistumisen prosessiin. 3, 197-207.
Heiskala, Risto:Normeista tapaan – ja takaisin (Sosiologipäivät 1997). 3, 245-250.
Jallinoja, Riitta:Moraali säädyllisyytenä (Sosiologipäivät 1997). 3, 254-257.
Jokivuori, Pertti, Ilmonen, Kaj & Kevätsalo, Kimmo:Kollektiivisuutta ja yksilöllistymistä. Suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen erilaiset jäsenet. 2, 113-124.
Järviluoma, Helmi & Roivainen, Irene:Jäsenkategorisoinnin analyysi kulttuurisena metodina. 1, 15-25.
Karisto, Antti & Montén, Seppo:Jakomäestä Kulosaareen. Pedagogisen eetoksen ja lukionkäynnin aluevaihtelut Helsingissä. 2, 99-112.
Karjalainen, Pekka & Virtanen, Petri:Työttömyys ja urbaani toiseus: pohjoiskarjalainen näkökulma. 4, 281-294.
Kaunismaa, Pekka:Keitä me olemme? Kollektiivisen identiteetin käsitteellisistä lähtökohdista. 3, 220-230.
Koivisto, Juha:Lääketieteellinen tutkimus tieteellisen, teknologisen ja käytännön muutoksen tuottajana. 3, 208-219.
Liljander, Juha-Pekka:Keskeyttäminen ja koulutuksenvaihto korkeakoulukentän statuskerrostumissa. 2, 125-138.
Mäkelä, Klaus:Moraaliset ilmiöt sosiologian tutkimuskohteena (Sosiologipäivät 1997), 3, 250-253.
Nyyssölä, Kari:Työstä syrjäytyminen: Syy vai seuraus? Nuorten työmarkkina-aseman muutokset vuosina 1980-1993. 4, 322-333.
Nätti, Jouko, Happonen, Mika, Mauno, Saija & Kinnunen, Ulla:Työn epävarmuuden ja hyvinvoinnin muutos – vuoden seuranta. 4, 295-308.
Piispa, Leena:Taylorismi naisten teollisuustyön sukupuolistumisen historiassa. 1, 39-52.
Ruonavaara, Hannu:Turhaa ja tärkeää (pääkirjoitus). 1, 1-2.
Seppänen, Janne:Miten lähestyä valokuvaa? Kolme teoreettista mallia valokuvan tutkimiseksi. 1, 53-63.
Sihvo, Tuire:Hyvinvointivaltiota koskevien asenteiden taloudelliset ja kulttuuriset selittäjät. 2, 139-149.
Sulkunen, Pekka:Sosiologia ja moraalin ongelmat jälkimodernissa. Kommentteja Bergmannin puheenvuoroon (Sosiologipäivät 1997). 3, 242-245.
Suoninen, Eero:Selonteot ja oman toiminnan ymmärrettäväksi tekeminen. 1, 26-38.
Virtanen, Pekka, Saloniemi, Antti, Uitti, Jukka, Riikonen, Eila, Hietala, Riitta, Oksa, Panu & Viljanen, Matti:Sairastaminen ja työllistyminen työkyvyn heikentyessä. 4, 309-321.

Keskustelua
Ahola, Sakari:Tarvitseeko postmoderni oman sosiologisen teorian? 1, 64-66.
Ahponen, Pirkkoliisa & Cantell, Timo:Tarvitseeko sosiologi postmodernia ymmärrystä? 1, 67-69.
Lahtinen, Kai:Toinen tasavalta: kansallista sivistämispolitiikkaa vai hyvinvointivaltion kulttuuripolitiikkaa? 2, 150-154.
Pusila, Juha:Työttömien toimeentuloturva. 4, 336-338.
Salo, Mikko A.:Minkälaisia asiantuntijoita Suomen Akatemia tarvitsee? 2, 155-157.
Vähätalo, Kari:Työttömyys ja sen globaalit vaihtoehdot kehittyneessä kilpailukapitalismissa. 4, 334-335.

Kirjat
Allardt, Erik:The History of Social Sciences in Finland 1828-1918 (Timo Toivonen). 3, 258-259.
Archer, Margaret:Culture and Agency: The Place of Culture in Social Theory (Jukka Laari). 4, 350-352.
Archer, Margaret:Realist Social Theory:The Morphogenetic Approach (Jukka Laari). 4, 350-352.
Arosalo, Sirkka:Poliittisen väkivallan yhteiskunnallisista edellytyksistä. Punainen ja valkoinen väkivalta Suomessa vuonna 1918 (Tarmo Koskinen). 1, 81-82.
Barnes, Barry; Bloor, David & Henry, John:Scientific Knowledge (Petri Ylikoski). 2, 163-165.
Bech, Henning:When men meet: Homosexuality and modernity (Jan Löfström). 4, 356-358.
Blaxter, Loraine, Hughes, Christina & Tight, Malcolm:How to Research (Jari Eskola). 4, 353-354.
Farguhar, Dion:The Other Machine – Discourse and Reproductive Technologies (Mika Gissler). 4, 358-359.
Gardawski, Juliusz:Poland s Industrial Workers on the Return to Democracy and Market Economy (Jouko Nikula). 4, 344-345.
Gronow, Jukka, Noro, Arto & Töttö, Pertti:Sosiologian klassikot (Pekka Kuusela). 1, 70-71.
Gustavsen, Björn, Hofmaier, Bernd, Ekman Philips, Marianne & Wikman, Anders:Concept-driven development and the organization of process of change. An evaluation of the Swedish Working Life Fund (Tuomo Alasoini). 4, 342-343.
Heiskala, Risto:Kohti keinotekoista yhteiskuntaa (Seppo Raiski). 2, 171-173.
Hekanaho, Pia-Livia ym. (toim.):Uusin silmin. Lesbinen katse kulttuuriin (Suvi Ronkainen). 3, 263-264.
Helenius, Börje; Hämäläinen, Esa & Tuunainen, Juha (toim.):Kohti McDonald’s -yliopistoa. Näkökulmia suomalaiseen korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaan (Kimmo Ketonen). 1, 84-85.
Heritage, John:Harold Garfinkel ja etnometodologia (Klaus Mäkelä). 1, 74-75.
Hirsjärvi, Sirkka, Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula:Tutki ja kirjoita (Jari Eskola). 4, 354-356.
Isaksson, Paavo:Korruptio ja julkinen valta (Ahti Laitinen). 3, 261-262.
Joutsivuo, Timo & Mikkeli, Heikki:Terveyden lähteillä. Länsimaisten terveyskäsitysten kulttuurihistoriaa (Simo Mannila). 1, 75-77.
Kaskisaari, Marja:Lesbokirja. Vieras, minä ja moderni (Antti Teittinen). 2, 175-176.
Kuusela, Pekka:Yhteiskuntateoria, sosiaalinen toiminta ja sosiaalitieteet. Tutkimus sosiaalisen toiminnan teorian nykytilasta ja kehityksestä 1900-luvulla (Raimo Blom). 1, 77-78.
Lagerspetz, Mikko:Constructing Post-Communism. A Study in Estonian Social Problems Discourse (Kristian Gerner). 4, 346-347.
Lavikka, Riitta:Big Sisters. Spacing Women Workers in the Clothing Industry (Jukka Niemelä). 4, 339-340.
Lehto, Anna-Maija:Työolot tutkimuskohteena (Harriet Silius). 4, 341-342.
Lemola, Tarmo & Lovio, Raimo (toim.):Miksi Nokia, Finland (Mika Pantzar). 2, 173-175.
Mäkelä, Jukka:Menneisyyden nykyisyys. Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tuolla puolen (Timo Toivonen). 2, 160-161.
Mäkelä, Klaus (ym.):Alcohilics Anonymous as a Mutual-help Movement. A Study in Eight Societies (Pekka Hakkarainen). 2, 161-163.
Niemelä, Jukka:Ammattirajoista tiimityöskentelyyn. Työnjaon ja työelämän suhteiden muutos Suomen telakoilla 1980- ja 1990-luvulla (Tuomo Alasoini). 1, 89-91.
Panzar, Mika:Kuinka teknologia kesytetään? Kulutuksen tieteestä kulutuksen taiteeseen (Kalle Toiskallio). 4, 348-349.
Peräkylä, Anssi:AIDS Counselling. Institutional interaction and clinical practice (Ilkka Arminen). 3, 265-266.
Post, Ken:Regaining Marxism; Schanz, Hans-Jörgen: Karl Marxin teoria muurin murtumisen jälkeen (Jukka Laari). 1, 72-73.
Pred, Allan:Recognising European Modernities: a Montage of the Present (Jussi S. Jauhiainen). 1, 88-89.
Rahaliitto ja Suomi – talouden haasteet (Risto Heiskala). 3, 259-260.
Rotkirch, Anna & Haavio-Mannila, Elina (ed.):Women’s Voices in Russia Today (Marianne Liljeström). 1, 82-83.
Salmi, Hannu (toim.):Lopun alku. Katastrofien historiaa ja nykypäivää (Risto Eräsaari). 2, 167-168.
Scott, Richard W.:Institutions and Organizations (Tuomo Peltonen). 2, 165-166.
Svallfors, Stefan:Välfärdsstatens moraliska ekonomi. Välfärsopinionen i 90-talets Sverige (Pauli Forma). 2, 168-170.
Sysiharju, Anna-Liisa, Pihlajamäki, Kylli, Castrén, Inga-Brita & Honkanen, Helmiriitta (toim.):Työtytöt. Naisten vapaaehtoinen työpalvelu 1941-1945. (Irmeli Hännikäinen). 4, 361-362.
Tulkki, Pasi:Valtion virka vai teollinen työ? (Esa Konttinen). 2, 158-160.
Waara, Peter:Ungdom i gränsland (Leena Suurpää). 1, 79-80.
Wyn, Johanna & White, Rob:Rethinking Youth (Sinikka Aapola). 4, 360.
Zukin, Sharon:Landscapes of Power. From Detroit to Disney World (Topi Antti Äikäs). 1, 86-88.