1993

Numerot 1-4

Artikkelit ja katsaukset
Pertti Alasuutari: Sosiologisen tekstin kaksi lajityyppiä. 1, 26-35.
Jari Aro: Sosiologinen modernisaatioteoria ja narratiivisuus. 2, 88-96.
Anja Ahola: Menetelmäkö määrää tulokset? 3, 200-211.
Anna-Maija Castrén: Bellahin kansalaisuskonto ja klassikon uudet vaatteet. 4, 257-269.
Tuula Gordon: Toiseuden ”esiinmarssi”. 3, 165-173.
Elina Haavio-Mannila & Osmo Kontula: Suomalaisten sukupuolikäyttäytymisen muutoksia 1971-1992. 3, 186-199.
Pekka Hakkarainen, Hannu Ruonavaara & Matti Wiberg: Sosiaalisten ongelmien konstruointi ja työstäminen. 4, 285-298.
Risto Heiskala: Yhteiskunnalliset ohjausmekanismit ja ympäristöongelma. 2, 97-111.
Esa Hyyryläinen & Kari Kuoppala: Organisatorisen muutoksen logiikka julkisella sektorilla. 1, 16-25.
Kaj Ilmonen: Anthony Giddensin ”agentti” ja ranskalainen strukturalismi. 1, 3-15.
Maaria Linko: Perinneteollisuus ja sen kriitikot. 1, 36-44.
Marjatta Marin & Seppo Pöntinen: Sosiologian kehittäminen (Pääkirjoitus). 4, 253-256.
Juha Pusila: Suuret linjat ja paikalliset poikkeamat – työmarkkinoiden eriytyminen sukupuolen mukaan Suomessa 1970-85. 4, 270-284.
Seppo Pöntinen: Sosiaalitieteiden valtakunnallinen jatkokoulutus (Pääkirjoitus). 1, 1-2.
Juho Saari: Epävirallinen talous – mitä se oli?. 3, 174-185.
Teppo Sintonen: Katsaus kanadalaiseen etnisyystutkimukseen. 2, 76-87.
Jussi Vähämäki: Kun äitinä on sosiologia. 2, 69-75.

Keskustelua
Aulis Aarnio & Kauko Pietilä. Antti Kasvion kirjoituksen johdosta. 1, 48-49.
Pertti Alasuutari: Boolen algebra ja radion kuuntelu. 3, 216.
Jukka Gronow: Kulutussosiologian kansainvälinen konferenssi Helsingissä 14.-19.6.1993. 3, 217-218.
Juhani Iivari: Järvisen kirjoituksen johdosta. 3, 217.
Saija Järvinen: Kohtaavatko sovittelututkimus ja arviointi toisensa. 2, 112-114.
Antti Kasvio. Ovatko tiede ja demokratia yhteensovittamattomia? Pohdintoja erään suunnitteluasiakirjan johdosta. 1, 46-47.
Antti Kasvio: Aulis Aarnion ja Kauko Pietilän vastineen johdosta. 2, 112.
Markku Kivinen & Juha Eskelinen: Ehdotus sosiaalitieteellisen valtakunnallisen jatkokoulutusohjelman perustamisesta. 1, 45-46.
Pentti Luoma: Boolen analyysi laadullisessa tutkimuksessa. 3, 212-215.

Kirjoja
Jouko Aho: Sieluun piirretty viiva (Ilpo Helén). 3, 241-242.
Tapio Aittola: Uuden opiskelijatyypin synty (Leena Koski). 4, 299-300.
Pertti Alasuutari: Laadullinen tutkimus (Matti Kortteinen). 4, 302-303.
Marja Alestalo: Science and the Politico-economic System. Social change, transformation of political structures, and the social value of science & Erkki Kaukonen: Theory, dynamics and policy of science & Terttu Luukkonen: Citations in the rhetorical, reward, and communication systems of science & Seppo Raiski: Laboratorio, teoria ja parempi elämä. (Jaana Venkula). 2, 114-117.
Tuovi Allén, Visa Heinonen & Mika Pantzar (toim.): Täyskäännös? Taloutemme valintojen edessä (Pekka Kosonen). 4, 313.
Norbert Altmann, Christoph Köhler & Pamela Meil (eds.): Technology and Work in German Industry (Tuomo Alasoini). 1, 58-60.
Tiina Arppe: Pyhän jäännökset (Tuomas Nevalinna). 3, 230-232.
Erkki Asp & Pekka Hakkarainen (toim.): Innovaatioilla tulevaisuuteen (Veli Matti Autio). 4, 311-313.
Zygmunt Bauman: Legislators and Interpreters (Veli Matti Autio). 3, 233-234.
Christian Berggren: The Volvo experience. Alternatives to Lean Production in the Swedish Auto Industry (Tuomo Alasoini). 4, 316-318.
Raimo Blom, Markku Kivinen, Harri Melin & LiisaRantalaiho: The Scope Logic Approach to Class Analysis (Timo Toivonen). 3, 223-224.
Deidre Boden & Don H. Zimmerman (eds.): Talk and Social Structure (Anssi Peräkylä). 1, 61-62.
Fernand Braudel, Maurice Aymard, Jacques Dupaquier, Pierre Gourou & Massimo Pallotino: Eurooppa (Matti Peltonen). 1, 57-58.
Peter Dickens: Urhan Sociology: society, locality and human nature (Hannu Ruonavaara). 4, 306-307.
Eva Etzioni-Halevy. The Elite Connection (Ilkka Ruostesaari). 3, 224-226.
Ron Eyerman & Andrew Jamison: Social Movements (Tapio Litmanen). 4, 309-310.
Nigel G. Fielding & Raymond M. Lee (eds.): Using Computers in Qualitative Rescarch (Jari Eskola). 3, 236-237.
Ann Game: Undoing the Social. Towards a Deconstructive Sociology & Michael Mulkay: Sociology of Science. A Sociological Pilgrimage. (Soile Veijola). 2, 140-142.
Anthony Giddens: The Consequences of Modernity (Veli Matti Autio). 3, 234-236.
Katarina Haavio & Satu Koskimies: 50-luvun tytöt (Sinikka Aapola). 3, 232-233.
Yrjö Haila & Richard Levins: Ekologinen ulottuvuus (Pekka jokinen). 3, 240-241.
Pekka Hakkarainen: Suomalainen huumekysymys (Aarne Kinnunen). 2, 117-119.
Jari Heinonen: Kattotarinasta monikärkiseen pohdintaan (Juho Saari). 3, 228-230.
Risto Heiskala: Onko Amerikka totuus Euroopasta? (Jussi Vähämäki). 1, 60-61.
Katri Hellsten: Vaivaishoidosta hyvinvointivaltion kriisiin (Risto Eräsaari). 3, 221-223.
Richard A. Hilbert: The Classical Roots of Ethnomethodology (Ilkka Arminen). 2, 129-130.
Svennik Høyer, Epp Lauk & Peeter Vihalemm (eds.): Towards a Civic Society. The Baltic Media’s Long Road to Freedom. Perspectives on History, Ethnicity and journalism (Mikko Lagerspetz). 4, 318.
Saija Järvinen: Rikosten sovittelu Suomessa (Juhani Iivari). 2, 133-136.
Kimmo Kajaste (toim.): Kaupunki – elävä kohtauspaikka & Antti Karisto & Eero Hoistila (toim.): Helsinki, avoin kaupunki (Taina Rajanti). 1, 63-64.
Timo Kauppinen: Suomen työmarkkinamallin muutokset (Pentti Puoskari). 2, 121-123.
Osmo Kontula & Elina Haavio-Mannila (toim.): Suomalainen seksi (Mirja Tolkki-Nikkonen). 4, 307-308.
Matti Kortteinen: Kunnian kenttä (Päivi Korvajärvi).1, 51-53.
Leena Koski: Tieteen tahtomana, yliopiston tekemänä (Irma Laiho). 4, 300-302.
Anja Koski-Jännes: Alcohol addiction and self-regulation (Vilma Hänninen). 1, 54-56.
Bart Kosko: Sumea logiikka (Kari Stachon). 4, 315-316.
Tero Laaksonen: Kamppailijolta dojolta tatamille (Jarmo Ikonen). 2, 138-140.
Elina Lahelma: Sukupuolten eriytyminen peruskoulun opetussuunnitelmassa (Ritva Uusitalo). 2, 119-121.
Derek Layder. New Strategies in Social Rescarch (Keijo Piirainen). 2,130-132.
Jyri Manninen: Akateemiset työttömät työntekijät – elämäntilanne ja työvoimakoulutus (Sakari Ahola).4,314-315.
Marguerite Mendell & Daniel Salée (eds.): The Legacy of Karl Polanyi & Kari Polanyi-Levitt (ed.): The Life and Work of Karl Polanyi (Juho Saari): 2, 126-128.
Ray Monk: Ludwig Wittgenstein. The Duty of Genius (Heikki Lehtonen). 3, 242-243.
Timo Piirainen (toim.): Itä-Euroopan murros ja Suomi (Jukka Gronow). 3, 226-228.
Andrew J. Polsky: The Rise the Therapeutic State (Janne Kivivuori). 4, 304-306.
Teemu Rantanen: Balanssiteoria ja sen vastuuattribuutioteoreettinen sovellutus (Marjaana Lindeman). 2, 123-124.
Robert Reich: The Work of Nations (Antti Kasvio). 1, 56-57.
Olavi Riihinen (toim.): Sosiaalipolitiikka 2017 (Heikki Lehtonen). 2, 136-138.
George Ritzer: The McDonaldization of Society (Kyösti Raunio). 3, 238-239.
Heikki Räisänen: Työmarkkinoiden rakenne ja työllisyyspolitiikka (Kari Vähätalo). 1, 53-54.
Mauno Saari: Minä, Christopher Wegelius (Paavo Isaksson). 3, 237-238.
Aino Saarinen: Feminist Rescarch – an Intellectual Adventure (Tuija Parvikko). 1, 50-51.
Wolfgang Streeck: Social Institutions and Economic Performance. Studies of Industrial Relations in Advanced Capitalist Economies (Antti Kasvio). 2, 132-133.
Pekka Sulkunen. The European New Middle Class (Seppo Pöntinen). 4, 308-309.
Susan Sundback: Utträdet ur Finlands luterska kyrka & Juha Kauppinen: Kansanlähetyksen alueellinen leviäminen (Risto Raivio). 3, 219-221.
Charles Taylor: The Ethics of Authencity (Janne Kivivuori). 4, 303-304.
Christoffer Tigerstedt, J.P. Roos & Anni Viikko (red.): Självbiografi, kultur, liv (Matti Hyvärinen). 2, 128-129.
Kari Vesala: Pienyrittäjien kontrollipremissit (Pekka Kuusela). 2, 125-126.

Tiedoksi
Kokouksia, tapaamisia, vierailuja. 2, 161-162.
Second Worldwide Competition for Young Sociologists. 1, 65-66.
Sosiologipäivät 1993. 2, 142-155.
Uusi Socio ilmestynyt. 1, 66.
Westennarck-Seuran uusi johtokunta. 1, 65.

Luetteloita
Luettelo sosiologian ja sosiaalipsykologian opinnäytteistä 1992. 2, 156-160.
Yhteiskuntatieteellisten laitosten sarjoissa vuonna 1992 ilmestyneitä julkaisuja. 3, 244-248.