1989

1. Numero

Johdanto
Antti Kasvio: Riskiyhteiskunnan sosiologiaa 1 (Johdanto kirjoitussarjaan Riskiyhteiskunnan sosiologiaa)
Riskiyhteiskunnan sosiologiaa -kirjoitussarja
Arto Noro: Yksilöllistyvä palkkatyöläisyhteiskunta kyllä, entä posttraditionaalit yhteisöt? 2-5 (kirjoitussarjassa riskiyhteiskunnan sosiologiaa)
Risto Eräsaari: Modernisoitumisriskien tieteellistäminen? (kirjoitussarjassa riskiyhteiskunnan sosiologiaa) 5-8
Keijo Rahkonen: Työyhteiskunnan tulevaisuus Beckin mukaan? (kirjoitussarjassa riskiyhteiskunnan sosiologiaa) 8-12
Riitta Jallinoja: Perheen modernisoituminen. (kirjoitussarjassa riskiyhteiskunnan sosiologiaa) 12-14
Risko Heiskala: Sukupuoli modernissa (kirjoitussarjassa riskiyhteiskunnan sosiologiaa) 15-20

Artikkelit
Ilkka Arminen: Julkisuus ja sen itseymmärrys modernin jälkeen 21-34
Jouko Nikula: Havaintoja suomalaisen viljelijäväestön asemasta ja asenteista 35-46
Heikki Silvennoinen, Osmo Kivinen & Risto Rinne: Käykö koko väestö koulutukseen? 47-56

Keskustelua
Heikki Silvennoinen: Opintojen keskeyttämisestä sosiologiassa 57-58

Kirjoja
Osmo Kivinen: Koulutuksen järjestelmäkehitys (Timo Järvikoski) 58-59
Kimmo Kevätsalo: Selviytymistä, vastarintaa, vapauspyrkimyksiä (Simo Aho) 59-60
Reijo Ahtokari: Tuntematon vaikuttaja; Heikki Niemelä: Suomen kokonaiseläkejärjestelmän muotoutuminen; Kari Salminen: Yhteiskunnan rakenne, politiikka ja eläketurva (Olli Kangas) 60-61
Antti Karisto, Pentti Takala & Ilkka Haapola: Elintaso, elämäntapa, sosiaalipolitiikka (Kyösti Raunio) 61-62
Tommi Hoikkala (toim.):Kieli, kertomus, kulttuuri (Pertti Alasuutari)62-64
Bambi B. Schieffelin & Elinor Ochs (toim.): Language Socialization Across Cultures (Klaus Mäkelä) 64-65
Matti Peltonen: Viinapäästä kolerakauhuun (Jari Kirsilä) 65-66
Maurizio Gribaudi: Itinérareis ouvriers (Risto Alapuro) 66-68
Risto Harisalo: Uusi Kapitalismi (Ossi Tuomi) 68-69
Anja-Riitta Lahikainen & Harriet Strandell: Lapsen kasvuehdot Suomessa (Leena Alanen) 69-71
Dion Sommer: Kun isä on kotona (Märta Salokoski) 71-72
Evelyn Fox-Keller: A Feeling for the Organism; Evelyn Fox-Keller: tieteen sisarpuoli (Heikki Mäki-Kulmala) 72-74
Mary Douglas: How Institutions Think ( Tapio Nisula) 74-76
Ron Eyerman ym. (toim.): Intellectuals, Universities and the State (Osmo Kivinen) 76-77
Colin Campbell: The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism (Timo Toivonen) 77-78
The Journal of Voluntary Action Research (Martti Siisiäinen) 78-79
Gordon Marshall ym.: Social Class in Modern Britain (Raimo Blom) 79-81
Scott Lash & John Urry: The End of Organized Capitalism (Harri Melin) 81-82

Tiedoksi
Sosiologian bibliografia 1980-1984 ilmestyy
Korpisosiologipäivät
Luettelo yhteiskuntatieteellisestä ravitsemustutkimuksesta Pohjoismaissa

2. Numero

Artikkelit
Jaana Kuusipalo: Naisena politiikan huippupaikoille? 89-103
Kaj Ilmonen: Työväen liikkeet ja yhteiskunnallinen identiteetti 104-114
Antero Honkasalo: Nauru ja työelämän pelisäännöt 115-124
Riitta Järvinen: Asiakastyön sisällön ulottuvuudet 125-132

Keskustelua
Simo Aho: Työyhteiskunnan kriisi, joustava alityöllisyys, uusfordismi? 133-136
Keijo Rahkonen: Kerran vielä ”työyhteiskunnan kriisistä” 137-138

Kirjoja
M´hamed Sabour: ”Homo Academicus Arabicus” (Tuomo Melasuo) 138-140
Olavi Haimi: Väestöntutkimus (Seppo Laaksonen) 140-141
Anselm L. Strauss: Qualitative Analysis for Social Scientists (J.P. Roos) 141-143
Risto Alapuro: State and Revolution in Finland (Henrik Stenius) 143-145
Pertti Suhonen: Suomalaisten arvot ja politiikka (Timo Järvikoski) 145-146
Elina Haavio-Mannila: Työpaikan rakkaussuhteet (Raija Julkunen) 146-147
Patricia Allatt et. al. (toim.): Women and Life Cycle (Päivi Topo) 147-148
Hannu Uusitalo: Muuttuva tulonjako (Jari Heinonen) 148-149
Keisarin uudet aatteet? (Kimmo Jokinen) 150-151
Nels Anderson: Kulkumiehet (Airi Mäki-Kulmala) 151-152
Maurice Godelier: Antropologia ja materialismi (Tapio Nisula) 152-154
Clifford Geertz: Work and Lives ( Märta Salokoski) 154-156
Ulrick Beck: Gegengifte (Ilmo Massa) 156-158

Tiedoksi
Sosiologipäivät 1989
Luettelo sosiologian ja sosiaalipsykologian opinnäytteistä 1988
Tulevaisuuden tutkimuksen kesäkongressi 1989
Terveyskasvatuksen 11. raportointiseminaari

3. Numero

Pääkirjoitus
Antti Kasvio: Tulevaisuuden tutkimisesta 177-178

Artikkelit
Tapani Hietaniemi: Max Weberin uskonnonsosiologisten kirjoitusten ja ”Wirtschaft und Gesellschaftin ” syntyhistoria 179-192
Minna Salmi: Töissä kotona, kuka, mitä, miksi? 193-206
Risto Heiskala: Sosiologia diskursiivisena tilana 207-221
Pertti Rannikko: Yhteisötutkimuksesta yhdyskuntatutkimukseen 222-231

Keskustelua
Ilkka Arminen: Westermarck-seuran tutkielmapalkintoinstituutiosta 232-234
Hannu Ruonavaara: Straussia kannattaa lukea 234-235
J.P. Roos: Pari tarkennusta 235

Kirjat
Ritva Prättälä: Young People and Food (Johanna Mäkelä) 236-237
Irma-Leena Notkola: Luonnollisesta hedelmällisyydestä lapsirajoitukseen (Mikko A. Salo) 237-239
Eino Jutikkala: Kuolemalla on aina syynsä (Heikki Mäki-Kulmala) 239
Jonathan Gershuny: Changin Times, The Social Economics of Postindustrial Societies (Pekka Mäkelä) 240-241
Chris Rojek, Geraldine Peacock & Steward Collins: Social Work and Recieved Ideas (Anneli Pohjola) 241-242
Simon Frith: Rockin potku (Heikki Hellman) 243-244
Pierre Bourdieu: La Noblesse d’ état (M´hammed Sabour) 244-247
Jean Baudrillard: America; the Extacy of Communication (Jari Aro) 247-248
Mary Douglas (toim.): Constructive Drinking (Erkki Karvonen) 248-250
Mervi Kaarninen: Työväen bibliografia 1; Työväenperinne – Arbetartradition (Maria Forsman) 250
Kalpio, Olli: Ruukista naulatehtaaksi; Raimo Lovio: Suomalainen menestystarina (Tarmo Koskinen) 250-252
Tuula Kuorinka, Jorma Lievonen & Pekka Oksama (toim.): Uusi tekniikka tulee (Tuomo Alasoini) 252-253
Bryan Pfaffenberger: Microcompoter applications in qualitative research (Eeva Pöyrälä) 253-255

Tiedoksi
Yhteiskuntatieteellisten laitosten sarjoissa vuonna 1988 ilmestyneitä julkaisuja
Terveyden sosiologian päivä Turku 21.10.1989
Tiedotustutkimuksen päivät Tampere 12.-13.1.1989
Miehet, naiset ja ylevä Jyväskylässä 20.10.1989

4. Numero

Pääkirjoitus
Antti Kasvio: Sosiaalitieteiden 1990-luku 265-267

Artikkelit
Pertti Alasuutari: Kvalitatiivinen analyysi kulttuurisen kieliopin etsimisenä 267-276
Jaana Wahlforss: Soita minulle, Helena! – tulkinta viihteen suosikin sisällöstä ja vastaanotosta 277-285
Teuvo Räty: Väittelyiän kasvu sosiaali- ja valtiotieteissä 286-297
Anssi Paasi: Lokaliteetti-tutkimus – sosiologian ja maantieteen uusi yhteys? 298-309
Tiina Arppe: Collége de sociologie 310-321

Keskustelua
Jussi Vähämäki: Ajan mies. Derridasta, dekonstruktiosta ja filosofian suomentamisesta 322

Kirjoja
Leo Granberg: Valtio maataloustulojen tasaajana (Jukka Oksa) 326-327
Timo Kortteinen: Agricultural Alcohol and Social Change in the Third World (Pekka Sulkunen) 327-328
Eero Lahelma: Unemployment, Re-Employment and Mental Well-Being (Irmeli Järventie & Hanna Oksanen) 328-329
Markku Kivinen: The New Middle Classes and the Labour Process ( Timo Toivonen) 330-331
Paul Drew & Anthony Wootton (toim.): Erving Goffman (Risto Heiskala) 331-333
Pertti Alasuutari: Erinomaista, rakas Watson (Saija Järvinen) 333-334
Jan-Otto Andersson: Vänsterframtid; Pekka Kosonen: Kapitalismin ja hyvinvointivaltion näkökulmat (Mikko Mäntysaari) 334-336
Ilpo Lahtinen (toim.): Kansalaispalkka (Kyösti Urponen) 337-339
Antti Eskola et. al: Blind Alleys in Social Psychology (Klaus Helkama) 339-340
Max Weber: Maailmanuskonnot ja moderni länsimainen rationaalisuus (Pertti Töttö) 340-341
Tapio Aittola & Ilkka Pirttilä: Tieto yhteiskunnassa (Jari-Pekka Vuorela) 342
Ilkka Niiniluoto: Informaatio, tieto ja yhteiskunta (Matti Hyvärinen) 342-343

Tiedoksi
Sosiologia-lehden uusi päätoimittaja
Vanhenemistutkimuksen tutkijakoulutus
The 2nd International Congress for Research on Activity Theory
Euroopan terveyden sosiologien 3. kongressi 19.-21.9.1990
Sociologie Cosmopolite