1985

1. Numero

Johdanto
Katarina Eskola: Julkisuus – mediakratia – kansalaisyhteiskunta 1
Julkisuus- mediakratia – kansalaisyhteiskunta -kirjoitussarja
Kauko Pietilä: Demokratiasta mediakratiaan 9-11
Simo Aho: Kansalaisyhteiskuntaa etsimässä 5-7
Pasi Falk: Ei leipää vaan sirkushuveja 7-9
Keijo Rahkonen: Eiks’ Esa ookaan täällä? 9-11
J. P. Roos: Toimittajien ja tutkijoiden valuuttamarkkinat 12-14
Raimo Blom: Julkisuus ja hegemonia 14-16
Liisa Uusitalo: Postmoderni yhteiskuntatiede ja julkisuus 17-20
Jukka-Pekka Takala: Väitöskirjat ja julkisuus 20-22

Artikkelit
Liisa Rantalaiho: Kvinnlig arbetsorientering och kontorsautomation 23-24
Matti Klinge: Kieli vai luokka 35-44

Keskustelua
Erik Allardt: Suomalaisen sosiologiapuun lehtien johdosta 45
Raija Julkunen: Laajasta alaperiferiasta vastataan Vähätalolle 45-46
Paavo Uusitalo: Yritysverotus ja viennin kilpailukyky 46-47
Ilkka Tervonen & Pertti Hemànus: Merkitykset, antireduktionismi ja antiobjektivismi 213-215

Kirjoja
Edvard Westermarck: Kristinusko ja moraali (Simo Knuuttila) 48-49
Luokkaprojekti: Suomalaiset luokkakuvassa (Seppo Pöntinen) 49-51
Anne Murcott (ed.): The Sociology of Food and Eating (Tarmo Koskinen) 51-52
Francis C. Castles (ed.): The Impact of Parties (Heikki Paloheimo) 52-53
Duncan Gallie: Social Inequality and Class Radicalism in France and Britain (Seppo Pöntinen) 53-55
Jussi Melkas: Työmarkkinatausta, uusi työpaikka ja elämäntapa (J.P. Roos) 55-56
Peter Corning: The Synergism Hypothesis (Jari-Pekka Vuorela) 56-57
Philip Abrams: Historical Sociology (Hannu Ruonavaara) 57-58
Barbara Sichtermann: Weiblichkeit (Eeva Peltonen) 59-60
Antti Eskola: Uhka, toivo ja vastarinta (Mikael Böök) 60-61
Johan Fornäs ym.: Ungdomskultur. Identitet – motständ (Tommi Hoikkala) 61-63
Tilastokeskus: Kulttuuritilasto 1981 Naisten asema Nuorten elinolot Suomalaisten elinolot (Jussi Simpura) 63-64
Heikki Lehtonen: Työvoiman käytön ja uusintamisen muodot (Kyösti Urponen) 64-66
Anthony Giddens: Sociology (Timo Toivonen) 66-67

Tiedoksi
Westermarck-seura tiedottaa
VII Nordiska kongressen i socialmedicin

2. Numero
Pääkirjoitus
Klaus Mäkelä: Joukkotiedotusjulkisuus ja tieteellinen julkisuus 73-74

Artikkelit
John. H. Goldthorpe: Taloudellinen kehitys ja sosiaalinen liikkuvuus 75-86
Matti Kortteinen: Uusi yhteiskuntamuoto? 87-105
Osmo Kontula: Opiskelijoiden muuttuva sukupuolimoraali 106-118
Pertti Alasuutari: Merkitysten erittely kulturalismissa 119-124
Helena Hurme: Elämänkulun käsitteellisiä jäsentämistapoja 125-129

Keskustelua
Pertti Alasuutari & Jari Aro: Sammon sosiologiaa 130

Kirjoja
Luc Boltanski: Les Cadres (Marja Järvelä) 131-132
Jürgen Kuczynski: Työväenluokan synty (Heikki Kerkelä) 132-133
Dag 0sterberg & Fredrik Engelstad: Samhällsformationen (Erland Eklund) 133-134
Alain Touraine ym.: Solidarity (Matti Hyvärinen) 134-135
Jaakko Nousiainen & Dag Anckar (toim.): Valtio ja yhteiskunta (Heikki Paloheimo) 135-136
Magdalena Jaakkola: Siirtolaiselämää (Pertti Toukomaa) 136-138
Nils Christie & Kettil Bruun: Den gode fienden (Patrik Törnudd) 138-139
Liisa Husu & Marja-Liisa Honkasalo (toim.): Työ, nainen ja tutkimus (Ritva Nätkin) 139-140
Päivi Setälä ym.: Naiskuvista todellisuuteen (Kerstin Stenius) 140-141
Kari Skrede & Kristin Tornes (red.): Studier i kvinners livslop (J.P. Roos) 141-142
Erik Arnkil: Varustelun ja ajattelun ristiriidat (Antti Eskola) 142-143
Veikko Huovinen: Puukansan tarina; Riitta Launis ym.: Metsä huutaa;Risto Seppälä ym. (ed.): Forest Sector Models (Tarmo Koskinen)143-144
Esko Häkli ym.: Kirja 1984 (Maria Forsman) 145-147

Tiedoksi
Sosiologipäivät 1985
Westermarck-seura tiedottaa
Bibliography of Finnish Sociology ilmestyy
Suomalaisen väestöntutkimuksen bibliografia ilmestynyt
ESRS:n kongressi ja seminaari
Lainvalmistelu ja sosiologia
Luettelo sosiologian ja sosiaalipsykologian opinnäytteistä vuonna 1984

3. Numero
Artikkelit
Hannu Uusitalo: Luokkarakenne ja intressien organisoituminen 165-176
Leo Granberg: Maatalouden tulontasaus 177-190
Jorma Kuusinen: Lukioon siirtyneiden lahjakkuus ja sosiaalinen tausta 191-196
Osmo Kivinen & Risto Rinne: Koulutuksen sosiologiseen jäsentämiseen 197-205

Haastattelut
Mitä on Oral History? Paul Thompsonin haastattelu (Jorma Kalela & Pauli Manninen) 206-210.

Keskustelua
Simo Aho: Uusi tieto + uusi työ = uusi yhteiskunta? Kommentteja ja kysymyksiä Matti Kortteiselle 211-212
Klaus Mäkelä: Elämän hajanaisuus ja kulttuurin moninaisuus 212-213
Ilkka Tervonen & Pertti Hemànus: Merkitykset, antireduktionismi ja antiobjektivismi 213-215

Kirjat
Elina Haavio-Mannila, Riitta Jallinoja & Harriet Strandell: Perhe, työ ja tunteet (Pirkkoliisa Ahponen) 215-216
Pekka Sulkunen, Pertti Alasuutari, Ritva Nätkin & Merja Kinnunen: Lähiöravintola (Martti Grönfors) 216-217
Lennart Lundmark: Protest och profetia (Kirsti Suolinna) 217-218
Matti Hyvärinen: Alussa oli liike (Matti Piispa) 218-220
Mary Maxwell: Human Evolution (Jari-Pekka Vuorela) 220-221
Risto Eräsaari: Sosiaalivaltio ja sosiaalipolitiikan itseymmärrys (Jari Heinonen) 221-223
Kari Vähätalo: Työpaikkatasoinen ammattiyhdistysorganisaatio ja yhteiskunnallinen valta (Kimmo Kevätsalo) 223-224
Jon Eivind Kolberg: Farvel til velferdsstaten?; Stein Kuhnle: Velferdsstatens utvikling; Per Arnt Pettersen: Linjer i norsk sosialpolitikk. (Antti Karisto) 224-226
Yvonne Hirdman: Magfrågan (Jukka Gronow) 226-227
Claus Offe (ed. John Keane): Contradictions of the Welfare State (Risto Eräsaari) 227-228
Michéle Barrett: Nykyajan alistettu nainen (Raija Julkunen) 228-230
Pia Sivenius: Avautua solmuun (Päivi Sinisalo) 230-231
Martti Tiuri: Tulevaisuus alkaa nyt (Mika Pantzar) 231-232
Seppo Hentilä: Suomen työläisurheilun historia II (Kalevi Olin) 232-233

Tiedoksi
Naistutkimus sosiologiassa -seminaari
Uruguayn sosiologiyhdistyksen avunpyyntö
Korjaus vuoden 1984 opinnäyteluetteloon
Luettelo yhteiskuntatieteellisten laitosten sarjoissa vuonna 1984 ilmestyneitä julkaisuita

4. Numero
Pääkirjoitus
Katarina Eskola: Yliopisto ja markkinamekanismit 245-246

Artikkelit
Klaus Mäkelä: Kulttuurisen muuntelun yhteisöllinen rakenne Suomessa 247-260
Jussi Melkas: Lestadiolainen televisioideologia elämismaailman puolustuksena 261-272
Kimmo Jokinen: Pitkän linjan paperimies ja automaatio 273-283
Anssi Peräkylä: Kuoleman symboleista 284-292
Pirkko-Liisa Rauhala: Mitä naisnäkökulma antaa terveystutkimukselle? 293-300

Keskustelua
Raimo Blom, Markku Kivinen & Liisa Rantalaiho: Luokat markkinoilla? Kysymys Hannu Uusitalolle 301
Kari Vähätalo: AY-tutkimuksen ongelmista. Kommentteja Kevätsalolle 302
Pertti Alasuutari: Tervoselle ja Hemánukselle 303

Kirjoja
Anthony Giddens: Yhteiskuntateorian keskeisiä ongelmia (Antti Eskola) 304
Pierre Bourdieu: Sosiologian kysymyksiä (Arto Noro) 305
Horst Kern & Michael Schumann: Das Ende der Arbeitsteilung? (Antti Kasvio) 306
Jorma Sipilä: Sosiaalipolitiikan tulevaisuus (Pentti Takala) 308
Antti Karisto & Pentti Takala: Sosiaalivaltion kriisi? (Klaus Mäkelä) 309
Daedalus (Winter & Spring 1984). The Nordic Enigma & The Nordic Woices (Kettil Bruun) 310
Tapani Valkonen ym.: Suomalaiset. Yhteiskunnan rakenne teollistumisen aikana (Timo Toivonen) 311
Anna-Leena Siikala: Tarina ja tulkinta (J. P. Roos) 312
Kimmo Kevätsalo: Harvainvallan kuviot (Pertti Julkunen) 313
Arnold Pacey: The Culture of Technology (Erland Eklund) 314
J. P. Roos: Elämäntapaa etsimässä (Pertti Alasuutari) 315
Ilkka Heiskanen & Ritva Mitchell: Lättähatuista punkkareihin (Sari Vesikansa) 316-317
Kaj Ilmonen: Jäsenet ja jäsenten liike (Timo Toivonen) 318
Antti Karisto: Elinolojen muutossuunnat Suomessa (Kyösti Raunio) 318
Walter R. Wallace: Principles of Scientific Sociology (Jari-Pekka Vuorela) 319
Keijo Rahkonen & Esa Sironen (toim.): Utopia, luonto, uskonto (Taina Rajanti) 320

Tiedoksi
International Sociology – ISA:n uusi lehti
Suomalaisten poliittiset mielipiteet 1973- 1984
II Tiedotustutkimuksen päivät