1984

1. Numero
Johdanto
Klaus Mäkelä: Vaihtuuko aikakausi? (Johdanto kirjoitussarjaan Vaihtuuko aikakausi?) 1

Vaihtuuko aikakausi -kirjoitussarja
Antti Eskola: Ahdistuksen tyyppimuutos(Kirjoitussarjassa Vaihtuuko aikakausi?) l-3
Tommi Hoikkala: Mitä nuorisolle tapahtuu?(Kirjoitussarjassa Vaihtuuko aikakausi?) 3-4
Raija Julkunen: Työyhteiskunnan kriisi? (Kirjoitussarjassa Vaihtuuko aikakausi?) 5-6
Juhani Kirjonen: Työn tutkimus mikrosirun aikakaudella (Kirjoitussarjassa Vaihtuuko aikakausi?) 6-8
Pekka Kosonen: Tilapäinen häiriö vai lopun alku? (Kirjoitussarjassa Vaihtuuko aikakausi?)9-11
Heikki Lehtonen: Sosiaalivaltion loppu – minkä alku? (Kirjoitussarjassa Vaihtuuko aikakausi?) 11-13
Harriet Strandell: Kvinnor och arbete (Kirjoitussarjassa Vaihtuuko aikakausi?) 13-14

Artikkelit
Christoffer Tigerstedt: När det tänkte skrivs och det skrivna tolkas. Ett experiment med självbiografier 15-25
Seppo Pöntinen: Sosiaalinen liikkuvuus ja luokkien strukturoituminen 26-33
Ellsworth R. Fuhrman: Nyky-yhteiskuntien repeämät ja katkokset: sosiologia kriittisenä diskurssina 34-42
Veikko Pietilä: Ideologiateoriaa länsiberliiniläisittäin: Projekt Ideologie-Theorie 43-34

Haastattelut
Peter Townsendin haastattelu (Jorma Sipilä) 55-57
Sakari Sariolan haastattelu (Jukka-Pekka Takala) 58-59

Keskustelua
Antti Kasvio: Vastaus Markku Hongistolle 60
Hannu Uusitalo: Vastaus Pekka Sutelalle 60- 61
J. P. Roos: Hannu Uusitalon harharetki 61-62
Matti Kortteinen: Kommentti kulttuurista, elinoloista ja elämäntapojen muutoksesta 62-63
Irma-Leena Notkola: Maatalousväestön proletarisoitumisesta 63-64

Kirjoja
Erik Allardt: Sosiologia I (Johan Asplund) 64-66
Pekka Kuusi: Tämä ihmisen maailma (Ano Noro) 67-69
Sigmund Freud: Vitsi ja sen yhteys piilotajuntaan (Antti Eskola) 69-70
Eric R. Wolf: Europe and the People Without History (Risto Alapuro) 70-71
Riitta Jallinoja: Suomalaisen naisasialiikkeen taistelukaudet (Irma Sulkunen) 71-72
Jussi Simpura: Drinking Contexts and Social Meanings of Drinking (Pertti Alasuutari) 72-74
Heikki Leimu: Työntekijän työasema ja työpaikkaliikkuvuus erikokoisissa teollisuusyrityksissä (Risto Tainio) l74-75
Frigga Haug (Hg.): Sexualisierung der Körper (Pirkko-Liisa Rauhala) 75-76
Harriet Holter (red.): Kvinner i felleskap. Kvinners levekär og livslop (Margaretha Järvinen) 77-78
Per Gahrton: Riksdagen inifrån (Kettil Bruun) 78-79
Sakari Hänninen & Leena Paldán (toim.): Rethinking Ideology (Pertti Ahonen) 79-80
Graig L. Littler: The Development of the Labour Process in Capitalist Societies (Markku Kivinen) 80-82
C. Offe, K. Hinrichs & H. Wiesenthal (Hg.): Arbeitszeitpolitik. Formen und Folgen einer Neuverteilung der Arbeitszeit (Simo Aho) 82-83
Nils Björklund: Kakkosmies (Tarmo Koskinen) 84-85
Kimmo Alho ym. (toim.):Sodan ja rauhan psykologiset kysymykset (Matti Salo) 84-85
Antti Karisto, Pentti Takala & Ilkka Haapola: Elintaso – elämäntapa – sosiaalipolitiikka (Heikki Lehtonen) 85-86
Steffan Marklund: Klass, stat och socialpolitik (Olli Kangas) 86-87
Joachim Vogel (red.): Levnadsnivä och ojämlikhet i Norden (Osmo Kuusi) 88-89
Inkeri Anttila & Patrik Törnudd: Kriminologia ja kriminaalipolitiikka (Jukka Kekkonen) 89-90
Paul Nejelski (ed.): Social Research in Conflict with Law and Ethics (Timo Kyntäjä) 90-91
Max Engman & Henrik Stenius (red.): Svenskt i Finland. Studier i spräk och nationalitet efter 1860 (Christian Starck) 91-92
Tiedoksi
Westermarck-seura tiedottaa 92-93
Terveyden sosiologian työryhmä Suomessa
European Society of Medical Sociology (Eero Lahelma & Pirkko-Liisa Rauhala) 93-95
Oikaisu

2. Numero
Pääkirjoitus
Klaus Mäkelä: Forskningens etik 97-98

Artikkelit
Knut Erik Tranoy: Tutkimus ja eettinen vastuu 99-106
Arne Naess: Tutkija ja profeetta: eettisesti ristiriitaisia rooleja 107-110
Simo Knuuttila: Tieteellisen tutkimuksen eettisestä justifioinnista uudella ajalla 111-120
Antti Eskola: Tutkijan teoreettinen ihmiskuva ja sen moraaliset seuraukset 121-127
Erkki Kaukonen: Suomalainen sosiologia tieteentutkimuksen valossa 128-138
Erik Allardt: Unohtuiko suomalaisen sosiologian suuri linja? 139-142
Pekka Sulkunen: Herooinen sosiologia ja sen kumoaminen 143-145
Raija Julkunen: Nainen suomalaisessa työnsosiologiassa. 146-162
Chris Meyer: Kön är inte bara en variabel. Bidrag till ett kvinnoperspektiv 163-169

Keskustelua
Raija Julkunen: Hannu Uusitalolle: Tarvitseeko opiskelija eläytymistä? 170
Pertti Haapala: Tilattoman väestön kasvu 170-171

Kirjoja
Seppo Pöntinen: Social Mobility and Social Structure. A Scandinavian Comparison (Robert Erikson) 171-173
Pertti Koistinen: Teknologiset uudistukset ja työvoiman käyttö (Liisa Rantalaiho) 173-174
Wolfgang Bonss: Die Einübung des Tatsachenblicks. Zur Struktur und Veränderung empirischer Sozialforschung (Hannu Hartikainen) 174- 176
Karl-Werner Brand: Neue soziale Bewegungen (Martti Siisiäinen) 176-177
Gerhard Amendt: Die Gynäkologen (Pirkko-Liisa Rauhala) 177-178
Tarja Cronberg & Kirsti Vepsä: Asumisen uusi suunta (Ari Ylönen) 178-179
Erik Tuomas-Kettunen: Elämänpuu (Tarmo Koskinen) 83-84
Hakan Wiberg, Margareta Bertilsson, Kristian Gerner & Andrzej Kutylowski (red.): Konflikt och solidaritet i Polen (J. P. Roos) 180-181
Johan Asplund: Tid, rum, individ och kollektiv (Kaj Ilmonen) 181-183

Tiedoksi
Sosiologipäivät 1984
Westermarck-seura tiedottaa
Suomalais-neuvostoliittolainen työnsosiogian seminaari
Luettelo sosiologian ja sosiaalipsykologian opinnäytteistä vuonna 1983

3. Numero
Artikkelit
Michael F. D. Young: Kriittiseen kasvatussosiologiaan 197-202
Ari Antikainen: Opetussuunnitelma sosiologian tutkimuskohteena 203-210
Iiris Niemi: Kotityön harhat 211-218
Simo Aho: Työyhteiskunnan kriisi: kapitalistinen yhteiskunnallistumisprosessi umpikujassa? 219-225
Margaretha Järvinen: Prostitutionen i Finland – accepterad eller fördömd? 226-236
Marja Holmila: Katsaus Suomessa tehtävään toimintatutkimukseen 237-246

Kirjat
Timothy Stroup (ed.): Edward Westermarck: Essays on his Life and Works (Anna-Liisa Siikala) 247-248
Timo Kyntäjä & Ahti Laitinen: Oikeussosiologia (Risto Jaakkola) 248
Robert Erikson & Rune Abcrg (rcd.): Välfard i förändring. Levnadsvillkor i Sverige 1968-1981 (Antti Karisto) 249-250
Kyösti Raunio: Hyvinvointi ja taloudelliset muutokset (Olli Kangas) 250-251
Walter Korpi: Työväenluokka hyvinvointikapitalismissa (Hannu Uusitalo) 251-252
Craig Calhoun: The Question of Class Struggle. Social Foundations of Popular Radicalism during the Industrial Revolution (Jukka Niemelä) 252-253
Esko Seppänen & Hannu Taanila: Ken on maassa rikkahin (Hannu Uusitalo) 253-254
David M. Gordon, Richard Edwards & Michael Reich: Segmented Work, Divided Workers (Liisa Rantalaiho) 254-255
Työaikakomitean 1980 mietintö (Antti Kasvio) 255-257
Ilkka Heiskanen & Sakari Hänninen (toim.): Exploring the Basis of Politics (Pekka Kosonen) 257-258
Sara Heinämaa & Esa Saarinen: Olennainen nainen (Leila Simonen) 258-260
Ann Oakley: Taking it Like a Woman (Pirkko-Liisa Rauhala) 260-261
Teuvo Peltoniemi: Perheväkivalta (Pertti Hemánus) 261-262
Péter Pétersson: Church and Social Change. A Study of the Secularization Process in Iceland 1830-1930 (Susan Sundback) 262-263
Hannu Tapani Klami: Ihmisen säännöt (Ahti Laitinen) 264-265
Nils Björklund: Kakkosmies (Tarmo Koskinen) 265
Paul Willis: Koulun penkiltä palkkatyöhön (Leena Alanen) 266-267
Pauli Niemelä & Seppo Ruotsalainen: Suomalaisen eläketurvan sosiaalipoliittiset perusteet (Mikko Mäntysaari) 267-268.
Elina Haavio-Mannila ym. (toim.): Keskeneräinen kansanvalta. Naiset Pohjoismaiden politiikassa (Aino Saarinen) 269-270

Tiedoksi
Luettelo yhteiskuntatieteellisten laitosten sarjoissa vuonna 1983 ilmestyneistä julkaisuista
Westermarck-seura tiedottaa
Sosiologian toimitussihteeri vaihtuu

4. Numero
Artikkelit
Timo Kortteinen: Valtio ja palkkatyö – virkamiesten luokka-asema Suomessa ennen II maailmansotaa 281-297
Matti Peltonen: A. V. Tshajanovin teoria talonpoikaistaloudesta 298-308
Mirja Tolkki-Nikkonen: Kymmenen vuotta avioliiton solmimisesta 309-319
Päivi Alasuutari ym.: Diskon hälinästä nuorisotilan ilmapiiriin. Tamperelaisen opiskelijaryhmän kokemuksia 320-324
Katarina Eskola: 30-vuotias Tuntematon sotilas 325-332

Keskustelua
Kari Vähätalo: Raija Julkuselle: Työn sosiologian maskuliinisuudesta ja keinotekoisista demarkaatiolinjoista 333-334
Pentti Luoma: Suomalaisen sosiologiapuun lehdistä 334-335

Haastattelut
A. G. Hartshevin haastattelu (Olli Perheentupa) 336-337

Kirjoja
Kai Sievers & Olli Stålström: Rakkauden monet kasvot (Riitta Jallinoja) 337-338
Joan Rotschild (ed.): Machina ex Dea. Feminist Perspectives on Technology (Liisa Rantalaiho) 338-340
Ulf Lindström & Lauri Karvonen (red.): Nordkalotten i politiken (Jouko Nikula) 340-341
Tuomas Takala: Oppivelvollisuuskoulu ja yhteiskunnalliset intressit (Ari Antikainen) 342-343
U. Jürgens & Fr. Naschold (Hg.): Arbeitspolitik. Materialen zum Zusammenhang von politischer Macht, Kontrolle und betrieblicher Organisation der Arbeit (Antti Kasvio) 343-344
Robert F. Boruch & Joe S. Cecil (eds.): Solutions to Ethical and Legal Problems in Social Research (Kettil Bruun) 344-346
Nicholas Abercrombie & John Urry: Capital, Labour and the Middle Classes (Harri Melin) 346-347
Brita Akerman m.fl.: Den okända vardagen (Minna Salmi) 347-348
Jean L. Cohen: Class and Civil Society (Raimo Blom) 348-349
Liisa Uusitalo (toim.): Consumer Behavior and Environmental Quality (Osmo Kuusi) 350
Jaakko Uotila & Paavo Uusitalo: Työttömyys, laki ja talous (Lasse Siurala) 350-351
Barry Wilkinson: The Shopfloor Politks of New Technology (Matti Kortteinen) 351-353
Pauli Juuti: Työ, tekniikka ja toimihenkilö (Pekka Ylöstalo) 353-354
Dan Steinbock: Televisio ja psyyke (Pasi Falk) 354-355

Tiedoksi
Sosiologia-lehden uusi päätoimittaja ja uusi osoite
Westermarck-seura tiedottaa
Uusi eurooppalainen aikakauslehti The European Sociological Review
Acta Sociologican toimitus Suomeen