1982

1. Numero
2. Numero
Artikkelit
Bruun, Kettil; Eskola, Katarina & Suolinna, Kirsti: Väitöksestä juhlakirjaan: naiset tieteen miesseuroissa 89-101
Riska, Elianne: Kvinnornas roll i den amerikanska egenvärdsrörelsen 102-109
Rosenberg, Thomas: Att forska eller inte forska… Om försöken att formulera en yrkesetik för sociologerna 110-115

Keskustelua
Jaakko Luoma & J.P. Takala: Tutkimuksen ja todellisen hankkeen ristiriitaiset ehdot (Tapaussarja tutkimusmoraalin arkisista pulmista) 116-118
Bruun, Kettil: Informed consent i samhällsvetenskapen (Tapaussarjassa tutkimusmoraalin arkisista pulmista) 118

Kirjoja
Schantz, Hans-Jörgen: Traek af behovsproblematikkens idehistorie (Hannu Hartikainen) 119-120
Lecourt, Dominique: L’ordre et les jeux (Hannu Sivenius) 120-121
Ahrne, Göran: Vardagsverklighet och struktur. (Kaj Ilmonen) 121-122
Paloheimo, Heikki: Politiikka, talous ja yhteiskunnan muutos. Teorioita ja tutkielmia valtion ja taloudellisen yhteiskunnan välisistä determinaatiosuhteista (Timo Toivonen) 123-124
Frankfurtin koulun sosiaalifilosofia. Kriittisiä esseitä (Keijo Rahkonen) 124-125
Kinnunen, Aarne & Yrjö Sepänmaa (toim.): Ympäristöestetiikka (J. P. Roos) 125-127
Siirilä, Seppo ym. (toim.): Kylät ja kaupunginosat. Kylät ja kaupunginosat yhteiskunnan alueellisina perusyksikköinä (Pertti Vuorela) 127-128
Franzén, Mats & Eva Sandstedt: Grannskap och stadsplanering. Om stat och byggande i efterkrigstidens Sverige (Kaj Nyman) 128-131
Tanninen, Timo & Fred Staufenbiel (toim.): Asuminen ja yhteiskuntapolitiikka (J. P. Roos) 131
Gulati, Leela: Profiles in Female Poverty. A Study of Five Poor Working Women ja Ketala (Anita Kelles- Viitanen) 131-133
Jyrkämä, Jyrki (toim.): Työttömänä Suomessa (Simo Mannila) 133-134
Therborn, Göran: Klasstrukturen i Sverige 1930-1980. Arbete, kapital stat och patriarkat (Timo Kortteinen) 134-136
Gorz, Andre: Abschied vom Proletariat. Jenseits des Sozialismus (Raija Julkunen) 136-138
Väkivallan ja ilkivallan vastustamistyöryhmän mietintö (Patrik Törnudd) 138-139
Suominen, Elina (toim.): Suomen vankeinhoidon historiaa. Osa 1. Katsauksia vankeinhoidon kehitykseen. (Kauko Aromaa) 139-140
Bruun, Kettil (toim.): Läkemedelsfrägan i ljuset av psykofarmakakontrollen (Ahti Laitinen) 140- 141
Christie, Nils: Limits to Pain (Timo Aho) 142-143

Tiedoksi
Sosiologipäivät Turussa
Luettelo sosiologian ja sosiaalipsykologian pro gradu- sivulaudatur- ja lisensiaattitutkimuksista vuotena 1981

3. Numero
Artikkelit
Pöntinen, Seppo: Sotasukupolvi, sotanuoret, sotalapset ja suuret ikäluokat: koulutus ja sosiaalinen nousu 153-162
Blom, Raimo: Vertaileva yleiskuva Suomen luokkarakenteesta 163-174
Järvikoski, Timo & Kylämäki, Juha: Koijärvi-liikkeen synnystä ja ideologiasta 175-182
Rannikko, Pertti: Kaupunkiympäristö ja ihmisten välinen vuorovaikutus. Wirthiläisen kaupunkisosiologian tarkastelua 183-190
Joenniemi, Pertti: Yhdysvaltojen uusi rauhanliike 191-199
Littunen, Yrjö: Keskustelua konfliktiteoriasta ja nykytodellisuudesta. Ralf Dahrendorfin haastattelu 200-204

Keskustelua
Taipale, Ilkka: Seitsemän sukupolven saappaat 204-207
Holmila, Marja: Kyläläisten ryyppyjä laskemassa (Tapaussarjassa tutkimusmoraalin arkisista pulmista) 207-209
Katajisto, Heikki: Mitä näkee silmä, kuulee korva… (Tapaussarjassa tutkimusmoraalin arkisista pulmista) 209
Tuominen, Eero: Kenttämiehen kokemuksia (Tapaussarjassa tutkimusmoraalin arkisista pulmista) 209-210
Valkonen, Tapani: Täydennyskoulutus ja sosiologia 210-211
Mäkelä, Klaus: Sosiologia Westermarck-seuran kyselyssä 2011

Kirjoja
Eskola, Antti: Vuorovaikutus, muutos, merkitys (Klaus Helkama) 211-213
Kasvio Antti Teollisuustyö ja elämäntapa Tutkimus 2:n suuren teollisuuslaitoksen ammattitaitoisten työntekijöiden työn ja työn ulkop. elämän kehityspiirteistä 1980-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa (J. P. Roos) 213-215
Hänninen, Sakari: Aika, paikka, politiikka. Marxilaisen valtioteorian konstituutiosta ja metodista (Kyösti Pekonen) 215-216
Holmberg, S. & O. Petersson: Inom felmarginalen. En bok om politiska opinionsundersökningar (Lasse Siurala) 217-218
McRobbie, Angela & Trisha McCabe (toim.): Feminism for Girls. An Adventure Story (Kati Mustola) 218-219
Bahmueller, Charles F.: The National Charity Company. Jeremy Bentham’s Silent Revolution (Hannu Hartikainen)219-220
Sievers, Kai (toim.): Elämän kaari. Valikoima runoja (J. P. Roos) 220-221
Showler, Brian & Adrian Sinfield (toim.): The Workless State (Eero Lahelma) 221-222

4. Numero
Artikkelit
Haavio-Mannila, Elina: Työn laatu ja työpaikkarakkaudet 225-236
Julkunen, Raija & Kyhäräinen, Jarkko: Perheneuvonnan asiakas: sosiaalivaltion moderni tapaus 237-247
Gronow, Jukka: Jürgen Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teoria 248-258
Siisiäinen, Martti: Uuskorporatismin teorioista 259-268
Hartikainen, Hannu: Ferdinand Tönnies ja Karl Marx – alustavia merkintöjä 269-277
Sosiologian x maailmankongressi Meksikossa
Bruun, Kettil & Katarina Eskola & Veronica Stolte-Heiskanen: Norsunluutorni horjuu mutta vanhat pysyvät vallassa 279-285
Holmila, Marja: Orlando Fals Bordan haastattelu 285-287
Bruun, Kettil & Katarina Eskola & J. P. Roos: Meksikolaisen alueyliopiston sosiologit erikoistuvat paikallisiin ongelmiin 288-289
Eskola, Katarina: Miksi rauhanliike ei kiinnosta sosiologeja? 290-291
Stolte-Heiskanen, Veronica: Muutoksia kansainvälisen sosiologiliiton (ISA) johdossa 292

Keskustelua
Aromaa, Kauko: Ensimmäisen kiven heittämisestä (Tapaussarjassa tutkimusmoraalin arkisista pulmista) 293-295
Mustola, Kati & Eeva Peltonen: Kohti ihmistutkimusta 295-297
Blom, Raimo: Asiantuntijat, julkisuus ja professorin valinta 298

Kirjoja
Böök, Mikael & Leevi Lehto (toim.): END? Euroopan ydinsota vai ydinaseriisunta? (Kettil Bruun) 299
Tolstoi, Leo: Omantunnon kujanjuoksu – kirjoituksia rauhasta ja kansalaistottelemattomuudesta. (Antti Eskola) 299-300
Aubrey, Crispin (toim.): Nukespeak. The media and the bomb (Matti Virtanen) 300-301
Takala, Jukka-Pekka & Timo Konstari (toim.): Mikä Suomessa salaista? Salaisen ja julkisen rajat (Olli Perheentupa) 301-302
Teknologiakomitean mietintö (Raija Julkunen) 302-304
Kelles, Anita (toim.): Suomalaisen antropologian uranuurtajia (Jukka Siikala) 304-305
Harris, Marvin: Cultural Materialism; Harris, Marvin: Kulttuurien synty (Klaus Mäkelä) 305-306.
Bronfenbrenner, Urie: Sosialisaatiotutkimus (Ari Antikainen) 306-307
Haukaa, Runa ym. (toim.): Kvinneforskning. Bidrag til samfunnsteori. Festskrift til Harriet Holter (Margaretha Järvinen) 307-309
Blom, Raimo: Yhteiskuntateoria ja valtio (Risto Eräsaari) 309-310
Jutikkala, Eino ym. (toim.): Suomen taloushistoria 1. Agraarinen Suomi (Jukka-Pekka Takala) 310-311
Hännikäinen, Irmeli: Suomalainen veteraani. Tutkimus vuosien 1939-45 sotavammaisten ja muiden sotaveteraanien elinoloista ja niihin vaikuttamisesta yhteiskunnan säätelytoiminnan avulla (Leo Paukkunen) 311-312
Forss, Simo: Vanhuuseläkkeelle siirtyminen ja hyvinvointi (Kyösti Raunio) 313-314
Iivari, Juhani: Köyhät ja kurinpalautus (Martti Grönfors) 314-315

Tiedoksi
Harri Melin: Valtiosta luostarin kuumuudessa 315
Pekka Kaarninen: Tiedotustutkimuksen uusimmat bibliografiat 317