1981

1. Numero

2. Numero

Artikkelit
Notkola, Veijo: Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen ja siihen vaikuttavat tekijät Suomessa 1970-luvulla 89-102
Julkunen, Raija: Näkökohtia työelämän tutkimuksesta 103-113
Aitta, Ulla: Työstä poissaoloihin kohdistunut tutkimus Suomessa 114-123
Holmila, Marja ja Kirsti Määttänen: Suomalaisen miehen viinaisia suhteita 124-133
Sulkunen, Pekka: Kapitalismiteoria, tutkimuskohde ja tiedonintressi 134-143

Katsauksia
Honko, Lauri: Yhteisöparadigman luoja 144-148
Antikainen, Ari: Mitä on kasvatussosiologia? 149-156

Keskustelua
Alestalo, Matti ja Hannu Uusitalo: Vastine Timo Toivoselle 157
Rannikko, Pertti: Muuttoliiketutkimuksen lähestymistavoista 157-158.
Melkas, Jussi: Elämän tutkimisesta J. P. Roosille 158-159
Sosiologien tärkeät lehdet

Kirjoja
Mehtonen, Lauri: Arkikokemus ja totuus yhteiskuntatieteissä (Winch, Peter: Yhteiskuntatieteet ja filosofia)
Falk, Pasi: Saanko luvan? Kyllä – ei – ei osaa sanoa? 165-166 (Haavio-Mannila, Elina ja Raija Snicker: Päivätanssit)
Koskinen, Tarmo: Alkoholitutkimus ei alkoholisoidu 166-167 (Sulkunen Pekka: Alkoholin kulutus ja elinolojen muutos toisen maailmansodan jälkeen)
Lehtonen, Heikki: Sosiaaliteknologian kritiikkiä 168-169 (Hartikainen Hannu: Makrotason sosiaali-indikaattorimalleista – case-tutkimus tieteidenvälisyydestä Joensuun korkeakoulu Historian maantieteen ja muiden aluetieteiden osaston julkaisuja n:o 21 1980. Hartikainen Hannu: Työelämän sosiaali-indikaattorit ja sovellettu sosiaalitiede – case-tutkimus sosiaaliteknologiasta Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitoksen tutk. 40 1980)
Strandell, Harriet: Den sexualiserade kvinnan 169-171 (Nordseth, Rakel: Kvinneinterior. Arbejdspapirer fra NSU nr.6,1980)
Uusitalo, Liisa: Tarpeentyydytyksen rajoja 171-172(Hirsch, Fred: Social Limits to Growth)
Eräsaari, Risto:Saksan malli 172-174(Hirsch, Joachim: Der Sicherheitsstaat. Das Modell Deutschland, seine Krisen und die neuen sozialen Bewegungen)

Tiedoksi
Sosiologipäivät 1981 Oulussa
Risto Eräsaari: Uusi lehti – Critical Social Policy
Olli Perheentupa: Suomen ja NL:n välinen TT-komitea tiedottaa
Luettelo sosiologian ja sosiaalipsykologian pso gradu- sivulaudatur- ja lisensiaattitutkielmista

3. Numero

Artikkelit
Tiit, Ene & Haavio-Mannila, Elina: Opiskelijoiden avioliittoihanteista Tartossa ja Helsingissä 185-193
Elovainio, Päivi: Oppikoululaitoksen laajeneminen ja yhteiskunnalliset ristiriidat 1800-luvun lopulla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa 194-204
Lahelma, Eero ja Mannila, Simo: Pitkäaikaistyöttömyys ja työmarkkinoilta syrjäytyminen 205- 212

Katsauksia
Partanen, Juha: Yhteiskunnalliset liikkeet puhaltavat Ranskan sosiologiassa 213-217
Riska, Elianne: Amerikkalaisen terveyden sosiologian kehitys 1960- ja 1970-luvuilla 218-223
Luukkonen-Gronow, Terttu: Tiedeindikaattorit tutkimuksen arvioinnin välineenä 244-230
Kasvio, Antti: Alfred Schütz ja intersubjektiviteetin ongelma sosiologisessa teorianmuodostuksessa 231-237

Keskustelua
Tuomela, Raimo: Yhteiskuntatieteet, lait ja arvot 238-239
Falk, Pasi ja Sulkunen, Pekka : Vastaus kommentteihin suomalaisen humalan mytologiasta 239-243
Hartikainen, Hannu: Marxilaisen tutkimuksen ongelmista 243-247
Toivonen, Timo: Alestalolle ja Uusitalolle 247-248

Kirjoja
Seppälä, Heikki ym.: Suomen metsäsektori tienhaarassa (Tarmo Koskinen) 248-251
Townsend, Peter: Poverty in the United Kingdom. A Survey of Household Resources and Standards of Living. (Jorma Sipilä) 249-251
Harris, Marvin: Cannibals & Kings. The Origins of Cultures; Harris, Marvin: Cows, Pigs, Wars & Witches. The Riddles of Culture (Liisa Rantalaiho) 251-253
Clarke, John ym.: Working Class Culture (Ritva Mitchell) 253-255
Andersson, Sten: Matens roller. Sociologisk gastronomi (Jukka Gronow) 255-257
Andersen, Jorgen Goul: Mellenlagene i Danmark (Timo Kortteinen) 257-259
Pietilä, Veikko: Social Practice and the Development of Science (Pertti Töttö) 259-261
Mitchell, G. Duncan (toim.): A New Dictionacy of Sociology (Risto Räty) 261-262

Tiedoksi
Lisäys opinnäyteluetteloon
Kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutus

4. Numero

Artikkelit
Allardt, Erik: Sukupolvet suomalaisen yhteiskunnan kuvauksessa 265-274
Takala, Hannu: Sukupolvet ja rikollisuus 275-286
Eskola, Katarina: Sukupolvet ja lukukokemukset 287-296
Roos, J.P.: Elämäntapojen tyypeistä elämäkertojen valossa 297-306

Keskustelua
Ahponen, Pirkkoliisa: Päivätansseista 307-308
Sulkunen, Pekka: Vastaus Hannu Hartikaiselle 308-309

Kirjoja
Sintonen, Harri: An Approach to Economic Evaluation of Actions for Health (Antti Karisto) 310-312
Miettinen, Jorma: Sanomalehtien lukeminen (Matti Virtanen) 313
Sinkko, Risto (toim.) Televisio ja suomalainen (Heikki Hellman) 314-315
Kaipio, Kalevi & Kari Murto: Toimiva yhteisö: (Ritva Uusitalo) 316-317
Israel, Joachim: Om relationistisk socialpsykologi (Antti Eskola) 317-318
Borg, Arne ym.: Prostitution. Beskrivning, Analys, Förslag till åtgärder (Minna Salmi) 318-320
Beckman, Svante: Kärlek på. tjänstetid. Om amatörer och professionella inom vården (Leena Eräsaari) 320-321
Levy, Rene: Der Lebenslauf als Statusbiographie – Die weibliche Normalbiographie in makrosoziologischer Pcrspcktive (Elina Haavio-Mannila) 321-322
Le Roy Ladurie, Emmanuel: Montaillou. Cathars and Catholics in a French Village 1294-1324 (Jeremy Gould) 324-325
Mailer, Norman: The Executioner’s Song. A True Life Novel (Jeremy Gould) 324-325
Gough, Ian: The Political Economy of the Welfare State (Pekka Kosonen) 325-328

Tiedoksi
Korjaus
Tom Sandlund: Nordiska Sociogförbundets kongress på Island
Leo Granberg &Kirsti Suolinna: Muistiinpanoja Euroopan maaseutusosiologian kongressista
Pertti Rautio: The Westermarck Society Ry tiedottaa
Hallinnon tutkimuksen seura perustettu
Sosiologia-lehden uusi päätoimittaja
Väestötieteen jatkokoulutusseminaari