1980

1. Numero

Pääkirjoitus
Alapuro, Risto: Sosiologian erityisalojen pätevyysvaatimukset, 1

Artikkelit
Kurkela, Reijo: 1900-luvun nuorisokeskustelusta 2-8
Uusitalo, Ritva: Nuorisoryhmät ja sukupolvet toisen maailmansodan jälkeen 9-16
Mitchell, Ritva: Kulttuuriteollisuuden tuotteiden merkityksestä nuorten elämässä 17-24
Holmila, Marja: Maalaisjuhlat 25-33

Katsauksia
Blom, Raimo: Järjestökiinnittyminen ja yhteiskunnan poliittinen organisaatio 34-45
Salo, Mikko A.: Mahdollisuuksista vaikuttaa yhteiskuntapoliittisin toimenpitein perheellistymiseen ja syntyvyyteen 46-56

Keskustelua
Stolte-Heiskanen, Veronica & Erik Allardt: OECD:n raportti Suomen yhteiskuntatieteiden tutkimuspolitiikasta (kommentti) 58-59

Kirjoja
Rahkonen, Keijo: Intellektuelli autotehtaassa 63-65 (Linhart, Robert: Året på bilfabriken)
Gronow, Pekka: Kirjat, lukijat ja politiikka 65-67 (Eskola, Katarina: Suomalaiset kirjanlukijoina)
Randell, Seppo: Meltoa ja optimistista 67-68 (Korpi, Walter: Arbetarklassen i välfärdskapitalismen)
Ylöstalo, Pekka: Metodologisen keskustelun kirjaamisyritys 68-69 (Pietilä, Veikko: Yhteiskuntatieteen tieteenfilosofisia lähtökohtia)
Roos, J. P.: Ranskalaista haarukkastrategiaa 70 (Bourdieu, Pierre: La Distinction)
Eskola, Antti: Lisää psykologista yleissivistystä 70-71(Lurija, A. R.: Psykologia ja psyykkisen toiminnan kehityshistoria)
Yhteiskuntatieteellisten laitosten julkaisusarjoja

Tiedoksi
Lahikainen, Anja-Riitta: Lapsi ja pehre muuttuvassa yhteiskunnassa (ISA:n perhetutkimusjaoston tutkimusseminaari
Perheentupa, Olli: KOlmas suomalais-neuvostoliittolainen sosiologian symposiumi
Alestalo, Marja: The Westermarck Society tiedottaa
Kannannotto Oy Alko Ab:n lahjoitusprofessuuriin
Sosiologian sisällysluettelo vuodelta 1979

2. Numero

Artikkelit
Uusitalo, Paavo: Kansalaisten palvelija vai pakkovallan virkamies? 89-102
Tolkki-Nikkonen, Mirja: Rooliaidatko kaatuneet? 103-109
Husu, Liisa: Kulttuurierojen tutkiminen ja semanttinen differentiaali 110-117

Katsauksia
Töttö, Pertti: Konstruktiivisesta tieteenteoriasta 118-126
Alapuro, Risto: Poliittisten murrosten historiallisia vertailuja 127-137

Keskustelua
Allardt, Erik: Byrokratiasta 138-140
Mehtonen, Lauri: Ihminen ja byrokratia 140- 142
Valkonen, Tapani: OECD:n tiedepoliittinen raportti ja sosiologia 142-143
Eräsaari, Risto, Falk, Pasi, Gronow, Jukka & Keijo Rahkonen: Kirja-arvostelun dekadenssi 143-144

Kirjoja
Grönfors, Martti: Ei metsissä niitä peikkoja lie kuin ne jotka puista oksia vie 144-147 (Lehtipuro, Outi (toim): Perinteentutkimuksen perusteita)
Kelles, Anita: Paikalliskulttuurin rakennemuutoksen logiikkaa ja politiikkaa 147-149 (Sarmela, Matti: Paikalliskulttuurin rakennemuutos)
Roos, J. P. .Mäkelän juhlakirja 150-151 (Mäkelä, Klaus: Idealistit, realistit, tutkijat)
Kasvio, Antti: Työ markkinoilla 151-154 (Blackburn, Robert M. & Michael Mann: The Working Class in the Labour Market)
Eskola, Antti: Vaihtoehtona kulttuurivallankumous 155 (Bahro, Rudolf: Vaihtoehto)
Koskelainen, Osmo: Kriittistä feminismiä ja mykistettyjen typistämistä 156 (Eskola, Katarina ym.: Naisnäkökulmia)
Roos, J. P.: Kuinka perhe hajoaa 156-158 (Guggenheimer, Maria & Klaus Ottomeyer (hrsg.): Die Zerstörung der Familie)
Saarinen, Aino: Uuden naisen ohjelmointia 158-160 (Kuhrig, Herta & Wulfram Speigner (hrsg.): Wie emanzipiert sind die Frauen in der DDR?)
Paukkunen, Leo: Sosiaalipolitiikka 1979 161- 162 (Sosiaalipolitiikka 1979)
Lallukka, Seppo: Korkeakoulu ja neuvostoyhteiskunnan rakenne 163-165 (Rutkevic, N, & F. R. Filippov (toim.): Vyssaja skola kak faktor izmenenija social’noj struktury razvitogo socialisticeskogo obscestva)
Sipilä, Jorma: Alueellista dynamiikkaa 165-166 (Kuklinski, Antoni, Kultalahti, Olli & Briitta Koskiaho: Regional Dynamics of Socioeconomic Change)
Tuomi, Ossi: Suomalaisen aluepolitiikan tila ja tulevaisuus 167-169 (Kiljunen, Kimmo: 80-luvun aluepolitiikan perusteet)

Elokuva
Gould, Jeremy: Antropologisia filmejä Helsingissä 169-171

Tiedoksi
Sosiologipäivät 1980
Uusitalo, Hannu: Ruotsin sosiologit puhaltavat (taas?) yhteen hiileen
Tapani Valkonen: Keskustelutilaisuus täydennyskoulutuksesta
Randell, Seppo: Hampurin tieteellinen forum
Köppä, Tapani: XI Euroopan maaseutusosiologian yleiskokous

Muutoksia toimituksessa
Marja Alestalo: Westermarck-seura tiedottaa

3. Numero

Artikkelit
Haavio-Mannila, Elina: Kodinhoitotehtävien jakautuminen perheessä 185-194
Rannikko, Pertti: Urbanismin tila ja tulevaisuus 195-204
Toivonen, Timo: Toimihenkilöiden taloudellisen aseman muutoksesta 1900-luvulla 205-215

Katsauksia
Paldán, Leena: Norbert Eliaksesta ja hänen seuraajistaan 216-219
Koistinen, Pertti: Tuotantoteknologinen kehitys ja työvoiman kvalifikaatio 220-230

Keskustelua
Pipping, Knut: Osvuret är bäst? 230-233
Roos, J. P.: Käytävätutkijoille 233-234

Kirjoja
Mäkelä, Klaus: Ei vielä normaalitiedettä 234- 235 (Valkonen, Tapani ym.: Suomalaiset)
Gyllenberg, Helge: Tutkimuksen tehokkuuden ja tuottavuuden taustoja selvittämässä 235-237 (Andrews, Frank M, (ed.): Scientific Productivity)
Siurala, Lasse: Työttömän oikeusturva 237-239 (Mikkola, Matti: Työttömyysturvan ehdoista)
Koskiaho, Briitta: Systeemiteoriaa hyvinvoinnista 239-240 (Heiskanen, Heikki & Riitta Auvinen: Hyvinvoinnin jako)
Falk, Pasi & Arto Noro: Kauriin silmänkääntöpiiri 240-244 (Steinbock, Dan: Sisäistetty herruus)
Ericsson, Kjersti: Jännittävä kirja etsii lukijoita 244-245 (Grönfors, Martti: Ethnic Minorities and Deviance)
Lallukka, Seppo: Neuvostoliittolaista perhesosiologiaa (Harcev, A. G. & M. S. Mackovskij: Sovremennaja sem’ ja i ee problemy)
Kolstad, Arnulf: Sosialisaatioteoria: eräitä uusia perspektiivejä 247-248 (Nordisk Forum 22: Socialisationsteori, behov og civilisationskritik)
Tainio, Risto: Johdatus työelämän tutkimukseen 248-249 (Asp, Erkki & Matti Peltonen: Työnsosiologia)
Raunio, Kyösti: Elinolojen oikeudellista sääntelyä 250-251 (Kultalahti, Jukka: Laki ja hyvinvointi)

Tiedoksi
Marja Alestalo: Wstermarck-seura tiedottaa
Olli Perheentupa: Suomen ja Neuvostoliiton välinen TT-komitea tiedottaa
Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen julkaisujen jakelu

4. Numero

Artikkelit
Falk, Pasi & Pekka Sulkunen: Suomalainen humala valkokankaalla 257-270
Ahlström, Salme: Suomalaisten nuorten käsityksiä alkoholin käytöstä 271-278
Pietilä, Veikko: Luonnontieteen kehityksen selittämisestä 279-293

Katsauksia
Summa, Hilkka: Kaupunkien sisäisen muuttoliikkeen tutkimus 294-302
Paldán, Leena: Kulttuuritutkimusta brittiläisittäin 303-307

Keskustelua
Luoma, Väinö: Toimihenkilöiden taloudelliseen asemaan vaikuttavista tekijöistä 308-310

Kongresseja ja kokouksia
Gould, Jeremy: Maaseudun sosiologiat, sosiologian maaseudut 310-312
Perheentupa, Olli: Kolmas suomalais-neuvostoliittolainen sosiologien yhteissymposiumi 313- 314

Kirjoja
Uusitalo, Hannu: Weberiläistä luokkateoriaa 314-316 (Parkin, Frank: Marxism and Class Theory)
Grönfors, Martti: Kun tyttö sanoo ei, hän tarkoittaa kyllä – fenomenologiaa jyväskyläläisittäin 316-318 (Hirsjärvi, Sirkka & Helena Hurme: Teemahaastattelu)
Tuomi, Ossi: Tekojärvet yhteiskuntarakenteen indikaattoreina 318-319 (Järvikoski, Timo: Vesien säännöstely ja paikallisyhteisö)
Mäkelä, Klaus: Nuorisoiden kulttuurit 319-321 (Hebdige, Dick: Subculture: The Meaning of Style)
Oksa, Jukka: Maanomistuksen muotoutuminen Suomen kaupungeissa 321-322 (Vuorela, Pertti: Kaupunkimaan omistus ja maankäyttörakenne Suomessa)
Marin, Marjatta: Perhe ja kasvatus 322-325 (Takala, Martti: Perheen elämäntapa, vanhempien kasvatustietoisuus ja lasten sosiaalinen kehitys)
Nurmela, Juha: Virikkeitä kasvuoptimismin kritiikkiin 325-326 (Lampinen, Osmo & Osmo Soininvaara: Suomi 1980-luvulla)
Falk, Pasi: Ristiinnaulitsemisesta ristiintaulukointiin 326-328 (Foucault, Michel: Tarkkailla ja rangaista)
Haavio-Mannila, Elina: Kaksinaismoraali feministisestä näkökulmasta 329-330 (Eichler, Mergrit: The Double Standard)
Holmila, Marja: Neljä kylää lähikuvassa (Tommila, Päiviö & Ismo Heervä (toim.): Muuttuva kylä)

Tiedoksi
Marja Alestalo: Westermarck-seura tiedottaa
Olli Perheentupa: Suomen ja Neuvostoliiton välinen TT-komitea tiedottaa