1978

1. Numero

Pääkirjoitus
Pekka Sulkunen: Pääkirjoitus l

Artikkelit
Risto Alapuro: Luokkaristiriita maaseudulla ennen kansalaissotaa 3
Antti Eskola: Persoonallisuus ja elämäntapa 12
Pertti Joenniemi: Henkisen maanpuolustuksen suunnittelukunta ja sosiologit 18
Pekka Ylöstalo: Tavarafetisismi ja ideologia 28
Hannu Takala: Klassisen rikosoikeuden renessanssi 35

Esittelyjä ja erittelyjä 41
Antti Eskola: Nurinkäännetyt kuvat (Paavo Haavikko: Kansakunnan linja)
J. P. Roos: Marx, Ruotsalainen ja työväenluokan asema (Seppo Ruotsalainen: Piirteitä työväenluokan asemasta kapitalismissa)
Tapani Valkonen: Eriarvoisuus sairauksien edessä (Vesa Parvi: Occupational Status, Working Conditions and Morbidity Among Employees in the Engineering Industry)
Jukka Kekkonen, Heikki Ylikangas: Sairaita vaiko normaaleja? (Liisa Järvinen: Personality Characteristics of Violent Offenders and Suicidal Individuals)
Paavo Uusitalo: Kuntasuunnittelun kritiikkiä (Krister Ståhlberg: Teori och praxis i kommunal planering)
Hannu Uusitalo: Elinolosuhteet tilastojen valossa (Janhunen – Kuusela – Niemi: Tasa-arvo, keskiarvo, tilasto Elinolosuhteet 1950-1975)
Kirsti Suolinna, Märta Salokoski: Mustalaisyhteisö tutkimuksen kohteena (Martti Grönfors: Blood Feuding Among Finnish Gypsies)
Juuso Salokoski: Amerikkalaista kulutuksen sosiologiaa
Jussi Melkas: Kostamus-hanke ja Tornion terästehdas tutkimuksen kohteena
Sosiologipäivät Helsingissä 25.-26. 2. 1978
Liisa Rantalaiho: Suomalais-neuvostoliittolainen symposium elämäntavan sosiaali-indikaattoreista Muistio symposiumin tuloksista
Eero Backman: Kansainvälinen virkakieltoja vastustava konferenssi Saksan Liittotasavallassa
Tiedotusalalle uusi lehti
Confcerence on Economic and Demographic Change 28. 8.-1. 9. 1978 Dipolissa

2. Numero

Pääkirjoitus
Kettil Bruun: Pääkirjoitus 73

Artikkelit
Jeja-Pekka Roos: Piirteitä elämäntavan tutkimisesta 75
Hannu Hartikainen: Käyttöarvot ja pääoma 82
Liisa Uusitalo: Kulutuksen laadullisten piirteiden tutkimisesta 93
Ritva Uusitalo: Ovatko ihmiset yhdenmukaisempia normeissaan kuin käyttäytymisessään? 103

Katsaus
O. E. Niitamo: Sosiaali-indikaattoreiden rooli syvenemässä ja laajenemassa 112
Esittelyjä ja arvioita
Markku Kivinen: Yhtä hyvin voisin olla kuollut . . . (Ali Wackcr: Arbeitslosigkeit-Soziale und psychische Voraussctzungen und Folgen) 118
Tuomo Sauri: Kapitalismin sosialisaatioteoriaa (Alfred Krovoza: Produktion und Sozialisation) 120
Keijo Rahkonen: Pääomalogiikan antikritiikki (Hans-Jorgen Schanz: Antikritik-reflektioner over kritikken af kapitallogikken) 122
Hannu Uusitalo: Universaali ammattien arvostushierarkia? (Donald J. Treiman: Occupational Prestige in Comparative Perspective) 126
Anja-Riitta Lahikainen: Perhesosiologian kehitystrendeistä (Gean Cuisenier (ed.): The Family Life Cycle in European Societies, Luis Lenero-Otero (ed.): Beyond the Nuclear Family Model) 127
Pertti Vuorela: Alpo Ruuthin ’Nousukausi’ ja sosiologit 129
Ronald Wiman: Kohorttihedelmällisyyden trendit (Gunnar Fougstedt: Trends and Factors of Fertility in Finland) 130
Kari Pitkänen: Väestöpolitiikasta väestötieteeseen (Väestöntutkimuksen Vuosikirja) 132
Suomalaisten ja neuvostoliittolaisten sosiologien symposiumi Moskovassa 1979 133

3. Numero

Artikkelit
Sauli Rouhinen: Maatalousteollinen kompleksi Suomessa 137
Kettil Bruun: Professorstjänsterna i socialvetenskap vid vara universitet och högskolor 145
Martti Grönfors: Verikosto rinnakkaisena oikeusjärjestelmänä 153
Raimo Tuomela: Tieteenfilosofian uudet haasteet 157

Katsauksia
Olli Perheentupa: Elämäntapatutkimuksen suuntia Neuvostoliitossa 160
Pasi Falk: Tiedon arkeologi kaivautuu vankilaan 167

Esittelyjä ja arvioita
Jyrki Uusitalo: Järki, ihmistieteiden korkein olento? 174 (Juntunen-Mehtonen: Ihmistieteiden filosofiset perusteet)
Kauko Pietilä: … luovat ideologisen näkemyksen yhteiskunnan tapahtumista aatteiden taisteluna 177 (Kuusi-Alapuro-Klinge (toim.): Maailmankuvan muutos tutkimuskohteena)
Georg Walls: Sosiaalipolitiikan vuosikirja v. 1977 … 179 (Sosiaalipolitiikka 1977)
Kauko Aromaa: Oikeuspolitiikasta (Aubert: Rettens sosiale funksjon) 181
Paavo Löppönen: Katsaus tieteensosiologiaan Euroopassa 183 (Merton and Gaston (eds.): The Sociology of Science in Europe)
Timo Kortteincn: Taas marxilaisen sosiologian mahdollisuudesta 184 (Neumann: Methoden der Klassenanalyse)
Patrik Törnudd: Rattijuopumuksesta – spekulaatiota ja introspektiota 186 (Hauge (ed.): Drinking and Driving in Scandinavia)
Ilkka Taipale: Suomi avaa ruumiinsa 187 (Poikolainen: Alcohol Poisoning Mortality in Four Nordic Countries; Salaspuro: Alkoholiin liittynyt terveyspalvelukäyttö Suomessa)
Elina Haavio-Mannila: Avioliitto ei ole avoin 189 (Tolkki-Nikkonen: Avioliiton ensimmäinen vuosi)
Kirsti Suolinna: Maaseudun vaurastumisen historiaa v. 1850-1914 190 (Markkanen: Maaseutuväestön varallisuusolot ja luottosuhteet Sisä-Suomessa elinkeinoelämän murroskaudella v. 1850-1914)
Jeremy Gould & Kyösti Pulliainen: Teknologia ja kehitys Intiassa ja Kiinassa (Kehitystutkimuksen symposiumi Lundissa 22.-24. 5. 1978) 191
Juha Partanen: Havaintoja työnjohtajan dilemmasta (Esimiestaidon peruskurssi Aavarannassa 28. 8.-1. 9. 1978)
Arto Noro: Tutkijakurssi ihmistieteiden historiasta Bergenissä 20.-30. 5.-78 193
Ilmoituksia

4. Numero

Pääkirjoitus
Gronow, Jukka, Jaakkola, Risto & Rahkonen, Keijo: Pääkirjoitus 200

Artikkelit
Irma Sulkunen: Naisten yleinen järjestäytyminen ja naisasialiike 204
Osmo Koskelainen: Kollektiivin mahdollisuuksista kapitalismissa 213
Timo Kortteinen: Tuottava työ ja luokkateoria 223

Katsauksia
Risto Jaakkola & Kettil Bruun: Sosiologian suunnista ja ilmansuunnista: sosiologian 9. maailmankongressi, Uppsala 1978 235
Seppo Hentilä: Kansanliikettä luokkayhteiskunnassa 241

Esittelyjä ja erittelyjä
Juha Manninen: Maailmankuvatutkimuksesta 248 (Vastausta Kauko Pietilälle)
Ilppo Niemi: Kirkon sopeutuminen organisaatiososiologian näkökulmasta 249
Pekka Kosonen: Työvoiman uusintamisen kasautumisteoreettinen tulkinta 251 (Hansson: Pääoman kasautuminen, työväenluokka ja sosiaalipolitiikka)
Anders von Koskull: Barnskydd eller samhällsförsvar? 254 (Dahl: Barnevern och samfunnsvern)
Georg Walls: Sokeiden sosiaalisista oloista 257 (Kuotola: Näkövammaisten integroituminen yhteiskuntaan)
Marjatta Hietala: Etniset ryhmät ja luokat 258 (Sandlund: Social classes, ethnic groups and capitalist development)
Nikolaj-Klaus von Kreitor: Etnisk assimilation och identitetskris 260 (Liebkind: Etniska minoriteters identitetskris i assimilationsprocessen)
Pertti Suhonen- Miten tutkia tieteellisen toiminnan tuloksellisuutta? 263
Pertti Rautio: (Stolte-Heiskanen-Alestalo: Tutkimustoiminnan mikrokosmos: tutkimusryhmät ja tuloksellisuus)
Pertti Hemánus: Allardt, mielipideilmasto ja hegemonia 266 (Erholm-Åberg (toim.): Viestinnän virtauksia)
Arto Noro: Howard Kirk iskee silmää 268
Bruun-Koskelainen: Seuraava maailmankongressi Espanjassa tai Japanissa 269 (ISA:n neuvoston kokous Uppsalassa)