1971

1. Numero
Pääkirjoitus
Stolte-Heiskanen, Veronica, Jaakkola, Risto & Kasvio, Antti: Pääkirjoitus l

Artikkelit
Alanen, Ilkka: Suomen mustalaisväestön muuttunut asema 2-10
Juntunen, Matti: Tieteen ateoreettisesta sitoutumisesta 11-17
Niitamo, Olavi: Kansantalouden kirjanpidon lähtökohtia 18-24
Gronow, Jukka & Hilppö, Jorma: Väkivallan käsite 25-34

Esittelyjä ja erittelyjä 35
Hintikka, Jaakko: Lisää Ahmavaaran kybernetiikasta 35-37
Uusitalo, Jyrki & Takala, Jukka-Pekka: Vieraantumisesta vielä 37-40
Vesa, Unto: Kyläsosiologia 40-43
Tuukko, Usko: Anarkismin perspektiivejä 43-44
Tala, Jyrki: Tutkimuksen ja politiikan suhteista 44-46
Haavio-Mannila, Elina: Lapsena Neuvostoliitossa ja Yhdysvalloissa 46-47
Gronow, Pekka: Istui oven takana 47-48
Jaakkola, Risto: Westermarck-seurasta perijä 48
Mäkelä, Klaus: Kommentti 48

2. numero
Artikkelit
Engeström, Yrjö: Koulutus ihmisen seulojana 49-55
Böök, Mikael: Marxism eller sociologi? 56-64
Franssila, Esko: Sosiaalisen muutoksen selittämisestä 65-69
Gronow, Pekka: Taide tutkimuksen kohteena 70-75

Esittelyjä ja erittelyjä 76
Rantalaiho, Liisa & Nummenmaa, Tapio: Yhteiskunnallinen opetusaines peruskoulussa ja lukiossa 76-78
Noro, Arto: Muistiinpanoja sosiologiasta 79-81
Luoma, Matti: Psykoterapia ja yhteiskunta 81-84
Linnainmaa, Hannu: Tarveohjattu rakennesuunnitelma 84-86
Blomberg, Jaakko: Säännöt ja säännönmukaisuudet käyttäytymisen selittämisessä 86-89
Löppönen, Paavo: Joka sosiologin antropologiaa 89-91
Konstari, Timo: Saalistajat 92-93
Kivistö, Kalevi: Koulut ja luokat 93-95
Oittinen, Vesa: Uusi kirja luokkaiteoriasta 95-96
Gronow, Pekka: Porilaiset ja musiikki 96

3. numero
Pääkirjoitus
Blomberg, Jaakko & Manninen, Juha: Pääkirjoitus 97-98

Artikkelit
von Wright, Georg Henrik: Niin kutsutusta praktisesta päättelystä 99-111
Allardt, Erik: Rakenteellisista, institutionaalisista ja kulttuurisista selityksistä 111-124
Markovic, Mihailo: Reifikaatio, ymmärtäminen ja selittäminen 125-133
Apel, Karl-Otto: Kommunikaatio ja ihmistieteiden perusteet 133-149
Israel, Joachim: Onko ei-normatiivinen yhteiskuntatiede mahdollista? 150-161
Herzberg, Lars: Ymmärtävä metodi 162-169
Winch, Peter: Ihminen ja yhteiskunta Hobbesin ja Rousseaun mukaan 170-180

Esittelyjä ja erittelyjä 181
Willner, Johan: Behov, motivation och revolt 181-184
Ahmavaara, Yrjö: Rekursiivisuuteen liittyvät harhapäätelmät kybernetiikan kielellis-idealistisessa tulkinnassa 184-185
Rantalaiho, Liisa: Puun hedelmiä 185-187
Jussila, Osmo: Tirkistys taloudellisen vallan salaputkiin 188-191
Westermarck-seura
Osmo Koskelainen: Kommentti

4. Numero
Pääkirjoitus
Kasvio, Antti: Pääkirjoitus 193-194

Artikkelit
Alestalo, Matti: Professoreiden nimittämisestä 195-202
Oinonen, Pauli: Professorit tiedon tuottajina 203-207
Suolinna, Kirsti: Helsingin Yliopiston ja Abo Akademin professoreiden työtilanteesta 208-214
Mäkelä, Klaus: Alkoholitutkimus ja alkoholipolitiikka 215-237

Esittelyjä ja erittelyjä 238
Uusitalo, Jyrki – Stolte-Heiskanen, Veronica: Kommentti 238-240

5. Numero
Artikkelit
Eskola, Antti: Työläiset, tutkijat ja asenteet 241-246
Blom, Raimo: Järjestökiinnittymisen luokkaluonteisuus 247-261
Elovainio, Päivi: Opiskelijakunnan suuruus ja rakenne Suomen korkeakoululaitoksessa 262-275

Esittelyjä ja erittelyjä 276
Bruun, Kettil: Sosiologia-lehden toimitukselle 276-277
Joenniemi, Pertti: Rauhaa oppimassa 277-278
Uusitalo, Jyrki: Marx ja tieteenteoria 278-279
Alapuro, Risto: Neuvostososiologiaa 332-334
Sutela, Pekka: Suomi-neito integroituu 280-281
Kivinen, Seppo Albert: Pikkusievää esseistelyä 281-283
Hemánus, Pertti: Kun tasapuolisuudesta tehdään jumala 284-285
Partanen, Juha & Virtanen, Katriina: Kommentti 285-288

6. Numero
Pääkirjoitus
Stolte-Heiskanen, Veronica: Pääkirjoitus 289-290

Artikkelit
Karvonen, Elina: Toimihenkilöiden luokka-asemasta ja sen mittaamiseen liittyvistä vaikeuksista 291-299
Niitamo, Olavi: Sosiaali-indikaattorijärjestelmästä yhteiskuntapolitiikassa 300-307
Manninen, Juha: Fr. Engels – käytännön dialektiikkaa vai luonnonfilosofiaa? 308-320
Eskola, Antti: Faktorianalyysi suomalaisessa sosiologiassa 321-325

Esittelyjä ja erittelyjä 326
Eriksson, Lars, D.: Marxism och musiksesiologi 327-330
Gronow, Jukka: Terveen järjen sosiologian menetelmät 330-332
Alapuro, Risto: Neuvostososiologiaa 332-334
Jallinoja, Riitta: Jokapäiväinen leipämmekö? 334-335
Jaakkola, Risto & Kasvio, Antti: Kommentti 336