1970

1. Numero
Pääkirjoitus
Bruun, Kettil: Pääkirjoitus l-2

Artikkelit
Himmelstrand, Ulf: Interventionism, teknokrati eller medvetande 3-8
Frank, Andre Gunder: Kolmas maailma ei ole erilainen 9-21
Andersson, Jan Otto: Om underutvecklingens orsaker 22-26
TRICONTin työryhmä: Kehitysmaaopetuksesta ja -instituutista 27-30
Ristimäki, Ilkka: Valinnat ja vaihtoehdot Suomen kehitysapupolitiikassa 31-40
Pakaslahti, Johannes: Kenelle hyöty kehitysavusta? 41-48
Tauriainen, Juhani: Suomen kehitysalueiden ja kehitysaluepolitiikan ongelmasta 49-54
Ahmavaara, Yrjö: Transformaatioanalyysin salaisuus 55-60

Esittelyjä ja erittelyjä 61
Krokfors, Christer: Alternativ u-landsinformation 61-63
Vesa, Unto: Vallankumousta odoteltaessa 63-66
Sipilä, Jorma: Kehitysmaasosiologia 66-67
Böök, Mikael: En kursbok 68-69
Seppälä, Esko-Olavi: SYLn ”Riistoryhmän” raportti 69-70
Virtanen, Pekka: Apartheidista Yhdysvalloissa 70-72
Partanen, Juha: Teknokraatit ja populistit 72-74
Kulokari, Hannu: Odotettavissa kasvua 74-75
Pataluoto, Ilkka & Gronow, Jukka: Lukee, latoo, liikuttaa – mikä se on? 75-79
Bruun, Kettil: Jälkihuoltomagiaa 79-80
Sosiologian strategiset muuttujat

2. Numero
Artikkelit
Alapuro, Risto & Uusitalo, Hannu: Historialliset läpimurrot ja rankiteoria 81-87
Valkonen, Tapani: Yhteisöjä kuvaavat muuttujat empiirisessä sosiologiassa 88-91
Gronow, Jukka: Vallasta ja vallan tutkimisesta 92-104
Bruun, Kettil: Taloudellisesta vallasta 104-108

Esittelyjä ja erittelyjä 109
Blomberg, Jaakko: Käsitteillä ei ole kohtaloa 109-112
Noro, Arto: Radnitzky ja selittäminen 112-118
Susiluoto, Ilmari: Systeemiteoria ja funktioanalyysi 118-119
Haavio-Mannila, Elina: Sukupuoliroolit länsimaisissa nyky-yhteiskunnissa 119-121
Gronow, Pekka: Nimettömät 121
Blom, Raimo: Politiikkaa protesteilla 122-123
Virtanen, Pekka: Tarkentuva afroam. indentiteetti 123-125
Taipale, Ilkka: Kaksi käsitystä Biafrasta 125-127
Leppo, Kimmo: Terveyspamfletti 127-128
Alanen, Ilkka: Pluralistiseen yhteiskuntaan? 128-129
Gronow, Pekka: Tarvitaanko kansatiedettä 129-131
Helenius, Ralf: Seitsemän veljestä 131-133
Tuukko, Usko: Yksilötoivon näkökulma 134-135
Törnudd, Patrik: Ennustettavuuden puolesta 135
Suviranta, Antti: Muutoksenhaku – oikeuden- vai sielunhoitoa? 135-137
Jaakkola, Risto: Korkein hallinto-oikeus ja raha 137-138
Pietarinen, Juhani: Mitä omantunnon vapaus maksaa 139-140
Oksanen, Heikki: Ekonomistit ja tavoitteet 140-141
Niitamo, O. E.: R. A. Stone, kivi jota rakentajat eivät hylänneet 141-142
Päätoimittaja
Laudaturtuekielmat

3. Numero
Pääkirjoitus
Bruun, Kettil: Pääkirjoitus 145

Artikkelit
Stolte Heiskanen, Veronica : Soveltuva tutkimus, ”establishment” ja yhteiskunta 146-157
Jaakkola, Risto: Sosiologian laitosten tutkimukset 158-161
Takala, Martti: Perustuuko tiedepolitiikka tutkimukseen? 162-166
Tutkijat ja soveltajat 167-169
Koskelainen, Osmo: Dialektisen selitystavan sovellutuksista suomalaisissa tutkimuksissa 176-182
Sarmela, Matti: Kvantitatiivisesta tutkimuksesta etnologiassa ja sosiaaliantropologiassa 183-191

Esittelyjä ja erittelyjä 192
Ahlström-Laine, Salme: Mitä hyötyä sosiologiasta 192-194
Artto, Juhani: Tiede järjestelmän palveluksessa 194-197
Kekarainen, Juha: Kuolleet sielut 197-199
Vähätalo, Kari: Yritysdemokratia 199-200
Gronow, Pekka: Tunkupyhät ja pestuumarkkinat 201-202
Bruun, Kettil: Luottamus oikeuslaitokseen 202-203
Virtanen, Pekka: St. Louis Blues: Pruitt-Igoe 203-204
Marin, Marjatta: Mietteitä mietinnöstä 205-206
Suomela, Kalevi: Siviilivastarinta tulee 207-208
Bruun, Kettil: Myten om Gosa Nostra 208
Lisensiaatintutkielmat ja väitöskirjat

4. Numero
Pääkirjoitus
Bruun, Kettil: Pääkirjoitus 209-210

Artikkelit
Eskola, Antti: Länsimainen ja marxilainen sosiologia 211-216
Hintikka, Jaakko: Kybernetiikka ja yhteiskuntatieteiden metodologia 217-225
Niitamo, O. E.: Olennaisen kirjanpito 226-230
Vuori, Hannu: Juomaveden fluoraus sosiologisena ongelmana 230-234

Esittelyjä ja erittelyjä 235
Perheentupa, Olli: Kritiikki ja kumous 235-237
Eskola, Antti: Arvot ja asennetutkimus 237-238
Uusitalo, Jyrki: Kirjoja Marxista 239-242
Koskinen, Tarmo: Sosialismin kehitys Neuvostoliitossa 242–243
Jaakkola, Risto: Nuorisorikollisuuden syyt 243-245
Uusitalo, Hannu: Suhteellinen deprivaatio ja poliittinen väkivalta 245-246
Gronow, Pekka: Runoutta ja proosaa 246-247
Blom, Raimo: Tavoitteiden ja todellisuuden dialektiikkaa 248-249
Sumu, Ritva-Liisa: Tarpeellista peruskartoitusta 249-250
Markelin, Pasi: Itsemurha vai ei? 250-251
Tulkki, Paavo: Velka vesistölle 251-253
Walls, Georg: Maanläheisen muutoksen malli 253-254
Pohjolainen, Teuvo: Mielisairaan oikeusturva – onko sellaista 255-256
Opinnäytteitä
The Westermarck Society

5. Numero
Pääkirjoitus
Roos, J. P. &Sipilä, Jorma: Pääkirjoitus 257-258

Artikkelit
Sipilä, Jorma: Yhteiskunta ja sen sosiaalipolitiikka 259-263
Eräsaari, Risto: Jos yhteiskuntapolitiikka on soveltava tiede niin mitä se merkitsee? 264-273
Tolkki-Nikkonen, Mirja: Ammatin ja puolueen vaikutus ihmisestä tehtyihin arviointeihin 275-280
Pulkkinen, Tuovi: Mielisairaalan avoin ja suljettu osasto 281-284

Esittelyjä ja erittelyjä 285
Ahmavaara, Yrjö: Lukemista niille jotka vielä viitsivät 285-287
Eräsaari, Risto: Sosiaalipolitiikka vai sosiaalinen tutkimuspolitiikka 288-289
Rintala, Mauno: Epätasainen vaihto ja maailman alikehittäminen 289-290
Holm, Pirkko: Elintason perusulottuvuudet 290-291
Rautanen, Paavo H.: Elämisen tasoista 291
Marin, Marjatta: Vieraantuminen ja esineellistyminen 292-294
Lyra, Marcus: Vieraantuneet opintoympyrät 294-295
Bruun, Kettil: Statskommitteernas inflytande 295
Hemánus, Pertti: Tieteen kaavussa 295-296
Sosiologit Varnassa
Eskola, Katarina: Raportti taloudellisesta riippumattomuudesta 300-303
Törnudd, Patrik: Kriminaalipoliittisia mietteitä 303-304

6. Numero
Pääkirjoitus
Bruun, Kettil: Pääkirjoitus 305-306

Artikkelit
Partanen, Juha: Tuloerot Länsi-Euroopan maissa 305-306
Eriksson, Lars D,: Staten och samhället. Till den marxistiska demokratikritiken 315-321
Söderman, Jacob: Laiha keskustelu köyhän oikeusturvasta 322-324
Allardt, Erik: Nykyprotesteista ja motivaatiosta 325-330
Asplund, Johan: Georges Sorels våldsfilosofi 331-339

Esittelyjä ja erittelyjä 340
Mäkelä, Klaus: Sosiaalitutkimuksen arvovapaudesta 340-342
Pöntinen, Seppo & Uusitalo, Hannu: Yhteisö- ja yksilömuuttujien käytöstä sosiologiassa 342-346
Haavio-Mannila, Elina: ”Naisten vaalivoitto” 346-348
Blom, Raimo: Kansan voimavaroista kansan tarpeisiin 348-350
Takala, Jukka-Pekka: Insinöörin ammatti ja politiikka 350-351
Eskola, Antti: Allardt, informaatiosoturi 351-352