sosiologia

Henkilöhakemisto

Aaltonen, Sanna:

Youth Researchers of the World, Unite! Book Review of: James Côté: Youth Studies. Sosiologia 52(2015):4.

Ahlström, Salme:

Suomalaisten nuorten käsityksiä alkoholin käytöstä. Sosiologia 17(1980):4, 271-278

Ahmajärvi, Jouni:

Evoluutiososiologiaa, politologiaa ja kriminologiaa. Helsingin yliopiston sosiologian tutkintovaatimukset 1930-luvulla. Sosiologia 49(2012):2, 137-145

Ahmavaara, Yrjö:

Tutkijaprofessuurit. Sosiologia 2(1965):1, 14

Transformaatioanalyysin salaisuus. Sosiologia 7(1970):1, 55-60

Aho, Simo:

Työyhteiskunnan kriisi: kapitalistinen yhteiskunnallistumisprosessi umpikujassa? Sosiologia 21(1984):3, 219-225

Kansalaisyhteiskuntaa etsimässä (Kirjoitussarjassa Julkisuus - mediakratia - kansalaisyhteiskunta). Sosiologia 22(1985):1, 5-7

Aho, Timo:

Ruumiillisesti "ei-ruumiillisessa" työssä (kirja-arvio teoksesta Jaana Parviainen, Taina Kinnunen & Ilmari Kortelainen: Ruumillisuus ja työelämä - Työruumis jälkiteollisessa taloudessa) Sosiologia 54(2017):1, 83-86

Ahtiainen, Lasse:

Suomalainen elokuva 1936- 1939 ja kansallisen eheytyksen ajatus. Sosiologia 16(1979):1, 1-11

Airaksinen, Tiina

Hanna Vilkka & Tiina Airaksinen: Tietoisella ohjauksella kohti laadukasta opetusta. Kirja-arvio: Sanna Vehviläinen: Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Sosiologia 52(2015):2

Airio, Ilpo:

Alueelliset onnellisuuserot Pohjoismaissa. Sosiologia 51(2014):3

Aitta, Ulla:

Työstä poissaoloihin kohdistunut tutkimus Suomessa. Sosiologia 18(1981):2, 114-123

Alanen, Ilkka:

Suomen mustalaisväestön muuttunut asema. Sosiologia 8(1971):1, 2-10

Kylän ja maaseudun sosiaalis-taloudelliset kehitystendenssit. Sosiologia 12(1975):5-6, 186-197.

Alanko, Anna:

Miten opioidiriippuvaisia hallitaan? (Kirja arvio teoksesta: Jani Selin:Hallinnan näkökulmia huumeriippuvuuden hoitoon Suomessa vuosina 1965–2005). Sosiologia 50(2013):2, 169-170.

Michael Egerer & Anna Alanko: Problem Gambling and the Non-Medical Addiction Model. Finnish General Practitioners' and Social Workers' Perceptions. Sosiologia 52(2015):4

Alapuro, Risto:

Historialliset läpimurrot ja rankiteoria. Sosiologia 7(1970):2, 81-87 (Alapuro, Risto & Uusitalo, Hannu)

Euroopan menneisyys ja vertaileva sosiologia. Sosiologia 11(1974):5-6, 262-267

Luokkaristiriita maaseudulla ennen kansalaissotaa. Sosiologia 15(1978):1, 3

Pääkirjoitus. Sosiologian erityisalojen pätevyysvaatimukset. 17(1980):1, 1

Poliittisten murrosten historiallisia vertailuja. Sosiologia 17(1980):2, 127-137

Kansalaissota vallankumouksena. Sosiologia 20(1983):1, 13-22

Suomalainen Bourdieu ja Musta Leski. Sosiologia 25(1988):1, 3-7

Sosiologit, Suomi ja Itä-Eurooppa. Sosiologia 27(1990):3, 199-204

Alasoini, Tuomo :

CNC-teknologia ja konepajojen rakennemuutos. Sosiologia 25(1988):3, 186-195

Turvallisuuden ja työhyvinvoinnin kokonaishallinta ontuu (kirja-arvio teoksesta Juhani Tarkkonen: Näin on tehty ennenkin. Tutkimus turvallisuuden ja työhyvinvoinnin kokonaishallintaa estävistä ja vaikeuttavista uskomuksista). Sosiologia 53(2016):4, 454-456

Alastalo, Marja:

Sosiologian menetelmät ja tutkimuksen infrastruktuuri. Sosiologia 51(2014):3

Alasuutari, Pertti :

Merkitysten erittely kulturalismissa. Sosiologia 22(1985):2, 119-124

Kvalitatiivinen analyysi kulttuurisen kieliopin etsimisenä. Sosiologia 26(1989):4, 267-276

Pääkirjoitus. Tieto ja epäilys. Sosiologia 27(1990):1, 1-2

Maailmanmeno ja postmoderni diskurssi. Sosiologia 27(1990):3, 177-179

Alasuutari, Päivi:

Diskon hälinästä nuorisotilan ilmapiiriin. Tamperelaisen opiskelijaryhmän kokemuksia. Sosiologia 21(1984):4, 320-324 (Alasuutari ym.)

Alestalo, Matti:

Professoreiden nimittämisestä. Sosiologia 8(1971):4, 195-202

Eliittien sosiaalinen tausta ja yhteiskunnan muutokset Suomessa. Sosiologia 9(1972):5, 193-207 (Alestalo, Matti & Uusitalo, Hannu)

Alkula, Tapani:

Työolosuhteet eräiden työnjohtoteorioiden valossa - empiirinen tarkastelu. Sosiologia 23(1986):1, 56-63

Allardt, Erik:

Yhdenmukaisuus, solidaarisuus ja konfliktit. Sosiologia 1(1964):1, 2-13

Max Weber. Sosiologia 2(1965)1, 25

Tasa-arvoisuudesta. Sosiologia 4(1967):2, 51

Päätöksiä tekevistä eliiteistä ja käskyvallan legitiimisyydestä. Sosiologia 4(1967):3, 105

Kulttuurin syvärakenne. Sosiologia 4(1967):4, 157

Sosiologisista selityksistä. Sosiologia 6(1969):1, 11-21

Nykyprotesteista ja motivaatiosta. Sosiologia 7(1970):6, 325-330

Rakenteellisista, institutionaalisista ja kulttuurisista selityksistä. Sosiologia 8(1971):3, 111-124

Poliittisista resursseista, demokratiasta ja hyvinvoinnista. Sosiologia 12(1975):3-4, 111-120

Etnisyyden elpymisen yhteiskunnalliset vaikutukset. Sosiologia 16(1979):4, 274-284

Sukupolvet suomalaisen yhteiskunnan kuvauksessa. Sosiologia 18(1981):4, 265-274

Unohtuiko suomalaisen sosiologian suuri linja? Sosiologia 21(1984):2, 139-142

Sociologin och världssamhället. Sosiologia 24(1987):4, 251-259

Alvesalo-Kuusi, Anne:

Are Criminal Justice Studies and Criminology in the Business of Producing Idiots? Kirja-arvio teoksesta Frauley, Jon (toim.) C. Wright Mills and the Criminological Imagination. Prospects for Creative Inquiry. Sosiologia 53(2016):2, 174-176

Andersson, Jan Otto:

Om underutvecklingens orsaker. Sosiologia 7(1970):1, 22-26

Antikainen, Ari:

Mitä on kasvatussosiologia? Sosiologia 18(1981):2, 149-156

Opetussuunnitelma sosiologian tutkimuskohteena. Sosiologia 21(1984):3, 203-210

Anttila, Anu-Hanna:

Vapauden taimia? Työväenluokan tekeminen ja kokeminen 1900-luvun alun Suomessa. Sosiologia 46(2009):2, 79-95.

Sukupuolitettu kotityönjako ja sosiokulttuuriset rakenteet. Sosiologia 49(2012):4, 291-306

Anttila, Timo:

Yksinäisyys saa hahmon (kirja-arvio teoksesta Juho Saari (toim.) Yksinäisten Suomi). Sosiologia 53(2016):4, 434-436 (Mari Kivitalo & Timo Anttila)

Apel, Karl-Otto:

Kommunikaatio ja ihmistieteiden perusteet. Sosiologia 8(1971):3, 133-149

Armila, Päivi:

Contested Fathering. Cameroonian Fathers Facing Parenthood in the Finnish Welfare State. Sosiologia 53(2016):2, 138-155

Arminen, Ilkka:

Julkisuus ja sen itseymmärrys modernin jälkeen. Sosiologia 26(1989):1, 21-34

Markkinoiden performatiivisuus ja kotouttaminen. Kestävän korkeakoulutuksen tapaus. Sosiologia 48(2011):2, 132-145

Sosiologia sosiaalisen elämän tieteenä. Juhlaluento. Sosiologia 50(2013):1, 46-50

Markkinoiden aineellinen konstruointi. (Kirja-arvio teoksesta: Donald MacKenzie: Material markets. How Economic Agents Are Constructed) Sosiologia 50(2013):3, 293-294).

Näkymiä metodologisen nationalismin jälkeiseen aikaan (Kirja-arvio teoksesta Ulrich Beck: Twenty Observations on a World in Turmoil) Sosiologia 50(2013):4, 394-395

Imitaatiopeli vuorovaikutuksellisen asiantuntemuksen ja yhteiskunnallisten jakojen tutkimusvälineenä. Sosiologia 52(2015):3

Kokeellisen sosiologian lupaus. Teemanumeron pääkirjoitus. Sosiologia 52(2015):3

Aro, Jari:

Sukupuolistereotypiat sähköpostihuumorissa. Sosiologia 44(2007):3, 191-203. (Aro, Jari & Sarpavaara, Harri)

Pääkirjoitus. Sosiologian julkisuus. Sosiologia 25(1988):1, l-2 (Antti Kasvio & Jari Aro)

Jean Baudrillard ja modernin kulttuurin patologia. Sosiologia 27(1990):1, 42-51

Arosalo, Uolevi:

Opiskelijoiden vasemmistolaisuus. Sosiologia 9(1972):1, 12-20 (Arosalo, Uolevi & Laihinen, Tuula)

Arppe, Tiina :

Collége de sociologie. Sosiologia 26(1989):4, 310-321

Asp, Erkki:

Sairaanhoitajien työhön liittyvistä tutkimuksista. Sosiologia 3(1966):1, 16

Lapin kielen käyttö ja merkitys lappalaisyhteisössä. Sosiologia 3(1966):3, 103

Asplund, Johan:

Georges Sorels våldsfilosofi. Sosiologia 7(1970):6, 331-339

Assmuth, Laura:

Joulu suomalaisen nykykulttuurin rituaalina. Sosiologia 24(1987):3, 187-197

Autioniemi, Jari:

Velkaantuneen hyvinvointiyhteiskunnan kritiikkiä (kirja-arvio teoksesta Jari Ehrnrooth: Hyvintoimintayhteiskunta: miten aikamme kriisi ratkeaa?). Sosiologia 53(2016):4, 443-445

Autto, Janne:

Äitiyden muuttuva asema hyvinvointivaltion kansalaisuuden määrittelyissä. Sosiologia 44(2007):3, 204-217

Pääkirjoitus. Sosiologia-lehti sosiologien tieteellisenä yhdyssiteenä. Sosiologia 49(2012):4, 289-290 (Valkonen, Jarno & Autto, Janne)

Transnationaaliset ja kääntyvät hyvinvointivaltiot. Kirja-arvio: Pauli Kettunen & Klaus Petersen (toim.): Beyond Welfare State Models. Transnational Historical Perspectives on Social Policy; Catherine Kingfisher: A Policy Travelogue. Tracing Welfare Reform in Aotearoa/New Zealand and Canada. Sosiologia 52(2015):1

Beyond the Powerful Myths About Volunteering. Book Review of: Nina Eliasoph: The Politics of Volunteering. Sosiologia 52(2015):4

Bice, Thomas W.:

Terveysasenteiden kansainvälinen mittaaminen. Sosiologia 6(1969):4, 209-217 (Bice, Thomas W. & Kalimo, Esko)

Blomberg, Jaakko:

Pääkirjoitus. Sosiologia 8(1971):3, 97-98 (Blomberg, Jaakko & Manninen, Juha)

Blom, Raimo:

Järjestökiinnittymisen luokkaluonteisuus. Sosiologia 8(1971):5, 247-261

Luokkatietoisuuden teoria ja tutkimus. Sosiologia 10(1973):3, 131-139

Pääkirjoitus. Sosiologia 11(1974):1, l-2 (Blom, Raimo & Gronow, Jukka & Rahkonen, Keijo)

Pääkirjoitus. Sosiologia 11(1974):4, 177(Blom, Raimo & Gronow, Jukka & Rahkonen, Keijo)

Pääkirjoitus. Sosiologia 11(1974):5-6, 241-243

Järjestökiinnittyminen ja yhteiskunnan poliittinen organisaatio. Sosiologia 17(1980):1, 34-45

Vertaileva yleiskuva Suomen luokkarakenteesta. Sosiologia 19(1982):3, 163-174

Julkisuus ja hegemonia (Kirjoitussarjassa Julkisuus - mediakratia - kansalaisyhteiskunta). Sosiologia 22(1985):1, 14-16

Suomalaisten työorientaatioiden muutoksia ja erikoispiirteitä (Kirja-arvio teoksesta Teemu Turunen: Työorientaatiot muutoksessa suomalaisten palkansaajien työhön ja organisaatioon sitoutuminen sekä työhön kohdistuvat odotukset eurooppalaisessa vertailussa) Sosiologia 502013):4, 392-393

Bonsdorff, Johan von:

Strukturell approach lika aktuellt som förr (Kirjoitussarjassa Liikkeet ja kehitysyhteistyöpolitiikka). Sosiologia 23(1986):1, 36-37

Borg, Olavi:

Ideologisia virtauksia Suomen poliittisessa elämässä. Sosiologia 2(1965):4, 162

Bourdieu, Pierre:

Symbolinen pääoma ja yhteiskuntaluokat. Sosiologia 50(2013):2, 87-95

Sosiologian ylistys. Puhe CNRS:n kultamitalin luovutustilaisuudessa. Sosiologia 50(2013):2, 128-134.

Brunila, Kristiina:

Tasa-arvosuunnittelu managerialistisen hallinnan tekniikkana. Sosiologia 48(2011):4, 323-337 (Elina Ikävalko & Kristiina Brunila)

Bruun, Kettil:

Kaksostutkimusten sosiologisia näkymiä. Sosiologia 1(1964):2, 70  

Suomen ja Ruotsin virkamieseliitti. Sosiologia 1(1964):4, 160 (Kiviniemi, Markku & Bruun, Kettil)

Koulukotijärjestelmämme ja sukupuolisesti hairahtuneet tytöt. Sosiologia 2(1964):1, 3

Pääkirjoitus. Sosiologia 3(1966):1, l

Pääkirjoitus. Sosiologia 6(1969):1, l

Pääkirjoitus. Sosiologia 6(1969):2, 45

Pääkirjoitus. Sosiologia 6(1969):3, 117-118

Pääkirjoitus. Sosiologia 6(1969):4, 181

Pääkirjoitus. Sosiologia 7(1970):1, l-2

Taloudellisesta vallasta. Sosiologia 7(1970):2, 104-108

Pääkirjoitus. Sosiologia 7(1970):3, 145

Pääkirjoitus. Sosiologia 7(1970):4, 209-210

Pääkirjoitus. Sosiologia 7(1970):6, 305-306

Pääkirjoitus. Sosiologia 15(1978):2, 73

Professorstjänsterna i socialvetenskap vid vara universitet och högskolor. Sosiologia 15(1978):3, 145

Väitöksestä juhlakirjaan: naiset tieteen miesseuroissa. Sosiologia 19(1982):2, 89-101 (Bruun, Kettil; Katarina Eskola & Kirsti Suolinna)

Böök, Mikael:

Marxism eller sociologi? Sosiologia 8(1971):2, 56-64

Castrén, Anna-Maija:

Avautuuko perhe? Eksklusiivisuuden ja inklusiivisuuden dynamiikka perhesidoksissa. Sosiologia 51(2014):2, 106-122.

Voisiko parisuhteiden oikeudellisesta sääntelystä luopua? (Kirja-arvio teoksesta Anu Pylkkänen: Vaihtoehto avioliitolle) Sosiologia 50(2013):4, 385-387

Choroszewicz, Marta:

Women Attorneys and Gendering Processes in Law Firms in Helsinki. Sosiologia 53(2016):2, 122-137

Diatlova, Anastasia:

Constructing the Nation through Managing Sex. Discourses on Nationhood and Commercial Sex in Finland. Sosiologia 53(2016):2, 156-169

Ebot, Mathias E.:

Contested Fathering. Cameroonian Fathers Facing Parenthood in the Finnish Welfare State. Sosiologia 53(2016):2, 138-155

Egerer, Michael

Michael Egerer & Anna Alanko: Problem Gambling and the Non-Medical Addiction Model. Finnish General Practitioners' and Social Workers' Perceptions. Sosiologia 52(2015):4

Ekholm, Anders:

Grundläggande dimensioner - finns dom? Sosiologia 3(1966):1, 22

Toiviaisen ilmapallot. Sosiologia 6(1969):2, 86

Elomäki, Anna:

Kamppailu tasa-arvosta: tunne, asiantuntijuus ja vastarinta strategisessa valtiossa. Sosiologia 53(2016):4, 377-395 (Anna Elomäki, Johanna Kantola, Anu Koivunen & Hanna Ylöstalo

Elovainio, Päivi:

Opiskelijakunnan suuruus ja rakenne Suomen korkeakoululaitoksessa. Sosiologia 8(1971):5, 262-275

Tieteiden eriytyminen Suomen korkeakoululaitoksessa. Sosiologia 9(1972):6, 242-260

Miksi eri tieteenaloilla opiskelevien sosiaalinen tausta eroaa. Sosiologia 10(1973):3, 120-130

Korkeakoululaitoksen rakenne ja yhteiskunnan muutos. Sosiologia 11(1974):5-6, 244-262

Oppikoululaitoksen laajeneminen ja yhteiskunnalliset ristiriidat 1800-luvun lopulla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Sosiologia 18(1981):3, 194-204

Engeström, Ritva:

Toiminta merkityksen tutkimuksessa: Laadullisen analyysin metodologista tarkastelua. Sosiologia 39(2002):1, 33-45.

Engeström, Yrjö:

Koulutus ihmisen seulojana. Sosiologia 8(1971):2, 49-55

Eranti, Veikko:

Oma etu ja yhteinen hyvä paikallisessa kiistassa tilasta. Sosiologia 51(2014):1, 21-38

Muutos ja pysyvyys sosiaalisessa mediassa. Kirja-arvio: Salla-Maaria Laaksonen, Janne Matikainen & Minttu Tikka (toim.): Otteita verkosta; Jaakko Suominen, Sari Östman, Petri Saarikoski & Riikka Turtiainen: Sosiaalisen median lyhyt historia. Sosiologia 52(2015):1

Eriksson, Lars D:

Staten och samhället. Till den marxistiska demokratikritiken. Sosiologia 7(1970):6, 315-321

Erola, Jani:

Uutta vai vanhaa sosiologiaa? Vastine Jarno Valkosen kirja-arvioon Sosiologia-lehdessä 3/2014. Sosiologia 51(2014):4.

Ervasti, Heikki:

2015 Heikki Ervasti & Anniina Kaittila: Mikä selittää parisuhteen ristiriitoja? Tarkastelussa kotityöt, raha ja ansiotyö. Sosiologia 52(2)

Eräsaari, Risto:

Jos yhteiskuntapolitiikka on soveltava tiede niin mitä se merkitsee? Sosiologia 7(1970):5, 264-273

Politiikkatiede- esitteleviä kommentteja. Sosiologia 9(1972):5, 223-232

Modernisoitumisriskien tieteellistäminen? (kirjoitussarjassa riskiyhteiskunnan sosiologiaa). Sosiologia 26(1989):1, 5-8

Eskelinen, Teppo:

Jakamistalous ja solidaarisuustalous: uusien talousmuotojen erottelun tarpeesta. Sosiologia 54(2017):2, 183-190 (Eskelinen, Teppo & Kumpuniemi, Laura)

Eskola, Antti:

Riippumattomuus, itsenäisyys ja yhteisöjen väliset suhteet. Sosiologia 1(1964):1, 25

Kansalaiskasvatus ja yhteisön arvot. Sosiologia 1(1964):3, 124

Poliittisten ristiriitojen sääntely ja kommunismi. Sosiologia 2(1965):2, 62

Normit sosiologian tutkimuskohteena. Sosiologia 3(1966):1, 13

Länsimainen ja marxilainen sosiologia. Sosiologia 7(1970):4, 211-216

Työläiset, tutkijat ja asenteet. Sosiologia 8(1971):5, 241-246

Faktorianalyysi suomalaisessa sosiologiassa. Sosiologia 8(1971):6, 321-325

Persoonallisuus ja elämäntapa. Sosiologia 15(1978):1, 12

Ikä, koulunkäynti ja lukeminen - eli miten problematisoida itsestäänselvyyksiä. Sosiologia 16(1979):2, 105-116

Ahdistuksen tyyppimuutos(Kirjoitussarjassa Vaihtuuko aikakausi?) Sosiologia 21(1984):1, l-3

Tutkijan teoreettinen ihmiskuva ja sen moraaliset seuraukset. Sosiologia 21(1984):2, 121-127

Onko sosiologia säilyttänyt kiinnostavuutensa? Sosiologia 51(2014):3

Eskola, Arja:

Nuorten tupakointi esimerkkiongelmana terveystavan tutkimuksesta. Sosiologia 14(1977):5, 180-195 (Rimpelä, Matti & Eskola, Arja)

Eskola, Katarina:

Pääkirjoitus. Sosiologia 3(1966):4, 147

Pääkirjoitus. Sosiologia 4(1967):1, l (Eskola, Katarina & Eskola, Antti)

Sukupolvet ja lukukokemukset. Sosiologia 18(1981):4, 287-296

Väitöksestä juhlakirjaan: naiset tieteen miesseuroissa. Sosiologia 19(1982):2, 89-101 (Bruun, Kettil; Katarina Eskola & Kirsti Suolinna)

30-vuotias Tuntematon sotilas. Sosiologia 21(1984):4, 325-332

Julkisuus - mediakratia - kansalaisyhteiskunta (Johdanto kirjoitussarjaan Julkisuus - mediakratia - kansalaisyhteiskunta). Sosiologia 22(1985):1, 1

Pääkirjoitus. Yliopisto ja markkinamekanismit.Sosiologia 22(1985):4, 245-246

Pääkirjoitus. Sosiologia ja kehitystutkimus. Sosiologia 23(1986):1, l-2 (Veronica Stolte-Heiskanen & Katarina Eskola)

Pääkirjoitus. Sosiologia, kansallisvaltio ja maailma. Sosiologia 23(1986):3, 189-190

Pääkirjoitus. Evaluaatio. Sosiologia 23(1986):4, 293-294

Pääkirjoitus. Kirjoittaminen on osa tutkimusta. Sosiologia 24(1987):2, 81-82

Pääkirjoitus. Sosiologit ja yleiset uskomukset. Sosiologia 24(1987):3, 165-166

Pääkirjoitus. Tieteellisten lehtien toimittaminen. Sosiologia 24(1987):4, 249-250 (Katarina Eskola & Tuomo Sauri)

Kaanon ja karyatidit - miehet ja naiset kirjallisuuden instituutiossa. Sosiologia 25(1988):1, 8-15

Falk, Pasi:

Om förutsättningarna att utforska sociologins historia. Sosiologia 14(1977):2, 74-86 (Falk, Pasi & Noro, Arto)

Tiedon arkeologi kaivautuu vankilaan. Sosiologia 15(1978):3, 167

Suomalainen humala valkokankaalla. Sosiologia 17(1989):4, 257-270 (Falk, Pasi & Pekka Sulkunen)

Ei leipää vaan sirkushuveja (Kirjoitussarjassa Julkisuus - mediakratia - kansalaisyhteiskunta). Sosiologia 22(1985):1, 7-9

Modernin hedonistin paradoksi. Sosiologia 27(1990):2, 108-124

Frank, Andre Gunder:

Kolmas maailma ei ole erilainen. Sosiologia 7(1970):1, 9-21

Franssila, Esko:

Sosiaalisen muutoksen selittämisestä. Sosiologia 8(1971):2, 65-69

Fuhrman, Ellsworth R. :

Nyky-yhteiskuntien repeämät ja katkokset: sosiologia kriittisenä diskurssina. Sosiologia 21(1984):1, 34-42

Gane, Nicholas:

Nicholas Gane: Central Banking, Technocratic Governance and the Financial Crisis. Placing Quantitative Easing Into Question. Sosiologia 52(2015):4

Goldthorpe, John. H.:

Taloudellinen kehitys ja sosiaalinen liikkuvuus. Sosiologia 22(1985):2, 75-86

Granberg, Leo:

Maatalouskriisin selittämisestä. Sosiologia 13(1976):5-6, 207

Maatalouden tulontasaus. Sosiologia 22(1985):3, 177-190

Gronow, Antti:

Me nurkkakuntaiset altruistit (kirja-arvio teoksesta Jonathan Haidt: The Righteous Mind) Sosiologia 52(2015):3

Gronow, Jukka:

Vallasta ja vallan tutkimisesta. Sosiologia 7(1970):2, 92-104

Väkivallan käsite. Sosiologia 8(1971):1, 25-34 (Gronow, Jukka & Hilppö, Jorma)

Pääkirjoitus. Sosiologia 10(1973):5, 212-214

Pääkirjoitus. Sosiologia 11(1974):1, l-2 (Blom, Raimo & Gronow, Jukka & Rahkonen, Keijo)

Finanssipääoma ja monopolikapitalismi. Sosiologia 11(1974):2, 69-76

Pääkirjoitus. Sosiologia 11(1974):4, 177(Blom, Raimo & Gronow, Jukka & Rahkonen, Keijo)

Pääkirjoitus. Sosiologia 12(1975):1, 1

Pääkirjoitus. Sosiologia 12(1975):2, 53 (Gronow, Jukka & Rahkonen, Keijo)

Yhteiskunnallisen ongelman tutkimuksen ongelmat - TANDEMin ongelmia ja muidenkin. Sosiologia 12(1975):5-6, 198-208 (Partanen, Juha & Klemola, Pertti & Gronow, Jukka)

Pääkirjoitus. Sosiologia 15(1978):4, 200 (Gronow, Jukka; Jaakkola, Risto; Rahkonen, Keijo)

Jürgen Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teoria. Sosiologia 19(1982):4, 248-258

Mitä on hyvä maku? Sosiologia 27(1990):2, 95-107

Moniulotteinen yhteiskunta. (Kirja-arvio teoksesta Mike Savage: Social Class in the 21st Century.) Sosiologia 53(2016):3, 330-333

Gronow, Pekka:

Muuttuvat iskelmätekstit. Sosiologia 2(1965):4, 156

Musiikkisosiologia ja musiikkipolitiikka. Sosiologia 2(1965):1, 18

Pääkirjoitus. Sosiologia 5(1968):1, l (Gronow, Pekka & Toiviainen, Seppo)

"Sekä soveliasta ajanvietettä" - tutkimus radion musiikkipolitiikasta. Sosiologia 5(1968):1, 11

Taide tutkimuksen kohteena. Sosiologia 8(1971):2, 70-75

Pääkirjoitus. Sosiologia 10(1973):3, 97-98

Kapitalförhällandet och den formella rationaliteten. Sosiologia 13(1976):3-4, 148

Grushin, B.:

Neuvostokansan vapaa-aika. Sosiologia 4(1967):2, 63

Grönfors, Martti:

Verikosto rinnakkaisena oikeusjärjestelmänä. Sosiologia 15(1978):3, 153

Gulin, Susanna:

Om kulturdebatter och litteraturattityder. Sosiologia 6(1969):1, 6-10

Haapala, Pertti :

Maaseudun liikaväestöongelman syntyminen 1800-luvulla. Empiiristä aineistoa Hämeestä. Sosiologia 20(1983):4, 296-302

Haapajärvi, Linda:

Sosiaaliset suhteet ja eriarvoisuuden tutkimus. Kirja-arvio teoksesta Le lien social (Serge Paugam). Sosiologia 51(2014):2, 175-177

Je suis Charlie, moi non plus... Sosiologia 52(2015):1

The Discipline of Urban Ethnography. Book Review of: Alice Goffman: On the Run. Fugitive Life in an American City. Sosiologia 52(2015):4

Haapakoski, Kaisa:

Eliot Freidsonin professioteoreettinen lähestymistapa professiokritiikin ja professionalismin puolustuksen välissä. Sosiologia 50(2013):1, 1-14.

Haataja, Marika:

Miesten seksuaalisen nautinnon hallinta. Sosiologia 53(2016):3, 292-309

Haavio, Ari:

Suomen uskonnollisen lehdistön painoasu. Sosiologia 2(1965):2, 69

Haavio, Matti:

Vajaamielisenä Suomessa. Sosiologia 6(1969):2, 78-83

Haavio-Mannila, Elina:

Kunnanlääkärit ja ammatillinen uudistus. Sosiologia 1(1964):3, 111. (Haavio-Mannila, Elina & Myllyniemi, Rauni)

Naisen asemaan vaikuttavien tekijöiden vertailua. Sosiologia 3(1966):4, 149. (Haavio-Mannila, Elina & Stolte Heiskanen, Veronica)

Persialaisista perheistä. Sosiologia 5(1968):3, 131

Finska utvandrares levnadsnivä i Sverige. Sosiologia 11(1974):4, 192-204 (Haavio-Mannila, Elina & Johansson, Sten)

Sukupuolten elintasoerot Ruotsin siirtolaisten keskuudessa. Sosiologia 16(1979):1, 31-41

Kodinhoitotehtävien jakautuminen perheessä. Sosiologia 17(1980):3, 185-194

Opiskelijoiden avioliittoihanteista Tartossa ja Helsingissä 185-193. Sosiologia 18(1981):3, (Tiit, Ene & Haavio-Mannila, Elina)

Työn laatu ja työpaikkarakkaudet. Sosiologia 19(1982):4, 225-236

Hoivaamistehtävät ja yhteiskunnallinen työnjako. Sosiologia 20(1983):3, 210-219

Juomiskumppanuus ja juomisen rajoittaminen perhesuhteiden ilmaisijana. Sosiologia 23(1986):2, 117-126 (Haavio-Mannila, Elina & Holmila, Marja)

Työ ja hyvinvointi eräissä toimihenkilö- ja työntekijäammateissa Eestissä ja Suomessa. Sosiologia 28(1991):1, 15-24 (Irja Kandolin, Erkki Rannik & Elina Haavio-Mannila)

Haila, Yrjö

Kulttuuriteon ja flopin välimaastossa (Kirja-arvio teoksesta Simo Kyllönen, Juhana Lemetti, Niko Noponen & Markku Oksanen (toim.): Kiista yhteismaista: Garrett Hardin ja selviytymisen politiikka) Sosiologia 50(2013):4, 383-384

Hakkarainen, Maria:

Toimijaverkostoteoria ja matkailu. (Kirja-arvio teoksesta: René van der Duim, Carina Ren and Gunnan Thór Jóhannesson (toim.): Actor-Network Theory and Tourism. Ordering , materiality and multiplicity) Sosiologia 50(2013):3, 295-296.

Halmetoja, Antti:

2015: Käsiteanalyysi universalismin ulottuvuuksista sosiaalipolitiikassa. Sosiologia 52(2)

Hara, Matti:

Onko tietoa sukupuoliasioista? Sosiologia 5(1968):2, 69. (Nordenstreng, Kaarle & Hara, Matti)

Haranne, Markku:

Äänestäjien uusjako Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Sosiologia 16(1979):4, 306-313

Hart, Linda:

Introductory steps to a sociology of human rights. Kirja-arvio teoksesta Mark Frezzo: The Sociology of Human Rights: An Introduction. Sosiologia 53(2016):2, 176-178

Hartikainen, Hannu:

Käyttöarvot ja pääoma. Sosiologia 15(1978):2, 82

Ferdinand Tönnies ja Karl Marx - alustavia merkintöjä. Sosiologia 19(1982):4, 269-277

Hartman, Tor:

Social ställning, klass, makt. Sosiologia 1(1964):3, 119

Makt, byte, preferens. Sosiologia 4(1967):4, 160

Välständ och fattigdom, några reflexioner. Sosiologia 5(1968):4, 167

Hast, Sanna:

Taistelu tuulimyllyjä vastaan. Tieto ja oikeuttaminen kahden Länsi-Lapin luonnonvarakiistan hallinnassa. Sosiologia 50(2013):4, 342-357

Hawdon, James:

Paikallistason yhteisöllisyys massaväkivallan jälkeen Suomessa ja Yhdysvalloissa. Sosiologia 45(2008):4, 347-353. ( Räsänen, Pekka, Oksanen, Atte, Hawdon, James & Ryan, John)

Haverinen, Ville-Samuli:

Haavoitetuista (kirja-arvio teoksesta Raili Gothóni & Ulla Siirto (toim.): Pakolaisuudesta kotiin) Sosiologia 54(2017):1, 88-90

Heikkilä, Riie:

Kulttuurisivut matkalla uutiskoneeksi? Kulttuurijournalismin painopisteiden muutokset suomalaisten sanomalehtien kulttuurisivuilla. (Kirja-arvio teoksesta Maarit Jaakkola: The Contested Autonomy of Arts and Journalism. Change and continuity in the dual professionalism of cultural journalism). Sosiologia 53(2016):3, 342-345

Heiskala, Risto:

Sukupuoli modernissa (kirjoitussarjassa riskiyhteiskunnan sosiologiaa). Sosiologia 26(1989):1, 15-20

Sosiologia diskursiivisena tilana. Sosiologia 26(1989):3, 207-221

Mitä yhteiskuntateoria on? Sosiologia 49(2012):2, 83-99

Archerin realismista pragmatismin rortylaiseen versioon (kirja-arvio teoksesta Archerin realismista pragmatismin rortylaiseen versioon) Sosiologia 51(2014):1, 73-76

Maailmankansalaisen sosiologia. Sosiologia 52(2015):1

Heiskanen, Ilkka:

Sosiologinen tutkimus Unkarissa. Sosiologia 3(1966):3, 117. (Stolte Heiskanen,Veronica & Heiskanen, Ilkka)

Heiskanen, Maria:

Kulttuurinäkökulma rahapelaamiseen. Kirja-arvio teoksesta Pauliina Raento (toim.): Rahapelaaminen Suomessa. Sosiologia 51(2014):4.

Helander, Mika:

Ajan ja tilan tiivistyminen. Yritysjohtajien kokema glokalisaatio työn elämismaailmassa. Sosiologia 49(2012):3, 238-252

Helanko, Rafael:

Urheilun syntysijat. Sosiologia 1(1964):2, 58

Helén, Ilpo:

Pelon sota ja sosiologia. Sosiologia 37 (2000) : 1, 60.

Genealogia kritiikkinä Sosiologia 42 (2005): 2, 93-109

Elämän politiikka biologisen muokattavuuden aikakaudella.Ensimmäinen kartoitus. Sosiologia 50(2013):4, 327-341

Helkama, Klaus:

Psykologia ja rauha. Sosiologia 23(1986):3, 229-232

Hellman, Heikki :

Äänilevyteollisuuden uudesta kilpailutilanteesta. Sosiologia 20(1983):4, 285-295

Hellman, Matilda:

Matilda Hellman & Anu Katainen: The Autonomous Finnish Man Against the Nanny State in the Age of Online Outrage. The State and the Citizen in the "Whiskygate" Alcohol Policy Debate. Sosiologia 52(2015):4

Helosvuori, Elina:

Joustava luonto hedelmöityshoidoissa. Sosiologia 50(2013):3, 239-254

Hemánus, Pertti:

Uutiset, maailmankuva ja objektiivisuus. Sosiologia 11(1974):3, 108-117

Henttonen, Pentti:

Tarinankerronnan psykofysiologiaa. Sosiologia 53(2016):3, 258-274 (Anssi Peräkylä, Liisa Voutilainen, Pentti Henttonen, Mikko Kahri, Melisa Stevanovic, Mikko Sams & Niklas Rajava)

Herkman, Juha:

Populistiskandaalit uutena poliittisen skandaalin muotona - esimerkkeinä Halla-ahon ja Immosen tapaukset. Sosiologia 53(2016):4, 358-376

Herva, Aslak:

Demografisista malleista. Sosiologia 13(1976):2, 66

Herzberg, Lars:

Ymmärtävä metodi. Sosiologia 8(1971):3, 162-169

Hietaniemi, Tapani:

Max Weberin uskonnonsosiologisten kirjoitusten ja "Wirtschaft und Gesellschaftin " syntyhistoria. Sosiologia 26(1989):3, 179-192

Hilpelä, Jyrki:

Metodien valintaan ja teorian muodostukseen vaikuttavista tekijöistä. Sosiologia 11(1974)4, 178-185

Hilppö, Jorma:

Väkivallan käsite. Sosiologia 8(1971):1, 25-34 (Gronow, Jukka & Hilppö, Jorma)

Himmelstrand, Ulf:

Interventionism, teknokrati eller medvetande. Sosiologia 7(1970):1, 3-8

Hintikka, Jaakko:

Kybernetiikka ja yhteiskuntatieteiden metodologia. Sosiologia 7(1970):4, 217-225

Hirvas, Juhani:

Yhteiskunnan rakenne ja mielenterveys. Sosiologia 3(1966):1, 3

Pääkirjoitus. Sosiologia 3(1966):2, 49

Yhteiskuntatieteet yksilön terveyden taustan selvittäjänä. Sosiologia 4(1967):3, 111

Hissa, Raimo:

Eläinkantojen tiheyden säätely. Sosiologia 6(1969):4, 206-208

Hoikkala, Tommi :

Mitä nuorisolle tapahtuu? (Kirjoitussarjassa Vaihtuuko aikakausi?) Sosiologia 21(1984):1, 3-4

Hokka, Johanna :

Illuusiot suomalaisen sosiologian kentällä. Sosiologia 53(2016):3, 239-257

Holma, Juha:

Suomalaisen kehitystutkimuksen traditiosta ja ratiosta. Sosiologia 23(1986):1, 3-8

Holmberg, Suvi:

Kiehtovasti kuolemasta (kirja-arvio teoksesta Outi Hakola, Sari Kivistö & Virpi Mäkinen (toim.): Kuoleman kulttuurit Suomessa) Sosiologia 54(2017):1, 81-83

Holmila, Marja:

Maanviljelijäväestön luokka-asema Suomessa. Sosiologia 10(1973):4, 163-174

Maalaisjuhlat. Sosiologia 17(1980):1, 25-33

Suomalaisen miehen viinaisia suhteita. Sosiologia 18(1981):2, 124-133 (Holmila, Marja ja Määttänen, Kirsti)

Katsaus Suomessa tehtävään toimintatutkimukseen. Sosiologia 21(1984):3, 237-246

Juomiskumppanuus ja juomisen rajoittaminen perhesuhteiden ilmaisijana. Sosiologia 23(1986):2, 117-126 (Haavio-Mannila, Elina & Holmila, Marja )

Homanen, Riikka:

Yksilösubjektin ruumiillisuus ensiraskaudessa. Sosiologia 44(2007):4, 297-313.

Honkasalo, Antero :

Nauru ja työelämän pelisäännöt. Sosiologia 26(1989):2, 115-124

Honkasalo, Marja-Liisa :

Moniselitteinen ja hämärä toimijuus. Sosiologia 51(2014):4.

Honkasilta, Janne:

Jätehallinta ja ympäristönsuojelu. Sosiologia 54(2017):1, 23-42

Honko, Lauri:

Yhteisöparadigman luoja. Sosiologia 18(1981):2, 144-148

Hoppania, Olavi:

Oikeussosiologian pääkysymyksestä. Sosiologia 14(1977):3-4, 123-133

Hosia, Eino:

Käsityksiä maailmasta vuonna 2000 ... Sosiologia 5(1968):3, 103

Huhtanen, Jouni:

Steven Shapin ja tieteellisen tiedon historiallinen rakentuminen. Sosiologia 49(2012):1, 1-14

Huikuri, Suvi:

Kiista ilmastosta. Uuden ilmastosopimuksen oikeutukset Helsingin Sanomissa ja The Times of Indiassa vuosina 2005–2008. Sosiologia 48(2011):1

Huilaja, Heikki:

Rekrytoinnin aika. Työnhaun neuvoteltu konteksti. Sosiologia 51(2014):1, 55-70

Jätehallinta ja ympäristönsuojelu. Sosiologia 54(2017):1, 23-42.

Hujala, Anneli:

Johtajuuden visuaaliset kategoriat. Sosiologia 54(2017):1, 43-62

Hunt, Geoffrey:

Tracing Addiction Cross-culturally: A Constructionist Approach. Kirja-arvio teoksesta Michael Egerer: Institutional footprints in the addiction image. A focus-group study with Finnish and French general practitioners and social workers. Sosiologia 53(2015):2, 187-189

Hupli, Aleksi:

Medicating the Side-Effects of Compulsory Education in a Competitive Global Economy. Book Review of: Stephen P. Hinshaw & Richard M. Scheffler: The ADHD Explosion. Sosiologia 52(2015):4

Hurme, Helena:

Elämänkulun käsitteellisiä jäsentämistapoja. Sosiologia 22(1985):2, 125-129

Husso, Satu:

Kohtuullinen utopia. Eettisen itsen luominen kasvukriittisen yhteiskunnallisen liikkeen teksteissä. Sosiologia 54(2017):4, 167-190

Husu, Liisa:

Kulttuurierojen tutkiminen ja semanttinen differentiaali. Sosiologia 17(1980):2, 110-117

Hyvärinen, Matti :

Uuden tyypin puolue vai muutoksen verkosto? Sosiologia 20(1983):4, 273-284

Hyysalo, Sampsa:

Sosiologinen materia - toimijaverkostoteoreettisen tutkimustarinan ohennus. Sosiologia 53(2016):3, 275-291

Hyötyläinen, Mika :

The Poverty of Theory in Finnish Segragation Research. Sosiologia 53(2016):2, 105-121

Hänninen, Jorma:

Unohdettu sosiologi. Sosiologia 53(2016):4, 424-433 (Mäntysaari, Mikko & Hänninen, Jorma)

Härkönen, Juho:

Käteistä kotiin jääville: kotihoidon tuki kolmessa Pohjoismaassa (kirja-arvio teoksesta Jorma Sipilä, Katja Repo & Tapio Rissanen: Cash-for-childcare: Consequences for Working Mothers) Sosiologia 49(2012):3, 280-281

Häyry, Heta:

Mengele, Manhattan, Unesco ja Uppsala. Sosiologia 24(1987):1, 22-31

Högbacka, Riitta:

Kansainvälinen adoptio globaalin pohjoisen ja etelän kohtaamisena.Sosiologia 50(2013):1, 15-28

Avautuuko perhe? Eksklusiivisuuden ja inklusiivisuuden dynamiikka perhesidoksissa. Sosiologia 51(2014):2, 106-122.

Ikävalko, Elina:

Tasa-arvosuunnittelu managerialistisen hallinnan tekniikkana. Sosiologia 48(2011):4, 323-337 (Elina Ikävalko & Kristiina Brunila)

Ilmonen, Kaj :

Kulutus ja sen ongelmien merkitys modernissa yhteiskunnassa. Sosiologia 23(1986):2, 134-144

Työn organisaatiot ja työläisidentiteetti. Sosiologia 24(1987):4, 260-272

Työväen liikkeet ja yhteiskunnallinen identiteetti. Sosiologia 26(1989):2, 104-114

Tuotanto ja kulutus - toistensa peilikuvia? Sosiologia 27(1990):2, 82-94

Rakenne Anthony Giddensin strukturaatioteoriassa. Sosiologia 27(1990):4, 297-307

Irni, Sari:

Meren vetovoima, monimutkaiset tutkimusasetelmat ja ihmiskeskeinen suhteisuus. (kirja-arvio teoksesta Elspeth Probyn: Eating the Ocean) Sosiologia 54(2017):2, 199-202

Isaksson, Paavo:

Modern foucault'lainen valta-analyysi ja työnvälittäjien vallankäyttö. Sosiologia 27(1990):4, 267-280

Isoherranen, Kaarina:

Oppikoululainen ja auktoriteetti. Sosiologia 6(1969):1, 23-28 (Myllyniemi, Rauni & Isoherranen, Kaarina)

Israel, Joachim:

Onko ei-normatiivinen yhteiskuntatiede mahdollista? Sosiologia 8(1971):3, 150-161

Jaakkola, Magdalena :

Kadunkulmien suomalaisia Västeråsissa. Sosiologia 13(1976):3-4, 126

Jaakkola, Risto:

Sosiaalinen tausta ja rikollisuus. Sosiologia 2(1965):2, 90

Sosiologian laitosten tutkimukset. Sosiologia 7(1970):3, 158-161

Pääkirjoitus. Sosiologia 8(1971):1, l (Stolte-Heiskanen, Veronica, Jaakkola, Risto & Kasvio, Antti)

Pääkirjoitus. Sosiologia 15(1978):4, 200 (Gronow, Jukka; Jaakkola, Risto; Rahkonen, Keijo)

Veli Verkko suomalaisessa sosiologiassa. Sosiologia 24(1987):4, 282-288

Jakonen, Mikko

Kollektiivinen vakuus kannattelee kapitalismia (kirja-arvio teoksesta Pekka Piironen: Epävarmuuden talous). Sosiologia 49(2012):4, 350-351

Jallinoja, Riitta:

Mitä on naiseus? Sosiologia 24(1987):1, 32-42

Perheen modernisoituminen. (kirjoitussarjassa riskiyhteiskunnan sosiologiaa). Sosiologia 26(1989):1, 12-14

Sosiaalisten sidosten tutkimisesta. Esimerkkeinä perhe ja suku. Sosiologia 51(2014):2, 168-173

Jauho, Mikko:

Lääkärit asiantuntijatehtävissä. Henkivakuutus, lääkärintyön materiaaliset käytännöt ja ammattikunnan muodonmuutos. Sosiologia 51(2014):3

Joas, Hans:

Sosiologian klassikot ja ensimmäinen maailmansota. Sosiologia 23(1986):3, 207-214

Joenniemi, Pertti:

Henkisen maanpuolustuksen suunnittelukunta ja sosiologit. Sosiologia 15(1978):1, 18

Yhdysvaltojen uusi rauhanliike. Sosiologia 19(1982):3, 191-199

Johansson, Sten:

Finska utvandrares levnadsnivä i Sverige. Sosiologia 11(1974):4, 192-204 (Haavio-Mannila, Elina & Johansson, Sten)

Jokela, Maija:

Kaupungin rajat. Sosiaalikeskus Satama, nuorisopolitiikka ja romanit. Sosiologia 54(2017):1, 63-78

Jokelin, Renny:

Televisio uutisvälineenä Euroopassa. Sosiologia 11(1974):2, 51-60 (Varis, Tapio & Jokelin, Renny)

Jokinen, Eeva :

Porsasjuhlat. Sosiologia 24(1987):3, 198-205 (Eeva Jokinen & Soile Veijola)

Potilas terveydenhuollon verkostoissa. (Kirja-arvio teoksesta: Riikka Lämsä: Potilaskertomus. Etnografia potiluudesta sairaalaosaston käytännöissä) Sosiologia 50(2013):3, 285-286.

Elämystyön moniosaajat. Kirja-arvio teoksesta: Jarno Valkonen: Palvelutyön taito. Sosiologia 51(2014):4.

Prekarisaatio elettävämmäksi. (Avauksia ja keskustelua) Sosiologia 53(2016):3, 325-327 (Eeva Jokinen & Juhana Venäläinen)

Jokinen, Jussi P. P.:

Johdantoteos monitieteelliseen mieleen (kirja-arvio teoksesta Riitta Hari et al.: Ihmisen mieli) Sosiologia 52(2015):3

Jokinen, Kimmo:

Pitkän linjan paperimies ja automaatio. Sosiologia 22(1985):4, 273-283

Relationaalinen itseys ja sosiaalinen side teoriassa ja empiriassa (kirja-arvio teoksesta Kaisa Ketokivi: The Relational Self, the Social Bond and the Dynamics of Personal Relationships. A Sociological Analysis). Sosiologia 49(2012): 4, 345-346

Julkunen, Raija:

Ennen aviota. Sosiologia 5(1968):4, 145

Sosialismi ja ajankäyttö. Sosiologia 12(1975):1, 12-22

Työpalkka ja elinolot. Sosiologia 12(1975):3-4, 121-134

Näkökohtia työelämän tutkimuksesta. Sosiologia 18(1981):2, 103-113

Perheneuvonnan asiakas: sosiaalivaltion moderni tapaus. Sosiologia 19(1982):4, 237-247 (Julkunen, Raija & Kyhäräinen, Jarkko)

Yhteiskunnallinen aika ja uudet tarpeet. Sosiologia 20(1983):3, 178-189

Työyhteiskunnan kriisi? (Kirjoitussarjassa Vaihtuuko aikakausi?) Sosiologia 21(1984):1, 5-6

Nainen suomalaisessa työnsosiologiassa. Sosiologia 21(1984):2, 146-162

Minuus tavarana (kirja-arvio teoksesta Katariina Mäkinen: Becoming Valuable Selves. Self-Promotion, Gender and Individuality in Late Capitalism). Sosiologia 49(2012):4, 347-349

Juntunen, Matti:

Tieteen ateoreettisesta sitoutumisesta. Sosiologia 8(1971):1, 11-17

Jyrkinen, Marjatta:

Max Weber yhteiskuntatieteen metodista vuonna 1908 - case study työläistutkimuksen johdannosta. Sosiologia 12(1975):2, 64-71

Jyränki, Antero:

Valtiosäännön säätäjien tarkoitukset ja noudatettu käytäntö. Sosiologia 5(1968):1, 20

Jäppinen, Arvo:

Lahjakkuusreserveistä. Sosiologia 5(1968):3, 109

Järvelä, Marja:

Sosiaali-indikaattorit ja valtiomonopolistinen suunnittelu. Sosiologia 10(1973):5, 225-235

Järvelä-Hartikainen, Marja:

Länsisaksalaista koulutuksen poliittista taloustiedettä. Sosiologia 13(1976):2, 101

Järvenniemi, Päivi :

Asukastoiminnan toiveunet ja todellisuus. Sosiologia 24(1987):3, 176-186

Järvensivu, Anu

Henkilöstövähennykset globaalin taantuman kotouttajina. Sosiologia 49(2012):3, 222- 237

Järvikoski, Timo:

Koijärvi-liikkeen synnystä ja ideologiasta. Sosiologia 19(1982):3, 175-182 (Järvikoski, Timo & Kylämäki, Juha)

Teoreettiseen ajatteluun kannustava kasvatussosiologian oppikirja (kirja-arvio teoksesta Tapio Aittola (toim.): Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä) Sosiologia 51(2014):1, 76-77

Järvinen, Margaretha:

Prostitutionen i Finland - accepterad eller fördömd? Sosiologia 21(1984):3, 226-236

Järvinen, Riitta:

Asiakastyön sisällön ulottuvuudet. Sosiologia 26(1989):2, 125-132

Järvinen, Saija:

Selviytymisen paradoksi. Sosiologia 25(1988):4, 269-276

Kaartinen, Timo:

Prosenttiliike - poliittinen subjekti? (Kirjoitussarjassa Liikkeet ja kehitysyhteistyöpolitiikka). Sosiologia 23(1986):1, 38-40 (Timo Kaartinen & Thomas Wallgren)

Kahri, Mikko:

Puheen musiikilliset piirteet ja sosiaalinen toiminta. Kohti prosodian sosiologiaa. Sosiologia 48(2011):4, 285-308 (Melisa Stevanovic & Mikko Kahri)

Kokeellinen keskustelunanalyysi. Sosiologia 52(2015):3

Tarinankerronnan psykofysiologiaa. Sosiologia 53(2016):3, 258-274 (Anssi Peräkylä, Liisa Voutilainen, Pentti Henttonen, Mikko Kahri, Melisa Stevanovic, Mikko Sams & Niklas Rajava)

Kaidesoja, Tuukka:

Sosiologiset keskitason teoriat ja teorianmuodostuksen dynamiikka. Sosiologia 53(2016):1, 28-44

Kainulainen, Heini:

"Päihdeäidit" hyvinvointivaltion huomassa: kurinpitoa ja suostuttelua (kirja-arvio teokseesta Anna Leppo: Precarious pregnancies. Alcohol, Drugs and the
regulation of risk) Sosiologia 50(2013):4, 378-380 ( Meskus, Mianna& Kainulainen, Heini)

Kaisto, Jani:

Järjestys ja metodi: Työttömien pakkotöiden historia Suomessa foucaultlaisten tutkimusmenetelmien näkökulmasta. Sosiologia 46(2009):1 (Kaisto, Jani, Pyykkönen, Miikka & Selin, Jani)

Kaittila, Anniina:

2015 Heikki Ervasti & Anniina Kaittila: Mikä selittää parisuhteen ristiriitoja? Tarkastelussa kotityöt, raha ja ansiotyö. Sosiologia 52(2)

Kalalahti, Mira:

Koululaisten sosiaaliset hierarkiat ja koulumyönteisyys. Sosiologia 48(2011):3, 221-237 (Mira Kalalahti, Sakari Karvonen & Ossi Rahkonen)

Kalanti, Timo:

Esine elämäntyylin merkkinä: kolme keittiötä. Sosiologia 24(1987):2, 112-122

Kalimo, Esko:

Terveysasenteiden kansainvälinen mittaaminen. Sosiologia 6(1969):4, 209-217 (Bice, Thomas W. & Kalimo, Esko)

Kallio, Johanna:

Kallio, Johanna: Kansalaisten asennoituminen hyvinvointivaltion uudelleenmuotoiluun. Sosiologia 45(2008):1, 3-20

Moraalinen asennoituminen on tullut jäädäkseen suomalaiseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan (kirja-arvio teoksesta Arto Selkälä: Kansalaisuuden hallinta suomalaisessa sosiaali- ja terveyspolitiikassa) Sosiologia 51(2014):1, 77-79

Kallunki, Valdemar:

Kansallisen kollektiivin jäljillä. Siviili- ja varusmiespalvelus sosiaalisen integraation, järjestelmäintegraation ja yhteiskuntauskonnon näkökulmista.Sosiologia 50(2013):2, 135-151.

Kandolin, Irja:

Työ ja hyvinvointi eräissä toimihenkilö- ja työntekijäammateissa Eestissä ja Suomessa. Sosiologia 28(1991):1, 15-24 (Irja Kandolin, Erkki Rannik & Elina Haavio-Mannila)

Kantola, Ismo

Prosessifilosofiaa sosiologeille (kirja-arvio teoksesta Michael Halewood: A.N. Whitehead and social theory. Tracing a culture of thought). Sosiologia 49(2012):4, 359-360

Sosiologiaa ja psykoanalyysia keskusteluun tyttöjen seksualisoinnista (kirja-arvio teoksesta R. Danielle Egan: Becoming
Sexual. A Critical Appraisal of the Sexualization of Girls) Sosiologia 51(2014):1, 79-81

Karoliina Ojanen, Heta Mulari & Sanna Aaltonen (toim.): Entäs tytöt? Johdatus tyttötutkimukseen). Sosiologia 50(2013):2, 171-172.

Kantola, Johanna:

Kamppailu tasa-arvosta: tunne, asiantuntijuus ja vastarinta strategisessa valtiossa. Sosiologia 53(2016):4, 377-395 (Anna Elomäki, Johanna Kantola, Anu Koivunen & Hanna Ylöstalo)

Karila, Irma:

Tyttö- ja yhteiskoulutyttöjen käsitys sukupuoliroolistaan.Sosiologia 5(1968):3, 120

Karisto, Antti:

Suomi juoksee. Sosiologia 23(1986):2, 106-116

Karvinen Juho:

Sosiologia-lehden historia ja opetuskansiohanke. Sosiologia 49(2012):1, 47-52

Karvonen, Elina:

Toimihenkilöiden luokka-asemasta ja sen mittaamiseen liittyvistä vaikeuksista. Sosiologia 8(1971):6, 291-299

Karvonen, Erkki:

Representaation politiikka ja sukupuolen tuotanto. Sosiologia 28(1991):1, 25-32

Yleistajuista tiedeviestintää (kirja-arvio teoksesta Urpu Strellman & Johanna Vaattovaara (toim.): Tieteen yleistajuistaminen). Sosiologia 51(2014):1, 71-73

Karvonen, Sakari:

Koululaisten sosiaaliset hierarkiat ja koulumyönteisyys. Sosiologia 48(2011):3, 221-237 (Mira Kalalahti, Sakari Karvonen & Ossi Rahkonen)

Kasvio, Antti:

Pääkirjoitus. Sosiologia 8(1971):1, l (Stolte-Heiskanen, Veronica, Jaakkola, Risto & Kasvio, Antti)

Pääkirjoitus. Sosiologia 9(1972):1, l-2(Stolte-Heiskanen, Veronica & Kasvio, Antti)

Taloudellisen yhteiskuntamuodostuman käsite. Sosiologia 9(1972):2, 59-68

Alfred Schütz ja intersubjektiviteetin ongelma sosiologisessa teorianmuodostuksessa. Sosiologia 18(1981):3, 231-237

Vanhat ja uudet liikkeet yhteiskunnallisten pyrkimysten jäsentäjinä. Sosiologia 20(1983):3, 220-226

Pääkirjoitus. Sosiologian julkisuus. Sosiologia 25(1988):1, l-2 (Antti Kasvio & Jari Aro)

Pääkirjoitus. Työn sosiologiaa. Sosiologia 25(1988):3, 169-170

Riskiyhteiskunnan sosiologiaa. Sosiologia 26(1989):1, 1 (Johdanto kirjoitussarjaan Riskiyhteiskunnan sosiologiaa)

Pääkirjoitus. Tulevaisuuden tutkimisesta. Sosiologia 26(1989):3, 177-178

Pääkirjoitus. Sosiaalitieteiden 1990-luku. Sosiologia 26(1989):4, 265-267

Onko kasvun aika päättynyt? (Kirja-arvio teoksesta Robert J. Gordon: The Rise and Fall of American Growth. The U.S. Standard of Living since the Civil War.) Sosiologia 53(2016):3, 334-335

Katainen, Anu:

Avautuva suomalainen valtaeliitti (kirja-arvio teoksesta Ilkka Ruostetsaari: Vallan sisäpiirissä) Sosiologia 52(2015):3

Matilda Hellman & Anu Katainen: The Autonomous Finnish Man Against the Nanny State in the Age of Online Outrage. The State and the Citizen in the "Whiskygate" Alcohol Policy Debate. Sosiologia 52(2015):4

Katajisto, Heikki :

Asuntoloiden miehet lähikuvassa. Sosiologia 20(1983):1, 33-42

Kaukonen, Erkki:

Suomalainen sosiologia tieteentutkimuksen valossa. Sosiologia 21(1984):2, 128-138

Kauppinen, Timo M.:

Meritocracy: Allocation of Social Positions or Economic Rewards? Book Review of: Irene Prix: Limits of Meritocracy. Sosiologia 52(2015):4

Kekoni, Taru:

Salatut, hävetyt ja vaietut ilmiöt tutkimuksen kohteena (Kirja-arvio teoksesta Antti Häkkinen & Mikko Salasuo (toim.) Salattu, hävetty, vaiettu. Miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä?). Sosiologia 53(2016):3, 336-337

Kelles-Viitanen, Anita:

Sosiologian opetuksen paradigmojen rajat (Kirjoitussarjassa Sosiologian opetusohjelmat kehitysmaiden näkökulmasta). Sosiologia 23(1986):1, 29

Kemppainen, Teemu

Sosiaaliset suhteet ja eriarvoisuuden tutkimus. Kirja-arvio teoksesta Le lien social (Serge Paugam). Sosiologia 51(2014):2, 175-177

Kervinen, Heidi

Henkilöstövähennykset globaalin taantuman kotouttajina. Sosiologia 49(2012):3, 222-237

Ketokivi, Kaisa:

Sidoksen kysymys sosiologisessa ajattelussa ja läheissuhteiden tutkimuksessa. Sosiologia 51(2014):2, 139-154

Sidoksen ongelmasta. Sosiaalinen sidos -erikoisnumeron pääkirjoitus. Sosiologia 51(2014):2, 101-105.

Yhteistoimintaa vailla yhtenäisyyttä. Kirja-arvio teoksesta Together. The Rituals, Pleasures and Politics of Cooperation (Richard Sennett). Sosiologia 51(2014):2, 179-182.

Moniselitteinen ja hämärä toimijuus. Sosiologia 51(2014):4.

Kiljunen, Kimmo:

Suomen kehitysmaasuhteet ja kehitysmaapolitiikka. Sosiologia 23(1986):1, 14-26

Kilpinen, Erkki:

Who Was George Herbert Mead? Kirja-arvio teoksista Daniel R. Huebner: Becoming Mead: The Social Process of Academic Knowledge; George Herbert Mead: Mind, Self, Society. Sosiologia 53(2016):2, 170-172

Kinnunen, Merja:

Ammattiasemien kulttuurinen luokittelu. Sosiologia 25(1988):2, 105-111

Sosiologinen opettaminen. (Avauksia ja keskustelua) Sosiologia 52(2015):3

Konttorista monitilatoimistoksi. Työn tilojen etnografinen analyysi. Sosiologia 54(2017):2, 110-127 (Kinnunen, Merja & Lempiäinen, Kirsti & Peteri, Virve)

Kinnunen, Veera:

Pääkirjoitus. Sosiologia-lehti – johtava sosiologinen julkaisukanava Sosiologia 48(2011):1, 1-3 (Valkonen, Jarno & Kinnunen, Veera)

Pääkirjoitus. Pierre Bourdieu, yhteiskuntaluokat ja sosiologian tehtävä. Sosiologia 50(2013):2, 85-86 (Valkonen, Jarno & Kinnunen, Veera).

Kansatieteilijät palaavat juurilleen. (Kirja-arvio teoksesta: Aila Nieminen, Pia Olsson, Helena Ruotsala & Katriina Siivonen (toim.) Aineen taikaa. Näkyvän ja näkymättömän kulttuurin jäljillä) Sosiologia 50(2013):3, 287-288.

Tilinpäätös. Pääkirjoitus. Sosiologia 50(2013):4, 305-307 (Valkonen, Jarno & Kinnunen, Veera)

Jakaisimmeko elämämme jätteen kanssa? Eettisen materialismin hahmottelua. (Avauksia ja keskustelua) Sosiologia 53(2016):3, 310-317.

Jätehallinta ja ympäristönsuojelu. Sosiologia 54(2017):1, 23-42 (Jarno Valkonen, Veera Kinnunen, Heikki Huilaja, Johanna Saariniemi, Reetta Näsi, Riitta Uusisalmi & Janne Honkasilta).

Esineet, tunteet ja tunnelmat. Affektiteorian mahdollisuuksia materiaalisen kulttuurin tutkimukselle. (Kirja-arvio teoksesta: Jonas Frykman & Maja Povrzanovic Frykman (toim.) Sensitive Objects. Affect and Material Culture) Sosiologia 54(2017)2, 202-204.

Kirjonen, Juhani:

Työn tutkimus mikrosirun aikakaudella (Kirjoitussarjassa Vaihtuuko aikakausi?) Sosiologia 21(1984):1, 6-8

Kiviaho, Pekka:

Kuka johtaa urheilua Suomessa. Sosiologia 11(1974):5-6, 267-274 (Kiviaho, Pekka & Simola, Matti)

Kivinen, Markku:

Oikeusmuoto ja valtio: muotogeneettisen johtamisen rajoista. Sosiologia 14(1977):5, 196-203

Kivinen, Osmo:

Koulutuksen sosiologiseen jäsentämiseen. Sosiologia 22(1985):3, 197-205 (Osmo Kivinen & Risto Rinne)

Erikseen ja integroituna: erityisopetus ja oppilaat suomalaisessa koulujärjestelmässä 1910-1985. Sosiologia 23(1986):4, 295-311 (Osmo Kivinen & Joel Kivirauma)

Käykö koko väestö koulutukseen? Sosiologia 26(1989):1, 47-56 (Heikki Silvennoinen, Osmo Kivinen & Risto Rinne)

Toimintatavoista sosiaalisiin rakenteisiin ja takaisin (kirja-arvio teoksesta Antti Gronow: From Habits to Social Structures. Pragmatism and Contemporary Social Theory). Sosiologia 49(2012):3, 269-270

Osmo Kivinen & Tero Piiroinen: Ihmisevoluution nopeutuva rytmi. Näkökulmana transaktionaalinen naturalismi. Sosiologia 52(2015):1

Kiviniemi, Markku:

Suomen ja Ruotsin virkamieseliitti. Sosiologia 1(1964):4, 160 (Kiviniemi, Markku & Bruun, Kettil)

Kivirauma, Joel:

Erikseen ja integroituna: erityisopetus ja oppilaat suomalaisessa koulujärjestelmässä 1910-1985. Sosiologia 23(1986):4, 295-311 (Osmo Kivinen & Joel Kivirauma)

Kivistö, Jussi:

Akateemista keisaria etsimässä. Sosiologia 54(2017):1, 90-92

Kivistö, Kalevi:

Vaihdantaintegraatio tuberkuloosiparantolassa. Sosiologia 4(1967):1, 20

Positivistin ja marxilaisen sosiologia. Sosiologia 6(1969):2, 87-89

Kivitalo, Mari:

Yksinäisyys saa hahmon (kirja-arvio teoksesta Juho Saari (toim.) Yksinäisten Suomi). Sosiologia 53(2016):4, 434-436 (Mari Kivitalo & Timo Anttila)

Kjellberg, Seppo:

Max Webers tolkning av Luthers arbetsetik. Sosiologia 24(1987):1, 15-21

Klemelä, Juha:

Vuorovaikutusrituaalin käsitteen kritiikki. Kirja-arvio: Theodore D. Kemper: Status, Power and Ritual Interaction. A Relational Reading of Durkheim, Goffman and Collins. Sosiologia 52(2015):1

Klemola, Pertti:

Yhteiskunnallisen ongelman tutkimuksen ongelmat - TANDEMin ongelmia ja muidenkin. Sosiologia 12(1975):5-6, 198-208 (Partanen, Juha & Klemola, Pertti & Gronow, Jukka)

Klinge, Matti :

Kieli vai luokka. Sosiologia 22(1985):1, 35-44

Knuuttila, Simo:

Tieteellisen tutkimuksen eettisestä justifioinnista uudella ajalla. Sosiologia 21(1984):2, 111-120

Koikkalainen, Saara:

Suomi muuttuu kun Suomeen muutetaan (kirja-arvio teoksesta Tuomas Martikainen, Pasi Saukkonen & Minna Säävälä (toim.): Muuttajat) Sosiologia 52(2015):3

Koiranen, Vilho A.:

Yhtenäiskulttuuri vai kulttuuripluralismi. Sosiologia 3(1966):3, 114

Koistinen, Pertti:

Tuotantoteknologinen kehitys ja työvoiman kvalifikaatio. Sosiologia 17(1980):3, 220-230

Työelämän murros ja yhteiskuntatieteen tulkinnat. Sosiologia 25(1988):3, 171-185

Koivunen, Anu:

Kamppailu tasa-arvosta: tunne, asiantuntijuus ja vastarinta strategisessa valtiossa. Sosiologia 53(2016):4, 377-395 (Anna Elomäki, Johanna Kantola, Anu Koivunen & Hanna Ylöstalo)

Kolehmainen, Marjo:

Affektiteoriaa yhteiskuntatieteilijöille. Kirja-arvio teoksesta Affect and Emotion. A New Social Science Understanding (Margaret Wetherell). Sosiologia 51(2014):2, 184-186

Konttinen, Esa:

Ympäristöprotestin neljännen aallon sielunmaisema, 111-129. Sosiologia 37 (2000) : 2, 111–129. (Konttinen, Esa & Peltokoski, Jukka)

Formaali rationaalistuminen ja professiot - kriisinäkökulma ammatillisiin intellektuelleihin. Sosiologia 25(1988):2, 91-104

Kontula, Osmo:

Opiskelijoiden muuttuva sukupuolimoraali. Sosiologia 22(1985):2, 106-118

Kortteinen, Matti:

Uusi yhteiskuntamuoto? Sosiologia 22(1985):2, 87-105

Kortteinen, Timo:

Tuottava työ ja luokkateoria. Sosiologia 15(1978):4, 223

Valtio ja palkkatyö - virkamiesten luokka-asema Suomessa ennen II maailmansotaa. Sosiologia 21(1984):4, 281-297

Koskela, Juha:

Yhteiskunta kommunikaatiojärjestelminä. Kirja-arvio: Janne Jalava (toim.): Yhteiskunnan järjestelmät. Niklas Luhmannin ajattelu. Sosiologia 51(2014):3

Koskelainen, Osmo:

"Viettelysten vaunut" eli seksuaalisista ärsykkeistä taloudellisen vaihdon kiihottimena. Sosiologia 5(1968):3, 126

Dialektisen selitystavan sovellutuksista suomalaisissa tutkimuksissa. Sosiologia 7(1970):3, 176-182

Sukupuolisen voimatalouden säätelystä Wilhelm Reichin, Herbert Marcusen ja Reimut Reichen tulkitsemana. Sosiologia 13(1976):3-4, 141

Kollektiivin mahdollisuuksista kapitalismissa. Sosiologia 15(1978):4, 213

Kosunen, Sonja:

Odotettu ja yllättävä suomalaisen maun ja elämäntyylien eriytyminen. Kirja-arvio: Semi Purhonen & työryhmä: Suomalainen maku. Sosiologia 52(2015):1

Koskinen, Jenni:

Oikeuttamisen maailmat yliopistojen työajan kohdentamisjärjestelmän perusteluissa ja kritiikissä. Sosiologia 49(2012):4, 307-320

Koskinen, Outi:

Pääkirjoitus: Sosiologia-lehti ja kotimainen tiedejulkisuus. Sosiologia 53(2016):1, 3-5 (Pyyhtinen, Olli & Koskinen, Outi)

Editorial. Sosiologia 53(2016):2, 103-104 (Pyyhtinen, Olli & Koskinen, Outi)

Pääkirjoitus: Tiedejulkaisemisen etiikka ja tiedeyhteisön vastuu. Sosiologia 53(2016):3, 235-238 (Pyyhtinen, Olli & Koskinen, Outi)

Pääkirjoitus: Osallistuva sosiologia. Sosiologia 53(2016):4, 355-357 (Pyyhtinen, Olli & Koskinen, Outi)

Pääkirjoitus: Sosiologipäivien sosiologiaa. Sosiologia 54(2017):1, 3-5 (Pyyhtinen, Olli & Koskinen, Outi)

Pääkirjoitus: Sosiologit vastaan taskulaskimet. Sosiologia 54(2017):2, 107-109 (Pyyhtinen, Olli & Koskinen, Outi)

Kosonen, Pekka:

Maailmantalous, pohjoismaiset kansallisvaltiot ja julkisten menojen ongelma. Sosiologia 20(1983):2, 102-111

Tilapäinen häiriö vai lopun alku? (Kirjoitussarjassa Vaihtuuko aikakausi?) Sosiologia 21(1984):1, 9-11

Hyvinvointivaltion kriisi - syyt ja seuraukset sekoittuvat? Sosiologia 23(1986):1, 41-55

Joustavoittaminen siirtymänä uudenlaiseen kapitalismiin? Sosiologia 25(1988):3, 212-222

Kouvo, Antti:

Ympäristöhuolen sosiaalinen jakautuminen – uutta politiikkaa vai universaaleja asenteita. Sosiologia 40 (2003) : 4 , 297–312

Krivonos, Daria

Daria Krivonos: (Im)mobile Lives. Young Russian Women's Narratives of Work and Citizenship Insecurities in Finland. Sosiologia 52(2015):4

Kulmalainen, Taru:

Symbolinen väkivalta virallisen
ja epävirallisen koulun rakenteissa.
Etnografinen analyysi sosiaalisesta kiusaamisesta
ja tyttöjen kaverisuosiosta yläkoulussa. Sosiologia 51(2014):3

Kumpuniemi, Laura:

Jakamistalous ja solidaarisuustalous: uusien talousmuotojen erottelun tarpeesta. Sosiologia 54(2017):2, 183-190 (Eskelinen, Teppo & Kumpuniemi, Laura)

Kurkela, Reijo:

1900-luvun nuorisokeskustelusta. Sosiologia 17(1980):1, 2-8

Kuukkanen, Mari:

Tienviittoja taistelevaan tutkimukseen. Kirja-arvio teoksesta Juha Suoranta & Sanna Ryynänen: Taisteleva tutkimus. Sosiologia 52(2015):1

Kuurne, Kaisa:

The Life and Fall of Local Working-class Communities In and Outside of Helsinki in the 1900s. Kirja-arvio teoksesta Erkko Anttila: Esikaupunkien vuosisata. Paikallinen yhteisöllisyys Helsingin seudun vanhoissa työväen esikaupungeissa 1900-luvulla. Sosiologia 53(2016):2, 185-187

Kuulumisen materiaalit ja yhteisösidosten rakentuminen kaupungissa. Sosiologia 53(2016):4, 416-423

Kuusela, Hanna:

Yhtenäisyyttä materian avulla. Muokkautuva kirja tulkintojen rajaajana. Sosiologia 50(2013):3, 270-284

Kuusela, Jaakko:

Tilastot ja yhteiskunta. Sosiologia 9(1972):3, 115-124 (Kuusela, Jaakko & Niemi, Erkki)

Kuusela, Pekka:

Parrhesian harjoituksia (kirja-arvio teoksesta Eva Illouz: Israel - Soziologische Essays). Sosiologia 53(2016):4, 447-449 (Kuusela, Jaakko & Niemi, Erkki)

Kuusinen, Jorma :

Sosiometrinen suosio ja koululuokan vetovoima. Sosiologia 4(1964):3, 123

Lukioon siirtyneiden lahjakkuus ja sosiaalinen tausta. Sosiologia 22(1985):3, 191-196

Kuusipalo, Jaana:

Naisena politiikan huippupaikoille? Sosiologia 26(1989):2, 89-103

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa:

Myötätunnon politiikka ja tutkimusetiikka Suomeen yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten arjen tutkimisessa. Sosiologia 53(206):4, 396-415

Kyhäräinen, Jarkko:

Perheneuvonnan asiakas: sosiaalivaltion moderni tapaus. Sosiologia 19(1982):4, 237-247 (Julkunen, Raija & Kyhäräinen, Jarkko)

Kylämäki, Juha:

Koijärvi-liikkeen synnystä ja ideologiasta. Sosiologia 19(1982):3, 175-182 (Järvikoski, Timo & Kylämäki, Juha)

Kyntäjä, Timo:

Sosiologiasta ja uusintamisesta. Sosiologia 9(1972):2, 69-77

Valtiomonopolistisen kapitalismin teoriasta ja tutkimusmetodista - esittelyä ja erittelyä. Sosiologia 10(1973):2, 52-63

Oligarkia ja demokratia - Robert Michelsin oligarkiateorian tarkastelua. Sosiologia 20(1983):2, 134- 140

Kähkönen, Lotta

Televisiomaku paljastaa yhteiskuntaluokan? Luokan tutkimuksen metodologisia haasteita. Sosiologia 49(2012):4, 335-341 (Kähkönen, Lotta, Mannevuo, Mona & Pajala, Mari)

Kämäräinen, Kauko:

Näkökohtia aikamme nuorisorikollisuudesta. Sosiologia 2(1965):4, 171

Käyhkö, Mari:

Kelpaanko? Riitänkö? Kuulunko? Työläistaustaiset naiset, yliopisto-opiskelu ja luokan kokemukset. Sosiologia 51(2014):1, 4-20

Keinumista kahden maailman välissä. Työläistaustaiset naiset, yliopisto-opiskelu ja muuttuva suhde kotimaailmaan. Sosiologia 54(2017):1, 6-22

Könönen Jukka:

Prekaari työvoima ja uudet hierarkiat metropolissa. Ulkomaalaiset matalapalkkaisilla palvelualoilla. Sosiologia 49(2012):3,190-205

Laaksovirta, Tuula:

Ammatit tutkimuksen kohteena. Sosiologia 9(1972):1, 21-28

Lagerspetz, Kari:

Biologian ja sosiologian kosketuskohtia. Sosiologia 6(1969):4, 182-184

Lahelma, Eero:

Pitkäaikaistyöttömyys ja työmarkkinoilta syrjäytyminen. Sosiologia 18(1981):3, 205- 212 (Lahelma, Eero ja Mannila, Simo)

Laihiala, Tuomo:

Leipäjonot sukupuolisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden mittarina. Sosiologia 54(2017):2, 128-14 (Laihiala, Tuomo & Ohisalo, Maria)

Laihinen, Tuula:

Opiskelijoiden vasemmistolaisuus. Sosiologia 9(1972):1, 12-20 (Arosalo, Uolevi & Laihinen, Tuula)

Lampela, Kalle

Keskeneräinen Marx (kirja-arvio teoksesta Juha Koivisto & Vesa Oittinen (toim.): Meha-Marx. Johdatus uuteen Marxiin). Sosiologia 49(2012):1, 53-54.

Singulaarinen tapahtuma Rovaniemellä. Kolmas sosiologinen taidenäyttely. Sosiologia 51(2014):3

Lauristin, Marju:

Marxilaisen joukkotiedotusteorian kehitysongelmia. Sosiologia 16(1979):4, 285-295

Lehtinen, Pekka T.:

Ihmisen biologinen ja kulttuurievoluutio. Sosiologia 6(1969):4, 198-205

Lehtonen, Heikki:

Sosiaalipolitiikan käsitteen ja sen teoreettisen perustan kehityksestä Suomessa. Sosiologia 14(1977):3-4, 114-122

Kriittisen sosiaalipolitiikkakonseption kehityksestä Suomessa 1970- luvulla. Sosiologia 14(1977):6, 234-245

Sosiaalivaltion loppu - minkä alku? (Kirjoitussarjassa Vaihtuuko aikakausi?) Sosiologia 21(1984):1, 11-13

Kapitalismin ja hyvinvointivaltion yksilölliset oikeudet. Sosiologia 25(1988):2, 112-123

Lehtonen, Turo-Kimmo:

Shoppailu sosiaalisena muotona. Sosiologia 31(1994):3, 192–203.

Arkinen kekseliäisyys (Arvio teoksesta Michel de Certeau: L’invention du quotidien) Sosiologia 32(1995):1.

Melkein hernekeittolinjalla: velkajärjestelyssä olevien kulutuskäytäntöjä. Sosiologia 35(1998):3, 173–185.

Vastine Toivoselle. Sosiologia 38(2001):1.

Villit visiot ja arjen hitaus. (Arvio teoksesta Pantzar: Tulevaisuuden koti) Sosiologia 38(2001):4.

Tavaroiden kanssa. Kulutustutkimus ja materiaalisuus. Sosiologia 43(2006):4, 306–318.

Laurent Thévenot ja yhteiselon oikeutukset. Sosiologia 45(2008):4, 342–346 (Turo-Kimmo Lehtonen & Markku Lonkila)

Epävarmuuden talous. Hyvinvoinnin välityksistä ja infrastruktuureista. Juhlaluento. Sosiologia 50(2013):1, 51-60

Sosiologista materiaalioppia. Sosiologia 50(2013):3, 217-221 (Jarno Valkonen, Turo-Kimmo Lehtonen, Olli Pyyhtinen)

Latour and the Modes of Existence. Book Review of: Bruno Latour: Enquête sur les Modes d'Existence. Sosiologia 52(2015):4

Rautaisannos ruumiillista ja materiaalista sosiologiaa (Kirja-arvio teoksesta: Timo Kalanti: Ruumis ja rauta. Esseitä esineiden sosiaalisuudesta) Sosiologia 50(2013):3, 289-290.

Arjen löytäminen, arjen piiloutuminen. Kirja-arvio: Michel de Certeau: Arkipäivän kekseliäisyys 1 & 2. Sosiologia 51(2014):3

Pääoma ja sen jakautuminen. (Arvio teoksesta Piketty, Thomas: Le capital au XXIe siécle) Sosiologia 53(2016):1, 73-76.

Leino, Helena

Vesiensuojelun vuosikymmenet (kirja-arvio teoksesta Marja Ylönen: Saastumisen kontrollin ideologia. Vesien saastumisen ja vesirikosten kontrolli Suomessa vuosina 1960–2000). Sosiologia 49(2012):4, 355-356

Leinonen, Minna

Mikä sukupuolikysymys? (kirja-arvio teoksesta Marita Husso & Risto Heiskala: Sukupuolikysymys). Sosiologia 54(2017):2, 204-207 (Minna Leinonen, Katri Otonkorpi-Lehtoranta & Hanna Ylöstalo

Lempiäinen, Kirsti:

Kirja-arviot ja sukupuoli. Sosiologia 51(2014):3

Sosiologinen opettaminen. (Avauksia ja keskustelua) Sosiologia 52(2015):3

Konttorista monitilatoimistoksi. Työn tilojen etnografinen analyysi. Sosiologia 54(2017):2, 110-127 (Kinnunen, Merja & Lempiäinen, Kirsti & Peteri, Virve)

Lepistö, Vappu:

Kuvataidemaailma ja taiteilijakuvat. Sosiologia 27(1990):2, 125-136

Leppo, Anna:

Moniselitteinen ja hämärä toimijuus. Sosiologia 51(2014):4.

Leppo, Kimmo:

Reunahuomautuksia väestöpolitiikasta käytyyn keskusteluun. Sosiologia 10(1973):3, 110-119

Lund Liebmann, Louise:

Applied science contribution to studies of "grassroots" community building in multicultural Norway. Kirja-arvio teoksesta Guro Ødegård, Jill Loga, Kari Steen-Johnsen & Bodil Ravneberg: Felleskap og forskjellighet. Integrasjon og nettverksbyggning i flerkulturelle lokalsamfund. Sosiologia 53(2016):2, 183-185

Lillie, Nathan

Integraatiopolitiikalla halvennettu työ. Lähetetyt työntekijät EU:n "vapaiden" markkinoiden armoilla. Sosiologia 49(2012):3, 260-268 (Nathan Lillie & Markku Sippola)

Lindgren, Jarl:

Näkökohtia lapsilisien porrastamisesta. Sosiologia 1(1964):1, 19

Lindström, Kauri

Kansanterveyteen kohdistuvat leikkaukset tulevat kalliiksi. Kirja-arvio: Davis Stuckler & Sanjay Basu: The Body Economic. Why Austerity Kills. Sosiologia 51(2014):3

Lindström, Sara

Taipuisa työhyvinvointi – puheenvuoro vastavuoroisuuden puolesta (kirja-arvio teoksesta Pasi Pyöriä (toim.) Työhyvinvointi ja organisaation menestys). Sosiologia 49(2012):4, 357-358

Lindström Samu

Samu Lindström: Kuokkavierasjuhlat ja kuokkavierasjulkisuus. Mielenosoitustapahtuman yhteiskunnallisia tulkintoja . Sosiologia 49(2012): 1, 32-46

Linko, Maaria:

2004. Palkintoraadit portinvartijoina. Tietokirjallisuuspalkinto kirjallisen arvon rakentajana. Sosiologia 41(3).

1994. Nykytaiteen katsomiskokemus taidenäyttelyssä. Sosiologia 31(3).

1993. Perinneteollisuus ja sen kriitikot. Sosiologia 30(1).

1988. Elokuvien lapsiraukat. Kirja-arvio teoksesta Kuviteltuja lapsia : suomalaisen elokuvan lapsikuvasta / Jukka Sihvonen. Sosiologia 25(1).

1987. Katse teatteriin. Kirja-arvio teoksesta Teaterögon : publiken möter föreställningen - upplevelse, utbud, vanor / Willmar Sauter ;
Curt Isaksson ; Lisbeth Jansson. Sosiologia 24(1).

Littunen, Yrjö:

Sitoutunut ja moniteoriainen yhteiskuntatutkimus. Sosiologia 1(1964):3, 128

Yhteiskuntatieteiden kansainvälisen informaatiovaihdon järjestämisestä. Sosiologia 14(1977):1, l-2

Pääkirjoitus. Sosiologia 12(1975):5-6, 173-174

Keskustelua konfliktiteoriasta ja nykytodellisuudesta. Ralf Dahrendorfin haastattelu. Sosiologia 19(1982):3, 200-204

Liukko, Jyri

Kulttuurinäkökulma hyvinvointivaltiotutkimukseen. (Kirja-arvio teoksesta Janne Autto & Mikael Nygård (toim.) Hyvinvointivaltion kulttuurintutkimus.) Sosiologia 53(2016):3, 338-340

Lockmer, Carita:

Etnisyyden teoretisointia laatikon ulkopuolella (kirja-arvio teoksesta Rogers Brubaker: Etnisyys ilman ryhmiä. Suomentanut
Erkki Vainikkala ja David Kivinen. Toimittanut Petri Ruuska ja Jarno Valkonen) Sosiologia 51(2014):1, 86-88

Lohmann Georg:

Georg Simmel yhteiskunnallista indifferenssiä purkamassa. Sosiologia 24(1987):2, 83-96

Lonkila, Markku:

Yhteisyyden kieliopit helsinkiläisessä ja pietarilaisessa kaupunkiaktivismissa. Sosiologia 48(2011):1

Luhtakallio, Eeva:

Teemanumeron pääkirjoitus. Teemana poliittinen ja moraalinen sosiologia. Sosiologia 48(2011):1, 4-6 (Luhtakallio, Eeva & Ylä-Anttila, Tuomas)

Julkisen oikeuttamisen analyysi sosiologisena tutkimusmenetelmänä. Sosiologia 48(2011):1 (Luhtakallio, Eeva & Ylä-Anttila, Tuomas)

Pääkirjoitus: Puoli vuosisataa sosiologiaa. Sosiologia 51(2014):1, 1-3

Pääkirjoitus: Juhlavuosi jatkuu, ei anneta sen haitata. Sosiologia 51(2014):3

Sosiologian tulevaisuus. Sosiologia 51(2014):3

Pääkirjoitus: Rohkea sosiologia. Sosiologia 52(2015):1

Pääkirjoitus: Yhteiskuntakoe ja sosiologin tehtävä. Sosiologia 52(2015):3

Pääkirjoitus: For a Bright and Open Future of Sosiologia. Sosiologia 52(2015):4

Luoma, Matti:

Edvard Westermarck ja sukupuolimoraali. Sosiologia 4(1967):4, 145

Luoma, Pentti:

(2015) Oulun yliopiston pieni ja pienempi sosiologia. Sosiologia 52(2015):1

(2006) Kuinka käsitellä laadullisia aineistoja? Kirja-arvio: L. Richards, Handling qualitative data. A practical guide (2005). - Sosiologia 43 (1), 59-60 . http://elektra.helsinki.fi/se/s/0038-1640/43/1/kuinkaka.pdf

(1999) Filosofiaa, metodologiaa ja muutakin purtavaa. Arvio kirjasta: Toivonen, Timo. (1999). Empiirinen sosiaalitutkimus. Filosofia ja metodologia. - Sosiologia 36 (4), 329-331 . http://elektra.helsinki.fi/se/s/0038-1640/36/4/filosofi.pdf

(1996) Miten olisi NUD.IST? Keskustelua. Sosiologia 33: 3, 227-229.

(1993) Boolen analyysi laadullisessa tutkimuksessa. Keskustelua. Sosiologia 30: 3, 212-215.

(1990) Kollektiivisesta muistista mesoteoriaan? Arvio kirjasta: Collins, Randall (1988) Theoretical Sociology. Harcourt Brace Jovanovich, San Diego. Sosiologia 27: 2, 139-141.

(1984) Suomalaisen sosiologiapuun lehdistä. Keskustelua. Sosiologia 21: 4, 334-336.

Luukkonen-Gronow, Terttu:

Tiedeindikaattorit tutkimuksen arvioinnin välineenä. Sosiologia 18(1981):3, 244-230

Naistutkija, perhe ja työ. Sosiologia 20(1983):1, 23-32

Lyytikäinen, Laura:

Yhdysvaltalaisen vapaaehtoistyön mahdollisuudet ja ongelmat nuorten voimaantumisen näkökulmasta (kirja-arvio teoksesta Nina Eliasoph: Making Volunteers. Civic Life after Welfare's End). Sosiologia 49(2012):1, 67-69

Länsman, Anni-Siiri:

Yleisteos saamelaisuudesta vähän tietävälle lukijalle (Kirja-arvio teoksesta Irja Seurujärvi-Kari, Petri Halinen, & Risto Pulkkinen (toim.): Saamentutkimus tänään) Sosiologia 50(2013):4, 390-391

Makarczyk, Waslaw:

Puolan maaseutusosiologian keskeisiä ongelmia. Sosiologia 9(1972):6, 261-267

Maksimainen, Jaana:

Perhetutkimus ja normatiivisuuden mörkö. Kirja-arvio: Riitta Jallinoja, Helena Hurme & Kimmo Jokinen (toim.): Perhetutkimuksen suuntauksia. Sosiologia 52(2015):2

Sidoksen ongelmasta. Sosiaalinen sidos -erikoisnumeron pääkirjoitus. Sosiologia 51(2014):2, 101-105.

Avioliiton pelastamisesta parisuhteen hoitamiseen. Muodosta sisältöön. Sosiologia 51(2014):2, 123-138.

Westermarck-seuran gradupalkinto. Sosiologia 49(2012):2, 81-82.

Mannevuo, Mona:

Televisiomaku paljastaa yhteiskuntaluokan? Luokan tutkimuksen metodologisia haasteita. Sosiologia 49(2012):4, 335-341 (Kähkönen, Lotta, Mannevuo, Mona & Pajala, Mari)

Mannila, Simo:

Pitkäaikaistyöttömyys ja työmarkkinoilta syrjäytyminen. Sosiologia 18(1981):3, 205- 212 (Lahelma, Eero ja Mannila, Simo)

Manninen, Juha:

Pääkirjoitus. Sosiologia 8(1971):3, 97-98 (Blomberg, Jaakko & Manninen, Juha)

Fr. Engels - käytännön dialektiikkaa vai luonnonfilosofiaa? Sosiologia 8(1971):6, 308-320

Sosiaalifilosofian 'organistinen' käsitteistö ja käytäntö. Sosiologia 9(1972):5, 208-222

Erilaiset "valtion" käsitteet Hegelillä. Sosiologia 10(1973):4, 183-190

Dialektinen metodi ja sen järkevä ydin I . Sosiologia 12(1975):1, 23-31

Dialektinen metodi ja sen järkevä ydin II. Sosiologia 12(1975):2, 72-90

Esipuhe artikkeliin: Zelený Jindrich: Loogisen ja historiallisen dialektinen suhde. Sosiologia 13(1976):1, 24

Manninen, Vesa:

Paenneet sankarit, Piirteitä eristyneen pienryhmän elämästä ja dynamiikasta. Sosiologia 14(1977):5, 204-210

Marin, Marjatta:

Isä lapsensa kasvattajana. Sosiologia 3(1966):2, 68

Pääkirjoitus. Sosiologia 3(1966):3, 97

Tyttöjen ja poikien kasvatuksesta. Sosiologia 3(1966):4, 162

Markovic, Mihailo:

Reifikaatio, ymmärtäminen ja selittäminen. Sosiologia 8(1971):3, 125-133

Martikainen, Erkki:

Valtion komiteoiden kokoonpanosta. Sosiologia 6(1969):1, 29-32

Martikainen, Jari:

Johtajuuden visuaaliset kategoriat. Sosiologia 54(2017):1, 43-62

Martikainen, Pekka:

Sulkeutuiko keskiluokka? Rekisteripohjainen tarkastelu sosiaalisesta liikkuvuudesta Suomessa 1985-2005. Sosiologia 48(2011):4, 309-337 (Outi Sirnio, Pekka Martikainen & Pasi Moisio)

Martiskainen, Heini:

Kaikkien sidosten äiti? Äitiyden sidoksen tutkimisesta. Sosiologia 51(2014):2, 161-167

Marttila, Annamaria:

Vaivaiset ja vaie(nne)tut toiseuden kulttuurisina reflektoijina (kirja-arvio teoksesta Jutta Ahlbeck, Päivi Lappalainen, Kati Launis, Kirsi Tuohela & Jasmine Westerlund (toim.) Kipupisteissä. Sairaus, kulttuuri ja modernisoituva Suomi). Sosiologia 53(2016):4, 436-439

Matthies, Aila-Leena:

Osallistumisen lupaus ja petos hyvinvointipalveluissa. Sosiologia 54(2017):1, 150-166

Mattila, Anne:

Metarefleksiiviset toimijat kaivavat maata modernin alta. Kirja-arvio teoksesta The Reflexive Imperative in Late Modernity (Margaret S. Archer). Sosiologia 51(2014):2, 182-184.

Matyska, Anna

Tunteet ja taloudellinen apu transnationaalissa perheessä. Sosiologia 48(2011):3, 209-220

Maunu, Antti:

Ravintola, sosiaalisuus ja kulttuuriset eronteot. Sosiologia 41(2004):4, 322-336. (Jukka Törrönen & Antti Maunu)

Sosiaaliset emootiot juomisen säätelyssä. Analyysi nuorten aikuisten juomispäiväkirjoista. Sosiologia 46(2009):1, 35-50 (Jukka Törrönen & Antti Maunu)

Mehtonen, Lauri:

Historiallisen materialismin kaksoisluonne ja marxilaisen sosiologian mahdollisuus. Sosiologia 13(1976):3-4, 159

Melin, Harri:

Luokalla on väliä. (kirja-arvio teoksesta Mike Savage: Social Class in the 21st Century). Sosiologia 53(2016):3, 328-329

Valtiot ostavat aikaa. (kirja-arvio teoksesta Wolfgang Streeck: Ostettua aikaa. Demokraattisen kapitalismin lykätty kriisi). Sosiologia 53(2016):4, 441-443

Karkotuksen logiikka. (kirja-arvio teoksesta Saskia Sassen: Expulsions. Brutality and Complexity in the Global Economy). Sosiologia 54(2017):2, 198-199

Melkas, Jussi :

Lestadiolainen televisioideologia elämismaailman puolustuksena. Sosiologia 22(1985):4, 261-272

Mertala, Sirpa

Näkökulmia terveysalan ammattien ja koulutuksen suhteeseen (kirja-arvio teoksesta Anne Laiho & Tarita Ruoholinna (toim.): Terveysalan ammatit ja koulutus). Sosiologia 49(2012):1, 70-72.

Meskus, Mianna:

"Päihdeäidit" hyvinvointivaltion huomassa: kurinpitoa ja suostuttelua (kirja-arvio teokseesta Anna Leppo: Precarious pregnancies. Alcohol, Drugs and the
regulation of risk) Sosiologia 50(2013):4, 378-380 ( Meskus, Mianna& Kainulainen, Heini)

Meyer, Chris:

Kön är inte bara en variabel. Bidrag till ett kvinnoperspektiv. Sosiologia 21(1984):2, 163-169

Miettinen, Sonja:

Ajankohtainen katsaus suomalaiseen hoivapolitiikkaan (kirja-arvio teoksesta Hanna-Kaisa Hoppania, Olli Karsio, Lena Näre, Antero Olakivi, Liina Sointu, Tiina Vaittinen & Minna Zechner: Hoivan arvoiset. Vaiva yhteiskunnan ytimessä) Sosiologia 54(2017):1, 79-81

Miikki, Terttu:

Lahja sosiaalisen integraation välineenä. Sosiologia 3(1966):3, 110

Mitchell, Ritva:

Kulttuuriteollisuuden tuotteiden merkityksestä nuorten elämässä. Sosiologia 17(1980):1, 17-24

Moisio, Pasi:

Sulkeutuiko keskiluokka? Rekisteripohjainen tarkastelu sosiaalisesta liikkuvuudesta Suomessa 1985-2005. Sosiologia 48(2011):4, 309-337 (Outi Sirnio, Pekka Martikainen & Pasi Moisio)

Mokrzycki, Edmund:

Yhteiskuntatiedosta sosiaalitutkimukseen: puolalaisen sosiologian vaiheita. Sosiologia 10(1973):5, 235-241

Muhonen, Reetta

"Työläisten lapsista ei herroja kouluteta". Kokemuksia opinteillä etenemisestä itsenäisyyden alun Suomessa. Sosiologia 50(2013):1, 29-45

Myllykangas, Markku

Lääkärit terveyspolitiikassa (kirja-arvio teoksesta Arttu Saarinen: Suomalaiset lääkärit ja Suomen Lääkäriliitto osana hyvinvointivaltiota ja sen terveyspolitiikkaa). Sosiologia 49(2012):3, 278-279

Myllyniemi, Rauni:

Kunnanlääkärit ja ammatillinen uudistus. Sosiologia 1(1964):3, 111. (Haavio-Mannila, Elina & Myllyniemi, Rauni)

Oppikoululainen ja auktoriteetti. Sosiologia 6(1969):1, 23-28 (Myllyniemi, Rauni & Isoherranen, Kaarina)

Mäkelä, Klaus:

Totaalisia yhteisöjä on erilaisia. Sosiologia 4(1967):3, 114. (Säilä, Sirkka-Liisa & Mäkelä, Klaus)

Alkoholitutkimus ja alkoholipolitiikka. Sosiologia 8(1971):4, 215-237

Straffrättssystemets samhälleliga uppgifter. Sosiologia 10(1973):1, 3-15

Geenit sosiologiassa. Sosiologia 42(2005):2, 137-139.

Pääkirjoitus. Sosiologien työnjako. Sosiologia 20(1983):3, 177

Yhteiskunnallinen työ ja sen jakaminen. Sosiologia 20(1983):3, 190-196

Vaihtuuko aikakausi? (Johdanto kirjoitussarjaan Vaihtuuko aikakausi?) Sosiologia 21(1984):1, 1

Pääkirjoitus. Forskningens etik. Sosiologia 21(1984):2, 97-98

Pääkirjoitus. Joukkotiedotusjulkisuus ja tieteellinen julkisuus. Sosiologia 22(1985):2, 73-74

Kulttuurisen muuntelun yhteisöllinen rakenne Suomessa. Sosiologia 22(1985):4, 247-260

Pääkirjoitus. Yhteiskuntatieteellisen tiedonhankinnan eettiset säännöt ja tietosuoja. Sosiologia 23(1986):2, 97-98

Puheen tulkintasäännöt ja sosiologinen kulttuurintutkimus. Sosiologia 24(1987):1, 1-14

Sosiaalisen toiminnan järkevyys,norminmukaisuus ja ymmärrettävyys. Sosiologia 28(1991):1, 1-14

Mäkinen, Heikki:

Taloudellinen yhteiskuntamuodostuma: johdatusta problematiikkaan. Sosiologia 11(1974):1, 12-21

Mäkinen, Katariina:

Yksilöllinen potentiaali ja sukupuoli työelämävalmennuksessa. Sosiologia 50(2013):2, 152-168.

Mäntysaari, Mikko:

Unohdettu sosiologi. Sosiologia 53(2016):4, 424-433 (Mäntysaari, Mikko & Hänninen, Jorma)

Määttänen, Kirsti:

Suomalaisen miehen viinaisia suhteita. Sosiologia 18(1981):2, 124-133 (Holmila, Marja ja Määttänen, Kirsti)

Arne Naess:

Tutkija ja profeetta: eettisesti ristiriitaisia rooleja. Sosiologia 21(1984):1, 107-110

Naskali, Päivi:

Ei mikään oleskeluyliopisto. (Kirja-arvio teoksesta Risto Rinne, Arto Jauhiainen, Hannu Simola, Reeta Lehto, Annukka Jauhiainen & Anne Laiho: Valta, uusi yliopistopolitiikka ja yliopistotyö Suomessa. Managerialistinen hallintapolitiikka yliopistolaisten kokemana) Sosiologia 50(2013):4, 388-389

Ihmeitä ja sattumia. Suomalaisen koulutuspolitiikan tarina. (Kirja-arvio teoksesta Hannu Simola: PISA. Koulutusihmeen paradoksit) Sosiologia 53(2016):3, 340-342

Nenonen, Marko:

Noituus, ihminen ja yhteisö Suomessa keskiajan lopulla ja uuden ajan alussa. Sosiologia 27(1990):1, 2-13

Niemelä, Jukka:

Kemiyhtiön metsä- ja tukkityöläisten lakko 1906 ja sosiaalisten liikkeiden teoriat. Sosiologia 20(1983):4, 302-312

Äänettömät taidot ja tietotekniikka. Sosiologia 25(1988):3, 196-211

Niemelä, Mikko:

Eriarvoisuus, mahdollisuudet ja keskiluokka (kirja-arvio teoksista Göran Therborn: Eriarvoisuus tappaa; Kirsti Lempiäinen & Tiina Silvasti (toim.): Eriarvoisuuden rakenteet) Sosiologia 52(2015):3

Niemi, Erkki:

Tilastot ja yhteiskunta. Sosiologia 9(1972):3, 115-124 (Kuusela, Jaakko & Niemi, Erkki)

Niemi, Iiris:

Kotityön harhat. Sosiologia 21(1984):3, 211-218

Niemi, Juhani:

Talvisodan kirjallisuus ja talvisodan henki. Sosiologia 23(1986):3, 245-252

Nieminen, Armas:

Esiaviollisten raskauksien yleisyydestä Suomessa. Sosiologia 1(1964):1, 14

Niiniluoto, Ilkka:

Fallibilismistä. Sosiologia 11(1974):5-6, 275-286

Niitamo, O. E.:

Olennaisen kirjanpito. Sosiologia 7(1970):4, 226-230

Kansantalouden kirjanpidon lähtökohtia. Sosiologia 8(1971):1, 18-24

Sosiaali-indikaattorijärjestelmästä yhteiskuntapolitiikassa. Sosiologia 8(1971):6, 300-307

Socialindikatorerna som medel for manipulering, mystifiering och/eller kunskapsproduktion. Sosiologia 10(1973):6, 281-289

Suunnittelusta Neuvostoliitossa. Sosiologia 11(1974):2, 60-68

Nikula, Jouko:

Havaintoja suomalaisen viljelijäväestön asemasta ja asenteista. Sosiologia 26(1989):1, 35-46

Niska, Miira:

Karpolla on asiaa eli mitä amerikkalainen konferenssi kertoo sosiologien suhteesta yhteiskunnallisiin ongelmiin. Sosiologia 50(2013):4, 374-377 (Olakivi, Antero & Niska, Miira)

Noponen, Martti:

Kommunismin sukupolvista. Sosiologia 1(1964):4, 157

Nordenstreng, Kaarle:

Onko tietoa sukupuoliasioista? Sosiologia 5(1968):2, 69. (Nordenstreng, Kaarle & Hara, Matti)

Suomen tajuntateollisuuden talous. Sosiologia 9(1972):3, 107-114

Pääkirjoitus. Sosiologia 10(1973):2, 49-51

Pääkirjoitus. Sosiologia 10(1973):4, 161-162

Pääkirjoitus. Sosiologia 10(1973):6, 261-262

Noro, Arto

Problemet om sociologins teorihistoria och den marxistiska interaktionssociologin. Sosiologia 13(1976):3-4, 154

Om förutsättningarna att utforska sociologins historia. Sosiologia 14(1977):2, 74-86. (Falk, Pasi & Noro, Arto)

Sosiologian genesiksen ongelma ja Georg Simmel. Sosiologia 12(1975):3-4, 135-145

Yksilöllistyvä palkkatyöläisyhteiskunta kyllä, entä posttraditionaalit yhteisöt? (kirjoitussarjassa riskiyhteiskunnan sosiologiaa). Sosiologia 26(1989):1, 2-5

Notkola, Veijo:

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen ja siihen vaikuttavat tekijät Suomessa 1970-luvulla. Sosiologia 18(1981):2, 89-102

Nousiainen, Kevät:

Sukupuolittunut väkivalta - "pitkän keston" kulttuuria (kirja-arvio teoksesta Satu Lidman: Väkivaltakultturin perintö: Sukupuoli, asenteet ja historia) Sosiologia 54(2017):1, 86-88

Nummela, Ilkka:

Sota ja talous. Sosiologia 23(1986):3, 236-244

Numminen, Jaakko:

Valtion selvitystoiminta ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus. Sosiologia 1(1964):1, 31

Nuolijärvi, Pirkko:

Televisiokeskustelusta yhteiskunnalliselle osallistumiskentälle. Kirja-arvio teoksesta Hanna Rautajoki: Hyvät ”kanssalaiset”! Yhteiskunnallistamisen strategiat televisiokeskustelun vuorovaikutuksessa. Sosiologia 53(2016):1

Nygren, Nina V.

Hyönteisten ja ihmisten yhteinen maailma (kirja-arvio teoksesta Hugh Raffles: Insectopedia). Sosiologia 49(2012):1, 60-61.

Näre, Lena

Hoivatyön glokaaleilla markkinoilla. Filippiiniläisten sairaanhoitajien rekrytointi Suomeen jälkikolonialistisena käytäntönä. Sosiologia 49(2012), 206-221

Lena Näre, Sirpa Wrede & Minna Zechner: Työn glokalisaatio. Erikoisnumeron pääkirjoitus. Sosiologia 49(2012):3, 185-189

Sosiologian kaksi lupausta. Sosiologia 52(2015):1

Näsi, Reetta

Jätehallinta ja ympäristönsuojelu. Sosiologia 54(2017):1, 23-42

Nätkin, Ritva

Naiset ja miehet kilpasilla – monimuotoistuva vai samanlaistuva juomiskulttuuri? Kirja-arvio teoksesta Jenni Simonen: Lähentyvätkö
naisten ja miesten juomatavat? Kvalitatiivinen tutkimus sukupuolesta ja juomisesta. Sosiologia 52(2015):2

Ochieng K'Okul, Richard:

Tarvitaan uusia tutkimusaloja (Kirjoitussarjassa Sosiologian opetusohjelmat kehitysmaiden näkökulmasta). Sosiologia 23(1986):1, 30-32

Ohisalo, Maria:

Leipäjonot sukupuolisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden mittarina. Sosiologia 54(2017):2, 128-14 (Laihiala, Tuomo & Ohisalo, Maria)

Oinas, Elina:

Neuvolan mahdollistava ja normittava valta. Kirja-arvio: Riikka Homanen: Doing pregnancy, the unborn, and the maternity health care institution. Sosiologia 52(2015):2

Oinonen, Pauli:

Professorit tiedon tuottajina. Sosiologia 8(1971):4, 203-207

Ojala, Satu:

Prekaarin palkkatyön yleisyys: liioitellaanko työelämän epävarmuutta? Sosiologia 53(2016):1, 45-63 (Pyöriä, Pasi & Ojala, Satu)

Oksanen, Atte:

Paikallistason yhteisöllisyys massaväkivallan jälkeen Suomessa ja Yhdysvalloissa. Sosiologia 45(2008):4, 347-353. (Räsänen, Pekka, Oksanen, Atte, Hawdon, James & Ryan, John)

Olakivi, Antero:

Karpolla on asiaa eli mitä amerikkalainen konferenssi kertoo sosiologien suhteesta yhteiskunnallisiin ongelmiin, Sosiologia 50(2013):4, 374-377 (Olakivi, Antero & Niska, Miira)

Olbertz-Siitonen, Margarethe:

Margarethe Olbertz-Siitonen & Marko Siitonen: The Silence of the Finns. Exploring the Anatomy of an Academic Myth. Sosiologia 52(2015):4

Otonkorpi-Lehtoranta, Katri:

Isiltä kysyttyä. Kirja-arvio teoksesta Petteri Eerola & Johanna Mykkänen (toim.): Isän kokemus. Sosiologia 52(2015):2.

Miesten tulkintoja ikääntymisestä. Kirja-arvio teoksesta Hanna Ojala & Ilkka Pietilä (toim.): Miehistä puhetta. Sosiologia 51(2014):4.

Mikä sukupuolikysymys? (kirja-arvio teoksesta Marita Husso & Risto Heiskala: Sukupuolikysymys). Sosiologia 54(2017):2, 204-207 (Minna Leinonen, Katri Otonkorpi-Lehtoranta & Hanna Ylöstalo

Ottomeyer, Klaus:

Identiteetin muotoutuminen ja kriisi kapitalismissa. Sosiologia 16(1979):2, 117-129

Paakkanen, Pirjo:

Suomalaisen viinapään jäljillä - alkoholi suomalaisessa kaunokirjallisuudessa vuosina 1911-1912 ja 1972. Sosiologia 20(1983):2, 89-101

Paasi, Anssi:

Lokaliteetti-tutkimus - sosiologian ja maantieteen uusi yhteys? Sosiologia 26(1989):4, 298-309

Pajala, Mari:

Televisiomaku paljastaa yhteiskuntaluokan? Luokan tutkimuksen metodologisia haasteita. Sosiologia 49(2012):4, 335-341 (Kähkönen, Lotta, Mannevuo, Mona & Pajala, Mari)

Paju, Elina:

Elämän viivastot. (Kirja-arvio teoksesta: Tim Ingold: Being Alive. Essays in Movement, Knowledge and Description) Sosiologia 50(2013):3, 297-298.

Pakaslahti, Johannes:

Kenelle hyöty kehitysavusta? Sosiologia 7(1970):1, 41-48

Paldán, Leena:

Norbert Eliaksesta ja hänen seuraajistaan. Sosiologia 17(1980):3, 216-219

Kulttuuritutkimusta brittiläisittäin. Sosiologia 17(1980):4, 303-307

Palosuo, Hannele:

Terveyden sosiologia myötä- ja vastatuulessa. Sosiologia 24(1987):4, 289-300 (Hannele Palosuo & Ossi Rahkonen)

Partanen, Juha:

Tuloerot Länsi-Euroopan maissa. Sosiologia 7(1970):6, 305-306

Informaatiopolitiikka. Sosiologia 9(1972):3, 97-106

Yhteiskunnallisen ongelman tutkimuksen ongelmat - TANDEMin ongelmia ja muidenkin. Sosiologia 12(1975):5-6, 198-208 (Partanen, Juha & Klemola, Pertti & Gronow, Jukka)

Yhteiskunnalliset liikkeet puhaltavat Ranskan sosiologiassa. Sosiologia 18(1981):3, 213-217

Párven, Rauni:

Eloisan aineen ontologiaa ja politologiaa. (Kirja-arvio teoksesta: Jane Bennett: Vibrant Matter. A Political Ecology of Things) Sosiologia 50(2013):3, 299-300.

Patoluoto, Ilkka:

Vanhan positivismin yhteiskuntateoria ja filosofia. Sosiologia 10(1973):2, 64-74

Wilhelm von Humboldtin yhteiskuntafilosofian perusteemoja. Sosiologia 13(1976):1, 16

Pekkarinen, Elina:

Kokemuksia koulukotien varjoista. (kirja-arvio teoksesta Marjo Laitala & Vesa Puuronen: Yhteiskunnan tahra? Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset) Sosiologia 54(2017):2, 191-193

Peltokoski, Jukka:

Ympäristöprotestin neljännen aallon sielunmaisema, 111-129. Sosiologia 37 (2000) : 2, 111–129. (Konttinen, Esa & Peltokoski, Jukka)

Peltola, Marja:

Keskiluokkaisen minuuden jäljillä (kirja-arvio teoksesta Beverley Skeggs: Elävä luokka) Sosiologia 52(2015):3

Peltola, Soili

Tehokkaat englanniksi kirjoittamisen strategiat (kirja-arvio teoksesta Natalie Reid: Getting Published in International Journals. Writing Strategies for European Social Scientists). Sosiologia 49(2012):1, 73-74.

Peltonen, Matti :

A. V. Tshajanovin teoria talonpoikaistaloudesta. Sosiologia 21(1984):4, 298-308

Wallersteinin skeema. Uuden ajan maailmanjärjestelmä ja sen luoja. Sosiologia 23(1986):3, 215-225

Kapitalismi, uskonto ja elämänkäytäntö. Sosiologia 24(1987):2, 97-111

Pentinmäki, Erkki :

Teollinen konflikti poliittisen radikalismin aiheuttajana. Sosiologia 3(1966):2, 55

Perheentupa, Olli:

Allardtin nelikentän ja dialektisen kehitysteorian suhteesta. Sosiologia 6(1969):3, 130-143

Elämäntapatutkimuksen suuntia Neuvostoliitossa. Sosiologia 15(1978):3, 160

Peräkylä, Anssi :

Kuoleman symboleista. Sosiologia 22(1985):4, 284-292

Tarinankerronnan psykofysiologiaa. Sosiologia 53(2016):3, 258-274 (Anssi Peräkylä, Liisa Voutilainen, Pentti Henttonen, Mikko Kahri, Melisa Stevanovic, Mikko Sams & Niklas Rajava)

Peteri, Virve:

Jokapäiväinen design (Kirja-arvio teoksesta: Heidi Paavilainen: Dwelling with Design) Sosiologia 50(2013):3, 291-293.

Muotoiltuja toimijoita. Tapaustutkimus toimistotuolista. Sosiologia 51(2014):4.

Konttorista monitilatoimistoksi. Työn tilojen etnografinen analyysi. Sosiologia 54(2017):2, 110-127 (Kinnunen, Merja & Lempiäinen, Kirsti & Peteri, Virve)

Petrini, Frank:

Upplysningsverksamhetens effekt inom jordbruket. Sosiologia 2(1965):3, 118

Peuhkuri, Timo:

Tiedon rooli ympäristökonfliktissa: Keskustelu Saaristomeren rehevöitymisestä ja kalankasvatuksesta. Sosiologia 37 (2000):1

Phoenix, Ann

Liminaaliset leikkauspisteet ja arkiset yllätykset ”ei-normatiivista” lapsuutta kuvaavissa narratiiveissa. Sosiologia 48(2011):2, 146-155

Piepponen, Paavo:

Vapaa abortti Unkarissa. Sosiologia 2(1965):4, 149

Pietarinen, Juhani:

Sosiaalitieteellisten hypoteesien uutissisällöstä. Sosiologia 6(1969):1, 21-22

Pietilä, Kauko :

Demokratiasta mediakratiaan (Kirjoitussarjassa Julkisuus - mediakratia - kansalaisyhteiskunta).Sosiologia 22(1985):1, 9-11

Sosiologian ytimessä (kirja-arvio teoksesta Olli Pyyhtinen: Simmel and 'the Social'). Sosiologia 49(2012):2, 147-147

Pietilä, Veikko:

Teatteri tienhaarassa. Sosiologia 4(1967):4, 168

Vaikuttaako joukkotiedotus? Sosiologia 10(1973):1, 16-22

Abstraktista konkreettiseen nouseminen, ei-filosofin kiipeilyharjoituksia. Sosiologia 14(1977):1, 16-25

Luonnontieteen kehityksen selittämisestä. Sosiologia 17(1980):4, 279-293

Ideologiateoriaa länsiberliiniläisittäin: Projekt Ideologie-Theorie. Sosiologia 21(1984):1, 43-34

Piirainen, Tatu:

Henkilöstövähennykset globaalin taantuman kotouttajina. Sosiologia 49(2012):3, 222- 237

Piiroinen, Tero:

Osmo Kivinen & Tero Piiroinen: Ihmisevoluution nopeutuva rytmi. Näkökulmana transaktionaalinen naturalismi. Sosiologia 52(2015):1

Piispa, Matti:

Suomalaisen sosiologian teoreettisista lähtökohdista 1950-luvulla. Sosiologoia 16(1979):3, 208-216

Pimiä, Mauri:

Yhteiskuntatieteellinen toimikunta ja sosiaalitieteellinen tutkimus. Sosiologia 11(1074):3, 127- 133

Pipatti, Otto:

Edvard Westermarckin moraalisosiologia. Sosiologia 48(2011):3, 238-252

Pipping, Knut:

Biologisia analogioita sosiologiassa. Sosiologia 6(1969):4, 185-190

Funktionalistisk fingerövning. Sosiologia 1(1964):2, 50

Pipping-van Hulten, Ida:

Om socialantropologi som läroämne för sociologer. Sosiologia 5(1968):2, 59

Sociala förändringar och kyrkans lära. Sosiologia 6(1969):3, 144-150

Pirttilä, Ilkka:

Kuinka merkit, koneet ja velka muovaavat meitä? Kirja-arvio teoksista Maurizio Lazzarato: Signs and Machines ja Maurizio Lazzarato: Velkaantunut ihminen. Sosiologia 53(2016):1

Poikolainen, Kari:

Kuka nyt sotaa pelkäisi? Sosiologia 23(1986):3, 233-235

Poutanen, Petro:

Verkostoajattelu mullistaa yhteiskuntatieteitä. Kirja-arvio teoksesta Kai Eriksson (toim.): Verkostot yhteiskuntatutkimuksessa. Sosiologia 53(2016):1

Pulignano, Valeria:

Intra-European Mobility and the Agency of Migrant Labour. Kirja-arvio teoksesta Lisa Berntsen: Agency of labour in a flexible pan-European labour market. A qualitative study of migrant practices and trade union strategies in the Netherlands. Sosiologia 53(2016):2, 189-191

Pulkkinen, Tuovi:

Mielisairaalan avoin ja suljettu osasto. Sosiologia 7(1970):5, 281-284

Purhonen Semi:

Televisio ja kulttuuripääoma. Sosiologia 48(2011):2, 96-116

Media, luokka, uusintaminen - ja televisio. Sosiologia 50(2013):1, 61-66.

”Big datan” haaste ja uudet laskennalliset tekstiaineistojen analyysimenetelmät. Esimerkkitapauksena aihemallianalyysi tasavallan presidenttien uudenvuodenpuheista 1935–2015. Sosiologia 53(2016):1, 6-27.

Pursiainen, Mimosa:

Proosaa tieteen ja taiteen kynnyksellä (kirja-arvio teoksesta Maurice Merleau-Ponty: Filosofisia kirjoituksia) Sosiologia 52(2015):3

Puuronen, Vesa:

Nuorisojärjestöt ja "uusi nuoriso". Sosiologia 27(1990):1, 12-26

Somaliyhdistysten rooli kehitysyhteistyössä. Kirja-arvio teoksesta Päivi Pirkkalainen: Transnational Responsibilities and Multi-Sited Strategies. Voluntary Associations of Somali Diaspora in Finland. Sosiologia 51(2014):4.

Pyyhtinen, Olli:

Sosiologista materiaalioppia. Sosiologia 50(2013):3, 217-221 (Jarno Valkonen, Turo-Kimmo Lehtonen, Olli Pyyhtinen)

Tosiasioiden aineellinen luominen. Taideteosten aitouden tutkimuksesta. Sosiologia 50(2013):3, 222-238

Välitysten sosiologiaa. Sosiaalisista selityksistä sosiaalisen selittämiseen. Sosiologia 51(2014):2, 155-160

Pääkirjoitus: Sosiologia-lehti ja kotimainen tiedejulkisuus. Sosiologia 53(2016):1, 3-5 (Pyyhtinen, Olli & Koskinen, Outi)

Editorial. Sosiologia 53(2016):2, 103-104 (Pyyhtinen, Olli & Koskinen, Outi)

Pääkirjoitus: Tiedejulkaisemisen etiikka ja tiedeyhteisön vastuu. Sosiologia 53(2016):3, 235-238 (Pyyhtinen, Olli & Koskinen, Outi)

Pääkirjoitus: Osallistuva sosiologia. Sosiologia 53(2016):4, 355-357 (Pyyhtinen, Olli & Koskinen, Outi)

Pääkirjoitus: Sosiologipäivien sosiologiaa. Sosiologia 54(2017):1, 3-5 (Pyyhtinen, Olli & Koskinen, Outi)

Pääkirjoitus: Sosiologit vastaan taskulaskimet. Sosiologia 54(2017):2, 107-109 (Pyyhtinen, Olli & Koskinen, Outi)

Pyykkönen, Miikka:

Järjestys ja metodi: Työttömien pakkotöiden historia Suomessa foucaultlaisten tutkimusmenetelmien näkökulmasta. Sosiologia 46(2009):1 (Kaisto, Jani, Pyykkönen, Miikka & Selin, Jani)

Tekstikeskeinen ranskalainen poststrukturalismi (kirja-arvio teoksesta Niilo Kauppi: Radicalism in French Culture. A Sociology of French Theory in the 1960s). Sosiologia 49(2012):3, 271-272

Pyöriä, Pasi:

Prekaarin palkkatyön yleisyys: liioitellaanko työelämän epävarmuutta? Sosiologia 53(2016):1, 45-63 (Pyöriä, Pasi & Ojala, Satu)

Pöllänen, Pirjo:

Moninäkökulmaisesti Venäjästä. Kirja-arvio teoksesta Markku Kivinen ja Leena Vähäkylä (toim.): Venäjän palatseissa ja kaduilla. Sosiologia 53(2016):1

Pöntinen, Seppo:

Sotasukupolvi, sotanuoret, sotalapset ja suuret ikäluokat: koulutus ja sosiaalinen nousu. Sosiologia 19(1982):3, 153-162

Sosiaalinen liikkuvuus ja luokkien strukturoituminen. Sosiologia 21(1984):1, 26-33

Pöyliö, Heta:

Moninotkelmainen huono-osaisuus. (Kirja-arvio teoksesta Saari, Juho: Huono-osaiset – Elämän edellytykset yhteiskunnan pohjalla) Sosiologia 53(2016):1, 76-78

Qvist, Tiina

Oppivan sovittelun kyvystä itserefl ektioon (kirja-arvio teoksesta Esa Poikela (toim.): Sovittelu. Ristiriitojen kohtaamisesta konfl iktien hallintaan). Sosiologia 49(2012):2, 153-154

Rahkonen, Keijo:

Pääkirjoitus. Sosiologia 12(1975):2, 53 (Gronow, Jukka & Rahkonen, Keijo)

Pääkirjoitus. Sosiologia 11(1974):1, l-2 (Blom, Raimo & Gronow, Jukka & Rahkonen, Keijo)

Pääkirjoitus. Sosiologia 11(1974):2, 49-50

Pääkirjoitus. Sosiologia 11(1974):4, 177(Blom, Raimo & Gronow, Jukka & Rahkonen, Keijo)

Pääkirjoitus. Sosiologia 15(1978):4, 200 (Gronow, Jukka; Jaakkola, Risto; Rahkonen, Keijo)

Eiks' Esa ookaan täällä? (Kirjoitussarjassa Julkisuus - mediakratia - kansalaisyhteiskunta). Sosiologia 22(1985):1, 9-11

Sosiaalipolitiikka, työyhteiskunnan kriisi ja utopiat. Sosiologia 24(1987):2, 123-131

Työyhteiskunnan tulevaisuus Beckin mukaan? (kirjoitussarjassa riskiyhteiskunnan sosiologiaa) Sosiologia 26(1989):1, 8-12

Rahkonen, Ossi:

Koululaisten sosiaaliset hierarkiat ja koulumyönteisyys. Sosiologia 48(2011):3, 221-237 (Mira Kalalahti, Sakari Karvonen & Ossi Rahkonen)

Terveyden sosiologia myötä- ja vastatuulessa. Sosiologia 24(1987):4, 289-300 (Hannele Palosuo & Ossi Rahkonen)

Rainio, Kullervo:

Erään puolueryhmittymien matemaattisen mallin hahmotelma. Sosiologia 2(1965):3, 127

Raiski, Seppo:

Mittauksen ongelmista. Sosiologia 11(1974):4, 186-192

Napakkaa yhteiskuntateoriaa ja virittävää aikalaisdiagnoosia (kirja-arvio teoksesta Toomas Kotkas & Susanna Lindroos-Hovinheimo: Yhteiskuntateorioiden oikeus). Sosiologia 49(2012):3, 273-275

Raitanen, Jenni:

Jenni Raitanen & Tuuli Turja: Children's Online Lives. Book Review of: Terhi Tuukkanen: A Framework for Children's Participation in Online Environments. Sosiologia 52(2015):4.

Rajas, Jarmila:

Oikeaoppista rasismia vai arkipäiväistä rodullistamista (kirja-arvio teoksesta Vesa Puuronen: Rasistinen Suomi). Sosiologia 50(2013):2, 173-175).

Rajava, Niklas:

Tarinankerronnan psykofysiologiaa. Sosiologia 53(2016):3, 258-274 (Anssi Peräkylä, Liisa Voutilainen, Pentti Henttonen, Mikko Kahri, Melisa Stevanovic, Mikko Sams & Niklas Rajava)

Randell, Seppo:

Pääkirjoitus. Sosiologia 13(1976):2, 65

Rannik, Erkki:

Työ ja hyvinvointi eräissä toimihenkilö- ja työntekijäammateissa Eestissä ja Suomessa. Sosiologia 28(1991):1, 15-24 (Irja Kandolin, Erkki Rannik & Elina Haavio-Mannila)

Rannikko, Pertti:

Urbanismin tila ja tulevaisuus. Sosiologia 17(1980):3, 195-204

Kaupunkiympäristö ja ihmisten välinen vuorovaikutus. Wirthiläisen kaupunkisosiologian tarkastelua. Sosiologia 19(1982):3, 183-190

Yhteisötutkimuksesta yhdyskuntatutkimukseen. Sosiologia 26(1989):3, 222-231

Tehdasyhdyskunnan murros ja asuntomarkkinat. Sosiologia 27(1990):3, 205-217

Rantala, Janne Juhana

Piiri tekee yhteisön. Vastakulttuurinen spirituaalisuus ja organisoituminen pohjoismaisissa keräjätapaamisissa. Sosiologia 49(2012):2, 119-136

Rantala, Outi

2015 Lomakodin rytmittämä arki. Sosiologia 52(2)

2012 Käsitemalli arjen muutoksen tarkasteluun (kirja-arvio teoksesta Elizabeth Shove, Mika Pantzar & Matt Watson: The Dynamics of Social Practice. Everyday Life and How It Changes). Sosiologia 49(2012):4, 364-365.

Rantala, Pälvi

2015 Tulkintoja hulluudesta historiassa. Kirja-arvio: Petteri Pietikäinen: Hulluuden historia. Sosiologia 52(2015):2

Rantalaiho, Liisa:

Karsinnan jälkeinen elämä. Sosiologia 3(1966):2, 61

Metodi ja teoria. Sosiologia 9(1972):1, 3-11

Tieteellis-tekninen kumous ja kokonaistyöläinen Suomen teollisuudessa. Sosiologia 13(1976):2, 74

Pääkirjoitus. Sosiologia 14(1977):1, 49-50

Kvinnlig arbetsorientering och kontorsautomation. Sosiologia 22(1985):1, 23-24

Rantanen, Pekka:

Burkha-kuvat Internetissä. Sosiologia 40(2003):3, 191-203.

Pieni genealoginen tapahtuma. Tapaustutkimus ulkomaalaisten luonnonmarjapoiminnasta Suomessa. Sosiologia 45(2008):1, 21-36.

Kotimaisen tiedejulkisuuden tulevaisuus. Sosiolgia 47(2010):1, 1-2. (Sarpavaara, Harri & Rantanen, Pekka)

Pääkirjoitus: Sosiologia-lehti - Sosiologia-palkinto 2011 ja muita uutisia Sosiologia 48(2011):2, 93-95 (Valkonen, Jarno & Rantanen, Pekka)

Rauhala, Pirkko-Liisa:

Mitä naisnäkökulma antaa terveystutkimukselle? Sosiologia 22(1985):4, 293-300

Rauhala, Urho:

Sosiaalisesta eriarvoisuudesta. Sosiologia 3(1966):2, 51

Rautio, Krista

Hei Suomi, voitko hyvin? (Kirja-arvio teoksesta Juho Saari (toim.): Hyvinvointi. Suomalaisen yhteiskunnan perusta.) Sosiologia 49(2012):1, 64-66

Rautio, Pertti:

Pääkirjoitus. Sosiologia 13(1976):3-4, 125 (Suhonen, Pertti, Takala, Tuomas & Pertti Rautio)

Rimpelä, Matti:

Nuorten tupakointi esimerkkiongelmana terveystavan tutkimuksesta. Sosiologia 14(1977):5, 180-195 (Rimpelä, Matti & Eskola, Arja)

Rinne, Jarmo:

Feeling One's Way into Politics: Theorizing the Political and Affective Affordances of Social Media. Kirja-arvio teoksesta Zizi Papacharissi: Affective Publics. Sentiment, Technology, and Politics. Sosiologia 53(2016):2, 173-174 (Tiina Rättilä & Jarmo Rinne)

Rinne, Risto:

Koulutuksen sosiologiseen jäsentämiseen. Sosiologia 22(1985):3, 197-205 (Osmo Kivinen & Risto Rinne)

Käykö koko väestö koulutukseen? Sosiologia 26(1989):1, 47-56 (Heikki Silvennoinen, Osmo Kivinen & Risto Rinne)

Rintala, Marvin:

Suomen kommunismin sukupolviongelmat. Sosiologia 1(1964):4, 149

Riska, Elianne:

Amerikkalaisen terveyden sosiologian kehitys 1960- ja 1970-luvuilla. Sosiologia 18(1981):3, 218-223

Kvinnornas roll i den amerikanska egenvärdsrörelsen. Sosiologia 19(1982):2, 102-109

Terveydenhuollon työnjako ja yhteiskunnan kehitys. Sosiologia 20(1983):3, 246-248

Ristimäki, Ilkka:

Valinnat ja vaihtoehdot Suomen kehitysapupolitiikassa. Sosiologia 7(1979):1, 31-40

Ronkainen, Suvi

Seksi tuo ja taksi vie – vai miten se nyt oikein olikaan? (kirja-arvio teoksesta Sanna Karkulehto: Seksin mediamarkkinat). Sosiologia 49(2012):2, 148-149

Roos, Jeja Pekka:

Pääkirjoitus. Sosiologia 7(1970):5, 257-258 (Roos, J. P. & Sipilä, Jorma)

Suunnittelun teorioista. Sosiologia 10(1973):6, 272-281

Piirteitä elämäntavan tutkimisesta. Sosiologia 15(1978):2, 75

Elämäntapojen tyypeistä elämäkertojen valossa. Sosiologia 18(1981):4, 297-306

Toimittajien ja tutkijoiden valuuttamarkkinat (Kirjoitussarjassa Julkisuus - mediakratia - kansalaisyhteiskunta). Sosiologia 22(1985):1, 12-14

Rose, Nikolas

Ihmistieteet ”biologian aikakaudella”. Sosiologiaa elvyttämässä. Sosiologia 50(2013):4, 308-326

Rosenberg, Thomas:

Att forska eller inte forska... Om försöken att formulera en yrkesetik för sociologerna. Sosiologia 19(1982):2, 110-115

Rostila, Ilmari :

Tunnetyöstä sosiaalitoimistoissa. Sosiologia 27(1990):4, 257-266

Rouhinen, Sauli:

Maatalousteollinen kompleksi Suomessa. Sosiologia 15(1978):3, 137

Runeberg, Arne:

Voionmaa ja Westermarck. Sosiologia 6(1969):2, 46-50

Ruonavaara, Hannu:

Sosioekonomiset ryhmät ja omistusasuntovaltaistuminen Suomessa 1971- 1985. Sosiologia 25(1988):4, 288-298

Ryan, John:

Paikallistason yhteisöllisyys massaväkivallan jälkeen Suomessa ja Yhdysvalloissa. Sosiologia 45(2008):4, 347-353. (Räsänen, Pekka, Oksanen, Atte, Hawdon, James & Ryan, John)

Räsänen, Pekka:

Paikallistason yhteisöllisyys massaväkivallan jälkeen Suomessa ja Yhdysvalloissa. Sosiologia 45(2008):4, 347-353. (Räsänen, Pekka, Oksanen, Atte, Hawdon, James & Ryan, John)

Uutta vai vanhaa sosiologiaa? Vastine Jarno Valkosen kirja-arvioon Sosiologia-lehdessä 3/2014. Sosiologia 51(2014):4.

Rättilä, Tiina:

Feeling One's Way into Politics: Theorizing the Political and Affective Affordances of Social Media. Kirja-arvio teoksesta Zizi Papacharissi: Affective Publics. Sentiment, Technology, and Politics. Sosiologia 53(2016):2, 173-174 (Tiina Rättilä & Jarmo Rinne)

Räty, Teuvo :

Väittelyiän kasvu sosiaali- ja valtiotieteissä. Sosiologia 26(1989):4, 286-297

Saarinen, Aino:

Naisen yhteiskunnallisen aseman tutkimisesta. Sosiologia 14(1977):1, 64-73

Saarinen, Arttu:

Alueelliset onnellisuuserot Pohjoismaissa. Sosiologia 51(2014):3

Vakuuttava kirja vakuutustoiminnasta. Kirja-avio: Jyri Liukko: Solidaarisuuskone. Elämän vakuuttamisen ja vastuuajattelun muutos. Sosiologia 51(2014):3

Saariniemi, Johanna

Governance practices in trash, traffic and transit. Kirja-arvio teoksesta Steve Woolgar & Daniel Neyland: Mundane Governance. Ontology and Accountability. Sosiologia 53(2016):2, 180-181

Jätehallinta ja ympäristönsuojelu. Sosiologia 54(2017):1, 23-42

Saikkonen, Paula

Ympäristöongelmasta hallituksi riskiksi. Tapauksena saastunut maaperä Helsingissä. Sosiologia 49(2012):3, 15-31

Salavuo, Kari :

Pienviljelijät ja köyhyys. Sosiologia 5(1968):2, 78

Salmenhaara, Perttu:

Monipuolinen johdatus kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimukseen. Kirja-arvio: Marco Martiniello & Jan Rath (toim.): An introduction to international migration studies: European perspectives. Sosiologia 51(2014):3

Salmenniemi, Suvi:

Luokkanäkökulma yhteiskunnallisiin liikkeisiin. Kirja-arvio: Hanna-Mari Husu: Social Movements and Bourdieu. Class, Embodiment and the Politics of Identity. Sosiologia 51(2014):4.

Salmi, Minna:

Töissä kotona, kuka, mitä, miksi? Sosiologia 26(1989):3, 193-206

Salo, Mikko A.:

Mahdollisuuksista vaikuttaa yhteiskuntapoliittisin toimenpitein perheellistymiseen ja syntyvyyteen. Sosiologia 17(1980):1, 46-56

Salokoski, Märta:

Westermarck och hans intellektuella nätverk (kirja-arvio teoksesta Olli Lagerspetz & Kirsti Suolinna: Edward Westermarck) Sosiologia 52(2015):3

Sams, Mikko:

Tarinankerronnan psykofysiologiaa. Sosiologia 53(2016):3, 258-274 (Anssi Peräkylä, Liisa Voutilainen, Pentti Henttonen, Mikko Kahri, Melisa Stevanovic, Mikko Sams & Niklas Rajava)

Sariola, Sakari :

Latinalainen Amerikka - dualistinen kulttuuri. Sosiologia 5(1968):2, 49

Vallan ongelma. Sosiologia 9(1972):4, 145-151

Teoria, arvot ja sosiaalinen todellisuus. Sosiologia 28(1991):1, 33-41

Sarmaja, Heikki:

Väinö Voionmaa ja keskustelu alkukantaisen yhteisön hajoamisesta Marxilla ja Engelsillä. Sosiologia 16(1979):1, 21-30

Sarmela, Matti:

Kvantitatiivisesta tutkimuksesta etnologiassa ja sosiaaliantropologiassa. Sosiologia 7(1970):3, 183-191

Sarpavaara, Harri:

Ruumiillistunut sosiologia dualismin selättäjänä. Sosiologia 36(1999):4, 340-342.

Viihdettä ja representaatioita. Sosiologia 39(2002):3, 264-265.

Kyllin hyviä esityksiä etsimässä. Sosiolgia 41(2004):1, 58-59.

Huomion kääntämisen lukutaidosta. Sosiologia 41(2004):4, 355-356.

Semioottinen kurkotus tuonpuoleiseen. Sosiologia 42(2005):3, 258-259.

Voima ja huolenpito tv-mainonnan sukupuolikuvastossa. 42(2005):3, 207-221.

Sukupuolistereotypiat sähköpostihuumorissa. 44(2007):3, 191-203. (Aro, Jari & Sarpavaara, Harri)

Haluatko yleisön? Kirjoita Sosiologiaan. Sosiologia 46(2009):1, 1-2.

Luokka - kuolleeksi julistetun paluu. Sosiologia 46(2009):2, 77-78.

Kotimaisen tiedejulkisuuden tulevaisuus. Sosiolgia 47(2010):1, 1-2. (Sarpavaara, Harri & Rantanen, Pekka)

Sosiologia 2009-2010. Sosiologia 47(2010):4, 253-254.

Sarpila, Outi

The Very Basics of Consumption from a Sociological Perspective. Kirja-arvio teoksesta Joel Stillerman: The Sociology of Consumption. A Global Approach. Sosiologia 53(2016):2, 178-180

Sassi, Ville

Yritykset kompleksisessa arvokeskustelussa (kirja-arvio teoksesta Karoliina Malmelin: Arvojen markkinat. Oikeuttavat arvomaailmat suomalaisten suuryritysten yritysvastuupuheessa). Sosiologia 49(2012):1, 55-57.

Sauri, Tuomo:

Pääkirjoitus. Tieteellisten lehtien toimittaminen. Sosiologia 24(1987):4, 249-250 (Katarina Eskola & Tuomo Sauri)

Segerstråle, Ullica :

Moraliskt kapital som vetenskaplig biinkomst - en analys av aktuell biologisk debatt. Sosiologia 25(1988):1, 16-27

Seickert, Heinz:

Tiede-tuotantovoima ja sen merkitys sosialismissa. Sosiologia 11(1974):1, 3-12

Seikkula, Minna:

Arkista vastarintaa ja sopeutumisstrategioita selviytymiskeinoina rasismiin. (kirja-arvio teoksesta Michèle Lamont & Nissim Mizrachi (toim.): Responses to Stigmatization in Comparative Perspective) Sosiologia 54(2017):2, 193-195

Selin, Jani

Järjestys ja metodi: Työttömien pakkotöiden historia Suomessa foucaultlaisten tutkimusmenetelmien näkökulmasta. Sosiologia 46(2009):1, (Kaisto, Jani, Pyykkönen, Miikka & Selin, Jani)

Huumeriippuvuuden hoito ja lääketieteen haaste. Terapeuttinen järkeily ja hallinta psykososiaalisissa huumehoidoissa 1965–2005 Sosiologia 48(2011):2, 117-133

"Eläköön entisajan reformit kun emme niihin enää kykene!"(Kirja-arvio teoksesta Ilpo Helén (toim.): Reformin pirstaleet. Mielenterveyspolitiikka hyvinvointivaltion jälkeen). Sosiologia 50(2013):2, 176-178.

Selkälä, Arto

Hyvinvointipalveluja koskevien kansalaismielipiteiden muutokset (kirja-arvio teoksesta Johanna Kallio: Hyvinvointipalvelujärjestelmän muutos ja suomalaisten mielipiteet 1996–2006). Sosiologia 49(2012): 4, 342-344

Semi, Jussi:

Demokratiaa katutasolla (kirja-arvio teoksesta Eeva Luhtakallio: Practicing Democracy. Local Activism and Politics in France and Finland) Sosiologia 50(2013):4, 381-382

Seppänen, Janne:

Lehtikuvan luonto. Kuvan ja tekstin suhteista ympäristödiskurssissa. Sosiologia 37 (2000) : 4, 330–348. (Seppänen, Janne & Väliverronen, Esa)

Seppälä, Tiina:

Pelastakaa heidät humanitarismilta. Kirja-arvio teoksesta: Frank Johansson: Hyvän tekeminen ja valta. Sosiologia 51(2014):4.

Seppänen, Paavo:

Yhteiskuntasuunnittelun hallinto ja organisaatio Suomessa. Sosiologia 1(1964):2, 63

"Muuttuva yhteiskunta". Sosiologia 2(1965):2, 73

Suuret ikäluokat ja avioliitto: Mistä mies? Sosiologia 3(1966):4, 178

Yhteiskuntasuunnittelu ja tutkimus. Sosiologia 4(1967):1, 3

Sosiologi ja yhteiskunta. Sosiologia 6(1969):1, 2-5

Setälä, Maija:

Syvällinen analyysi eduskunnan puheista (kirja-arvio teoksesta Kyösti Pekonen: Puhe eduskunnassa). Sosiologia 49(2012):2, 150-152

Setälä, Vienna:

Miehisestä ihanteesta elämän asiakkaan kultaiseen häkkiin. Naisen elämän ristiriita Annan henkilöhaastatteluissa vuosina 1998 ja 2008. Sosiologia 49(2012):2, 100-118

Sevón, Eija

Mihin tarvitaan henkilökohtaisen elämän sosiologiaa? (Kirja-arvio teoksesta Vanessa May (toim.): Sociology of personal life.) Sosiologia 49(2012):1, 62-63.

Siambango, Linus :

Kirjeopiskelijoista keskustelijoiksi (Kirjoitussarjassa Sosiologian opetusohjelmat kehitysmaiden näkökulmasta). Sosiologia 23(1986):1, 33-35

Siikala, Jukka:

Mykkä ihminen ja karvaton majava. Rakenteiden ja eletyn elämän suhteesta. Sosiologia 23(1986):2, 127- 133

Aika, kertomus, vaikutus. Sosiologia 24(1987):4, 273-281

Siitonen, Marko:

Margarethe Olbertz-Siitonen & Marko Siitonen: The Silence of the Finns. Exploring the Anatomy of an Academic Myth. Sosiologia 52(2015):4

Siisiäinen, Martti:

Uuskorporatismin teorioista. Sosiologia 19(1982):4, 259-268

Silvast, Antti:

Sähkö, katko ja kokemus. Sähkönkulutuksen kaksi rationaalisuutta. Sosiologia 50(2013):4, 358-373 (Silvast, Antti & Virtanen, Mikko J.)

Silvasti, Markus:

Yltiöturvallistamisesta turvuuteen. Sosiologia 53(2016):1, 64-72

Silvennoinen, Heikki:

Käykö koko väestö koulutukseen? Sosiologia 26(1989):1, 47-56 (Heikki Silvennoinen, Osmo Kivinen & Risto Rinne)

Silverman, David:

Pääkirjoitus. Laadullisen tutkimuksen kuusi sääntöä - postromanttinen näkökulma. Sosiologia 25(1988):4, 257-268

Siltala, Juha

Vuokratyön epätasa-arvoisuus evoluutiopsykologian vahvistamana (kirja-arvio teoksesta Antti Tanskanen: Huono-osaisia työntekijöitä? Tutkimus vuokratyöntekijöiden työelämän laadusta). Sosiologia 49(2012):4, 352-354

Simola, Matti:

Kuka johtaa urheilua Suomessa. Sosiologia 11(1974):5-6, 267-274 (Kiviaho, Pekka & Simola, Matti)

Simonen, Leila:

Mitä sosiologit tekevät? Sosiologia 13(1976):5-6, 200 (Simonen, Leila ja Suhonen, Pertti)

Simonen, Mika:

Imitaatiopeli vuorovaikutuksellisen asiantuntemuksen ja yhteiskunnallisten jakojen tutkimusvälineenä. Sosiologia 52(2015):3

Kokeellisen sosiologian lupaus. Teemanumeron pääkirjoitus. Sosiologia 52(2015):3

Sinikara, Kaisa:

Talonpoikaisen elämänmuodon muuttuminen pohjoissuomalaisessa kylässä. Sosiologia 16(1979):4, 296-305 (Suolinna, Kirsti & Sinikara, Kaisa)

Sinkkonen, Sirkka:

Diakonissan rooli. Sosiologia 4(1967):1, 13

Sipilä, Jorma:

Pääkirjoitus. Sosiologia 7(1970):5, 257-258 (Roos, J. P. & Sipilä, Jorma)

Yhteiskunta ja sen sosiaalipolitiikka. Sosiologia 7(1970):5, 259-263

Oma apu sosiaalihuollon pelastuksena. Sosiologia 20(1983):3, 237-242

Sippola, Markku

Integraatiopolitiikalla halvennettu työ. Lähetetyt työntekijät EU:n "vapaiden" markkinoiden armoilla. Sosiologia 49(2012):3, 260-268 (Nathan Lillie & Markku Sippola)

Sirén, Pirkko:

Tavoitteet ja todellisuus. Sosiologia 2(1965):3, 101

Sirniö, Outi:

Sulkeutuiko keskiluokka? Rekisteripohjainen tarkastelu sosiaalisesta liikkuvuudesta Suomessa 1985-2005. Sosiologia 48(2011):4, 309-337 (Outi Sirnio, Pekka Martikainen & Pasi Moisio)

Tasa-arvoinen peruskoulu - todellisuutta vai harhaa? (kirja-arvio teoksesta Piia Seppänen, Mira Kalalahti, Risto Rinne & Hannu Simola (toim.): Lohkoutuva peruskoulu: Perheiden koulutusvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka) Sosiologia 54(2017):1, 92-95

Sironen, Esa:

Sivistysyliopiston käytännöllisyydestä. Sosiologia 14(1977):6, 225-233

Sorsa, Ville-Pekka:

Modernin talouden yhteiskuntatieteen jäljillä.(kirja-arvio teoksesta Risto Heiskala & Akseli Virtanen (toim.): Talous ja yhteiskuntateoria II. Modernin maailman talous ja sen kritiikki) Sosiologia 54(2017):2, 207-209

Soukola, Timo:

Aasialaisen tuotantotavan korkein muoto. Kirja-arvio: Mylène Gaulard: Karl Marx à Pékin. Les racines de la crise en Chine capitaliste. Sosiologia 52(2015):1

Spännäri, Jenni:

An Essential Title on Meaning and the Lifecourse. Book Review of: Ricca Edmondson: Ageing, Insight and Wisdom. Sosiologia 52(2015):4

Summa, Hilkka:

Kaupunkien sisäinen muuttoliike - kodinvaihtoa, perheellistymistä ja häätöjä. Sosiologia 20(1983):2, 125-133

Stenius, Henrik:

Massorganisation och nationell sammanhällning. Sosiologia 20(1983):2, 112-124

Stevanovic, Melisa:

Puheen musiikilliset piirteet ja sosiaalinen toiminta. Kohti prosodian sosiologiaa. Sosiologia 48(2011):4, 285-308 (Melisa Stevanovic & Mikko Kahri)

Kokeellinen keskustelunanalyysi. Sosiologia 52(2015):3

Tarinankerronnan psykofysiologiaa. Sosiologia 53(2016):3, 258-274 (Anssi Peräkylä, Liisa Voutilainen, Pentti Henttonen, Mikko Kahri, Melisa Stevanovic, Mikko Sams & Niklas Rajava)

Stolte Heiskanen,Veronica:

Sosiologinen tutkimus Unkarissa. Sosiologia 3(1966):3, 117. (Stolte Heiskanen,Veronica & Heiskanen, Ilkka)

Naisen asemaan vaikuttavien tekijöiden vertailua. Sosiologia 3(1966):4, 149. (Haavio-Mannila, Elina & Stolte Heiskanen, Veronica)

Teorianmuodostus ja empiirinen tutkimus perhesosiologiassa. Sosiologia 4(1967):3, 99

Soveltuva tutkimus, "establishment" ja yhteiskunta. Sosiologia 7(1970):3, 146-157

Pääkirjoitus. Sosiologia 8(1971):1, l (Stolte-Heiskanen, Veronica, Jaakkola, Risto & Kasvio, Antti)

Pääkirjoitus. Sosiologia 8(1971):6, 289-290

Pääkirjoitus. Sosiologia 9(1972):1, l-2(Stolte-Heiskanen, Veronica & Kasvio, Antti)

Tutkimustoiminnan autonomia ja tutkimuksen tuloksellisuus. Sosiologia 13(1976):1, 3

Tutkimustoiminnan yhteiskunnallisen hyödyntämisen ongelmista. Sosiologia 16(1979):1, 12-20

Pääkirjoitus. Sosiologia ja kehitystutkimus. Sosiologia 23(1986):1, l-2 (Veronica Stolte-Heiskanen & Katarina Eskola)

Suomalaisen sosiologian kriittisestä potentiaalista. Sosiologia 27(1990):3, 187-198

Strandell, Harriet:

Kvalifikationsstruktur och kvinnlig arbetskraft i Finlands industri. Sosiologia 14(1977):3-4, 134-144

Kvinnor och arbete (Kirjoitussarjassa Vaihtuuko aikakausi?) Sosiologia 21(1984):1, 13-14

Sociologin och barnen. Sosiologia 25(1988):4, 277-287

Suhonen, Pertti:

Pääkirjoitus. Sosiologia 13(1976):1, l

Pääkirjoitus. Sosiologia 13(1976):3-4, 125 (Suhonen, Pertti, Takala, Tuomas & Pertti Rautio)

Mitä sosiologit tekevät? Sosiologia 13(1976):5-6, 200 (Simonen, Leila ja Suhonen, Pertti)

Pääkirjoitus. Sosiologia 14(1977):3-4, 113

Sulkunen, Irma :

Naisten yleinen järjestäytyminen ja naisasialiike. Sosiologia 15(1978):4, 204

Sulkunen, Pekka:

Surveyanalyysistä ja teoreettisesta mielivallasta. Sosiologia 9(1972):4, 157-166

Pääkirjoitus. Sosiologia 15(1978):1, 1

Suomalainen humala valkokankaalla. Sosiologia 17(1989):4, 257-270 (Falk, Pasi & Pekka Sulkunen)

Kapitalismiteoria, tutkimuskohde ja tiedonintressi. Sosiologia 18(1981):2, 134-143

Myyteistä ja kertomuksen semiotiikasta. Sosiologia 20(1983):1, 1-12

Herooinen sosiologia ja sen kumoaminen. Sosiologia 21(1984):2, 143-145

Tyyli, hyvinvointi ja ympäristötuho - kulutuksen sosiologian kysymyksiä. Sosiologia 27(1990):2, 81-84

Sosiologian kriittinen nykytietoisuus. Sosiologia 52(2015):2

Summa, Hilkka:

Kaupunkien sisäisen muuttoliikkeen tutkimus. Sosiologia 17(1980):4, 294-302

Sundstrom, Lisa McIntosh:

Ground-Breaking Analysis of Russian Human Rights Activism through the European Court of Human Rights. Book Review of: Freek van der Vet: Finding Justice at the European Court of Human Rights. Sosiologia 52(2015):4

Suolinna, Kirsti:

Suomen herätysliikkeet sosiaalisina liikkeinä. Sosiologia 6(1969):2, 61-77

Helsingin Yliopiston ja Abo Akademin professoreiden työtilanteesta. Sosiologia 8(1971):4, 208-214

Talonpoikaisen elämänmuodon muuttuminen pohjoissuomalaisessa kylässä. Sosiologia 16(1979):4, 296-305 (Suolinna, Kirsti & Sinikara, Kaisa)

Väitöksestä juhlakirjaan: naiset tieteen miesseuroissa. Sosiologia 19(1982):2, 89-101 (Bruun, Kettil; Katarina Eskola & Kirsti Suolinna)

Suonoja, Kyösti:

Osuuskauppaliike ja sen jakautuminen. Sosiologia 5(1968):4, 171

Suopajärvi, Tiina:

Kävelyssä rakentuva paikka. Oulun kaupunkikeskusta seniorikaupunkilaisten sosiomateriaalisena ympäristönä. Sosiologia 51(2014):4.

Sutela, Pekka:

Arvolaki ja sosialismi: johdatus keskusteluun ja sen arviointi. Sosiologia 10(1973):5, 215-224

Swantz, Marja-Liisa:

Osallistava tutkimus kehitystutkimuksen menetelmänä. Sosiologia 16(1979):2, 130-136

Sysiharju, Anna-Liisa:

Mietteitä suomalaisnuorisosta opintiellä. Sosiologia 3(1966):4, 170

Säilä, Sirkka-Liisa:

Totaalisia yhteisöjä on erilaisia. Sosiologia 4(1967):3, 114. (Säilä, Sirkka-Liisa & Mäkelä, Klaus)

Särkikoski, Tuomo :

Teknisen koulutuksen rakenteet - työnjakoa vai hierarkista valtaa? Sosiologia 25(1988):1, 28-35

Söderman, Jacob:

Laiha keskustelu köyhän oikeusturvasta. Sosiologia 7(1970):6, 322-324

Takala, Hannu :

Klassisen rikosoikeuden renessanssi. Sosiologia 15(1978):1, 35

Sukupolvet ja rikollisuus. Sosiologia 18(1981):4, 275-286

Takala, Jukka-Pekka:

Santeri Alkion yhteiskunnallinen ajattelu - kapitalismikritiikkiä talonpojan näkökulmasta. Sosiologia 16(1979):3, 199-207

Väitöskirjat ja julkisuus (Kirjoitussarjassa Julkisuus - mediakratia - kansalaisyhteiskunta). Sosiologia 22(1985):1, 20-22

Takala, Martti:

Perustuuko tiedepolitiikka tutkimukseen? Sosiologia 7(1970):3, 162-166

Takala, Tuomas:

"Työn vieraantuminen", tuhlaus ja tilastot.Sosiologia 9(1972):2, 50-58

Pääkirjoitus. Sosiologia 12(1975):3-4, 109-110

Pääkirjoitus. Sosiologia 13(1976):3-4, 125 (Suhonen, Pertti, Takala, Tuomas & Pertti Rautio)

Pääkirjoitus. Sosiologia 14(1977):5, 177-178

Tarkkala, Heta:

Tieteet ja teknologiat yhteiskuntatieteilijöiden tutkimuskohteina (kirja-arvio teoksesta Sari Irni, Mianna Meskus & Venla oikkonen (toim.): Muokattu elämä) Sosiologia 52(2015):3

Tauriainen, Juhani :

Sosiologia ja yhteiskuntahistoria. Sosiologia 2(1965):3, 113

Suomen kehitysalueiden ja kehitysaluepolitiikan ongelmasta. Sosiologia 7(1970):1, 49-54

Thévenot, Laurent:

Oikeutettavuuden rajat. Yhteiselämää koossapitävät sidokset ja niiden väärinkäyttö. Sosiologia 48(2011):1

Thitz, Päivi:

Kategoriat, kulttuuri & Moraali. Johdatus kategoria-analyysiinArja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen: 67

Tigerstedt, Christoffer

Muuttuvatko suomalaisten juomatavat? Kulttuurisen lähestymistavan jäljillä. Sosiologia 42(2005):1, 35-49. (Chiristoffer Tigerstedt & Jukka Törrönen)

När det tänkte skrivs och det skrivna tolkas. Ett experiment med självbiografier. Sosiologia 21(1984):1, 15-25

Jukka Törrönen, Christoffer Tigerstedt & Elina Vismanen: Mitä annettavaa Latourilla on riippuvuuksien tutkimiselle? Omaelämäkerrat latourlaisen analyysin koetinkivenä . Sosiologia 52(2015):1

Tiit, Ene:

Opiskelijoiden avioliittoihanteista Tartossa ja Helsingissä 185-193. Sosiologia 18(1981):3, (Tiit, Ene & Haavio-Mannila, Elina)

Toikka, Arho:

Sähkökatkon sosiologia. Kirja-arvio teoksesta Antti Silvast: Anticipating Interruptions. Sosiologia 51(2014):4.

”Big datan” haaste ja uudet laskennalliset tekstiaineistojen analyysimenetelmät. Esimerkkitapauksena aihemallianalyysi tasavallan presidenttien uudenvuodenpuheista 1935–2015. Sosiologia 53(2016):1, 6-27.

Toivanen, Timo

Kapitalistinen urbanisaatio ja sen vastarinta (kirja-arvio teoksesta David Harvey: Rebel Cities. From the Right to the City to the Urban Revolution). Sosiologia 49(2012):4, 361-363

Toiviainen, Seppo:

Nuorison seksuaalinen käyttäytyminen Inkerissä. Sosiologia 4(1967):2, 72

Pääkirjoitus. Sosiologia 5(1968):1, l. (Gronow, Pekka & Toiviainen, Seppo)

Yhteiskunnan metastruktuuri. Sosiologia 5(1968):3, 97

Lauseita sosiologiasta. Sosiologia 6(1969):2, 84-85

Pääkirjoitus. Sosiologia 9(1972):2, 49

Joukkosieluteoria Mein Kampfissa ja Kolmannen valtakunnan sosiologiassa. Sosiologia 9(1972):4, 152-157

Kulttuuri metafysiikkana: Georg Simmel. Sosiologia 10(1973):6, 263-271

Sosiologian historian käsittämisestä. Sosiologia 13(1976):5-6, 191

Toivonen, Timo:

Ammattiaseman mukaisen tulonjaon kehityksestä teollisuudessa ja rakennustoiminnassa. Sosiologia 10(1973):4, 175-183

Pääkirjoitus. Sosiologia 11(1974):3, 105-107

Tuottava työ ja sen merkitys työväenluokan kriteerinä. Sosiologia 11(1974):3, 118-126

Suomen teollisuuden ammatissa toimivan väestön luokista ja kerrostumista vuosina 1950-1970. Sosiologia 12(1975):1, 2-11

Suomen ammatissatoimivan maatalousväestön luokkarakenteen kehitys vuosina 1901-1920. Sosiologia 13(1976):2, 89

Maatalousväestön taloudellisesta asemasta maailmansotien välisenä aikana. Sosiologia 14(1977):1, 3-15

Toimihenkilöiden taloudellisen aseman muutoksesta 1900-luvulla. Sosiologia 17(1980):3, 205-215

Tolkki-Nikkonen, Mirja:

Ammatin ja puolueen vaikutus ihmisestä tehtyihin arviointeihin. Sosiologia 7(1970):5, 275-280

Rooliaidatko kaatuneet? Sosiologia 17(1980):2, 103-109

Kymmenen vuotta avioliiton solmimisesta. Sosiologia 21(1984):4, 309-319

Tositarkoituksella. Naisen ja miehen sosiaalinen identiteetti kirjakerhon ilmoituksissa. Sosiologia 23(1986):4, 312-318

Toukomaa, Pertti :

Poikien lukuharrastuksen taustaa ja kehityslinjoja. Sosiologia 4(1967):3, 128

Townsend, Peter:

Miten tutkia köyhyyttä. Sosiologia 6(1969):2, 51-54

Tranoy, Knut Erik:

Tutkimus ja eettinen vastuu. Sosiologia 21(1984):2, 99-106

Tulkki, Paavo:

Biologit ja ympäristösuunnittelu. Sosiologia 6(1969):4, 191-197

Tuomela, Raimo :

Tieteenfilosofian uudet haasteet. Sosiologia 15(1978):3, 157

Tuori, Salla:

Euroopan maakuntaistaminen. Yllättävää tietoa ja arkisia kohtaamisia. Sosiologia 48(2011): 2, 156-162

Turja, Tuuli:

Jenni Raitanen & Tuuli Turja: Children's Online Lives. Book Review of: Terhi Tuukkanen: A Framework for Children's Participation in Online Environments. Sosiologia 52(2015):4.

Turunen, Elina:

Eriarvoisuuden kulttuuriset ulottuvuudet talouskuripolitiikan Britanniasssa (kirja-arvio teoksesta Lisa Mckenzie: Getting by. Estates, Class and Culture in Austerity Britain). Sosiologia 53(2016):4, 439-441.

Turunen, Teemu:

Muuttaako työn perässä? Pohjoinen näkökulma työelämään (kirja-arvio teoksesta Unn-Doris Karlsen Bæck &
Gry Paulgaard (toim.): Rural Futures? Finding One’s Place Within Changing Labour Markets) Sosiologia 51(2014):1, 84-86

Tuulentie, Seija:

Legitimiteetistä ekosysteemipalveluihin: luonnonkäyttö yhteiskunnallisena ongelmana (kirja-arvio teoksista Juha Hiedanpää, Leila Suvantola & Arto Naskali (toim.): Hyödyllinen luonto. Ekosysteemipalvelut hyvinvointimme perustana; Pertti Rannikko & Tapio Määttä (toim:): Luonnonvarojen hallinnan legitimiteetti). Sosiologia 49(2012):1, 58-59

Tynkkynen, Nina

Itämeren rehevöitymisongelman määrittely ja mittakaavan politiikka. Sosiologia 49(2012): 4, 321-334

Törneblom, Helena:

Koulunuudistus puoluelehdistössä. Sosiologia 3(1966):1, 7

Törnudd, Patrik:

Pääkirjoitus. Sosiologia 2(1965)1, 1

Sairauden määritelmästä. Sosiologia 3(1966)3, 99

Syytutkimus - kriminologian umpikuja. Sosiologia 6(1969):3, 119-129

Törrönen, Jukka:

Subjektiaseman käsite empiirisessä sosiaalitutkimuksessa. Sosiologia 37(2000):3, 243-255.

Haastatteleminen virikkeillä: virike johtolankana, pienoismaailmana ja/tai provosoijana. Sosiologia 38(2001):3, 205-217.

Ravintola, sosiaalisuus ja kulttuuriset eronteot. Sosiologia 41(2004):4, 322-336. (Jukka Törrönen & Antti Maunu)

Muuttuvatko suomalaisten juomatavat? Kulttuurisen lähestymistavan jäljillä. Sosiologia 42(2005):1, 35-49. (Chiristoffer Tigerstedt & Jukka Törrönen)

Sosiaaliset emootiot juomisen säätelyssä. Analyysi nuorten aikuisten juomispäiväkirjoista. Sosiologia 46(2009):1, 35-50 (Jukka Törrönen & Antti Maunu)

Hyvinvointivaltion kulttuurintutkimusta kehittämässä (kirja-arvio teoksesta Janne Autto, Päivähoitopolitiikka kamppailuna hyvinvointivaltiosta. Kentät, subjektiasemat ja oikeutukset) Sosiologia 51(2014):1, 81-84

Jukka Törrönen, Christoffer Tigerstedt & Elina Vismanen: Mitä annettavaa Latourilla on riippuvuuksien tutkimiselle? Omaelämäkerrat latourlaisen analyysin koetinkivenä. Sosiologia 52(2015):1

Töttö, Pertti:

Konstruktiivisesta tieteenteoriasta. Sosiologia 17(1980):2, 118-126

Ferdinand Tönnies - rationalisti romantikkona. Sosiologia 25(1988):1, 36-43

Urry, John:

Sosiologian kriittinen funktio. Sosiologia 27(1990):3, 180-186

Uusisalmi, Riitta:

Jätehallinta ja ympäristönsuojelu. Sosiologia 54(2017):1, 23-42

Uusitalo, Hannu:

Historialliset läpimurrot ja rankiteoria. Sosiologia 7(1970):2, 81-87 (Alapuro, Risto & Uusitalo, Hannu)

Eliittien sosiaalinen tausta ja yhteiskunnan muutokset Suomessa. Sosiologia 9(1972):5, 193-207 (Alestalo, Matti & Uusitalo, Hannu)

Taloudelliset resurssit Pohjoismaissa. Sosiologia 10(1973):3, 99-109

Tulonjaon kehitys vuosina 1966-1975: Tosiasioita ja tulkintaongelmia. 14(1977):2, 51-63

Verotuskeskustelu ja tulojen uudelleenjako. Sosiologia 16(1979):3, 185-198

Työttömyyden rakenteellinen tausta. Sosiologia 20(1983):3, 197-209

Luokkarakenne ja intressien organisoituminen. Sosiologia 22(1985):3, 165-176

Työnantajien elatusvelvollisuuden pitkä historia (kirja-arvio teoksesta Jussi Vauhkonen: Elatuksesta eläkkeeseen. Vanhuudenturva suomalaisessa työnantajapolitiikassa työeläkejärjestelmän rakentamiseen saakka. Sosiologia 53(2016):4, 452-454

Uusitalo, Liisa:

Kulutuksen laadullisten piirteiden tutkimisesta. Sosiologia 15(1978):2, 93

Työllisyys ja palvelut. Sosiologia 20(1983):3, 227-236

Postmoderni yhteiskuntatiede ja julkisuus (Kirjoitussarjassa Julkisuus - mediakratia - kansalaisyhteiskunta). Sosiologia 22(1985):1, 17-20

Uusitalo, Paavo:

Kansalaisten palvelija vai pakkovallan virkamies? Sosiologia 17(1980):2, 89-102

Uusitalo, Ritva:

Ovatko ihmiset yhdenmukaisempia normeissaan kuin käyttäytymisessään? Sosiologia 15(1978):2, 103

Nuorisoryhmät ja sukupolvet toisen maailmansodan jälkeen. Sosiologia 17(1980):1, 9-16

Wacquant, Loïc:

Symbolinen valta ja ryhmänmuodostus. Sosiologia 50(2013):2, 96-112

Bourdieu 1993. Tapaustutkimus tieteellisestä vihkimyksestä. Sosiologia 50(2013):2, 113-127.

Vaha, Milla:

Oikeudenmukainen yhteiskuntasopimus vuonna 2015: Onko Rawlsin aika jo ohi? (kirja-arvio teoksesta Jukka Mäkinen & Heikki Saxén (toim.): John Rawlsin filosofia) Sosiologia 52(2015):3

Wahlforss, Jaana :

Soita minulle, Helena! - tulkinta viihteen suosikin sisällöstä ja vastaanotosta. Sosiologia 26(1989):4, 277-285

Valkendorff, Tiina:

Addiktion yhteiskunnallisuudesta (kirja-arvio teoksesta Tuukka Tammi & Pauliina Raento (toim.): Addiktioyhteiskunta) Sosiologia 52(2015):3

Valkonen, Jarno:

Luontokäsitysten politiikka Lapissa. Sosiologia 41(2004):3, 225-239.

Pieni genealoginen tapahtuma. Tapaustutkimus ulkomaalaisten luonnonmarjapoiminnasta Suomessa. Sosiologia 45(2008):1, 21-36. (Rantanen, Pekka & Valkonen, Jarno)

Pääkirjoitus. Sosiologia-lehti – johtava sosiologinen julkaisukanava Sosiologia 48(2011):1, 1-3 (Valkonen, Jarno & Kinnunen, Veera)

Pääkirjoitus. Sosiologia-lehti - Sosiologia-palkinto 2011 ja muita uutisia Sosiologia 48(2011):2, 93-95 (Valkonen, Jarno & Rantanen, Pekka)

Pääkirjoitus. Sosiologia-lehti sosiologien tieteellisenä yhdyssiteenä. Sosiologia 49(2012):4, 289-290 (Valkonen, Jarno & Autto, Janne)

Pääkirjoitus. Pierre Bourdieu, yhteiskuntaluokat ja sosiologian tehtävä. Sosiologia 50(2013):2, 85-86 (Valkonen, Jarno & Kinnunen, Veera)

Sosiologista materiaalioppia. Sosiologia 50(2013):3, 217-221 (Valkonen, Jarno, Lehtonen, Turo-Kimmo & Pyyhtinen, Olli)

Tilinpäätös. Pääkirjoitus. Sosiologia 50(2013):4, 305-307 (Valkonen, Jarno & Kinnunen, Veera)

Sosiologiaa eheyttämässä. Kirja-arvio: Jani Erola & Pekka Räsänen (toim.): Johdatus sosiologian perusteisiin. Sosiologia 51(2014):3

Esimerkillinen tutkimusmatka hirven yhteiskuntaan (kirja-arvio teoksesta Jere Nieminen: Hirviä ja ihmisiä. Hirven yhteiskunnallisen läsnäolon hallinta 2000-luvun alussa). Sosiologia 53(2016):4, 450-452

Jätehallinta ja ympäristönsuojelu. Sosiologia 54(2017):1, 23-42

Valkonen, Sanna:

Kuulumisen politiikat jälkikoloniaalisessa Lapissa. Epistemologisia, teoreettisia ja metodologisia mietelmiä. Sosiologia 51(2014):4.

Valkonen, Tapani:

Matrikkelitietoja sosiaalisesta liikkuvuudesta. Sosiologia 4(1967):2, 59

Sosiologisista ennusteista. Sosiologia 4(1967):4, 175

Kyvyt vaihtoon, yhdenmukaisuuden paine ja vieraantuminen Ristiinassa. Sosiologia 5(1968):4, 157

Yhteisöjä kuvaavat muuttujat empiirisessä sosiologiassa. Sosiologia 7(1970):2, 88-91

Suomen alueellisten kuolleisuuserojen syistä. Sosiologia 12(1975):5-6, 175-185

Wallgren, Thomas:

Prosenttiliike - poliittinen subjekti? (Kirjoitussarjassa Liikkeet ja kehitysyhteistyöpolitiikka). Sosiologia 23(1986):1, 38-40 (Timo Kaartinen & Thomas Wallgren)

Valtonen, Anu:

Talous nukkuu meissä. Kulttuurianalyysi nukkumisen, työn ja talouden yhteenkietoutumisesta. Sosiologia 51(2014):1, 39-54

Sosiologinen opettaminen. (Avauksia ja keskustelua) Sosiologia 52(2015):3

Varis, Tapio:

Televisio uutisvälineenä Euroopassa. Sosiologia 11(1974):2, 51-60 (Varis, Tapio & Jokelin, Renny)

Warpenius, Katariina:

Ostokokeet alkoholipoliittisena interventiona. Metodisia pulmia ja hallinnallista hämminkiä. Sosiologia 52(2015):3

Vartiainen, Perttu:

Sosiologian ja maantieteen kohtaamisen kolme aaltoa. Sosiologia 27(1990):1, 27-41

Vehmas, Raino:

Tiedonjakoa vai viihdytystä? Sosiologia 1(1964):4, 164

Veijola, Soile:

Porsasjuhlat. Sosiologia 24(1987):3, 198-205 (Eeva Jokinen & Soile Veijola)

Venäläinen, Juhana:

Hakukone ja hehkulamppu. Huomioita immateriaalitalouden materiaalisuuksista. Sosiologia 50(2013):3, 255-269

After the Society? Kirja-arvio teoksesta Alain Touraine: After the Crisis. Sosiologia 53(2016):2, 181-183

Prekarisaatio elettävämmäksi. (Avauksia ja keskustelua) Sosiologia 53(2016):3, 325-327 (Eeva Jokinen & Juhana Venäläinen)

Venäläinen, Satu:

Kun uhrinäkökulma ja lainsäädäntö parisuhdeväkivallasta kohtaavat. Kirja-arvio teoksesta Riikka Kotanen: Näkymättömästä näkökulmaksi. Sosiologia 51(2014):4.

Vesala, Kari:

Stanley Milgram, mies sähköshokkikoneen takana (kirja-arvio teoksesta Gina Perry: Behind the Shock Machine) Sosiologia 52(2015):3

Westermarck, Edvard :

Sota. Sosiologinen tutkimus. Sosiologia 23(1986):3, 191-206

Westermarck, Harri:

Uudistusten käyttöönottajista syrjäkylän maatilanhoidossa. Sosiologia 5(1968):1, 2

Westermarck, Nils :

Maaseudun muuttuvat kasvot. Sosiologia 1(1964):3, 102

Vieno, Atte:

Ihmisenä olemisen sidokset. Kirja-arvio teoksesta Between One and One Another (Michael Jackson). Sosiologia 51(2014):2, 177-179

Viitanen, Jorma:

Omistus ja taloudellinen valta.Sosiologia 16(1979):2, 89-104

Wilenius, Markku:

Luonto informaatioajassa: Castells uuden kulttuurin jäljillä. Sosiologia 36(1999):2, 135-142

Vilkka, Hanna

Hanna Vilkka & Tiina Airaksinen: Tietoisella ohjauksella kohti laadukasta opetusta. Kirja-arvio: Sanna Vehviläinen: Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Sosiologia 52(2015):2

Vilkko, Anni :

Eletty elämä, kerrottu elämä, tarinoitunut elämä - omaelämäkerta ja yhteisymmärrys. Sosiologia 25(1988):2, 81-90

Willner, Johan:

De regionala skillnadernas centrala variabler. Sosiologia 9(1972):4, 167-178

Wiman, Ronald:

Työvoiman Ruotsiin muuton syyt. Sosiologia 12(1975):2, 55-63

Sosiologin tuottavin kehitysyhteistyöprojekti: adoptoi tutkija (Kirjoitussarjassa Sosiologian opetusohjelmat kehitysmaiden näkökulmasta). Sosiologia 23(1986):1, 27-28

Winberg, Bo :

Sexuellt beteende bland finlandssvensk ungdom. Sosiologia 4(1967):2, 79

Winch, Peter:

Ihminen ja yhteiskunta Hobbesin ja Rousseaun mukaan. Sosiologia 8(1971):3, 170-180

Virtanen, Matti :

Tehtaasta studioon. Sosiologia 24(1987):3, 167-175

Virtanen, Mikko J.:

Sähkö, katko ja kokemus. Sähkönkulutuksen kaksi rationaalisuutta, Sosiologia 50(2013):4, 358-373 (Silvast, Antti & Virtanen, Mikko J.)

Ulrich Beckin (1944–2015) sosiologinen perintö. Sosiologia 52(2015):1

Kattava paketti ranskalaista yhteiskunta-ajattelua – ilman yhteiskuntaa. Kirja-arvio teoksesta Miikka Pyykkönen & Ilkka Kauppinen (toim.): 1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria. Sosiologia 53(2016):1

Virtanen, Pekka :

Yhteiskuntatieteellinen tutkimus kehitysyhteistyöhankkeissa. Sosiologia 23(1986):1, 9-13

Vismanen, Elina:

Jukka Törrönen, Christoffer Tigerstedt & Elina Vismanen: Mitä annettavaa Latourilla on riippuvuuksien tutkimiselle? Omaelämäkerrat latourlaisen analyysin koetinkivenä . Sosiologia 52(2015):1

Visuri, Elina:

Mielipidetutkimukset syntyvyyden ennustajina. Sosiologia 3(1966):4, 183

Köyhyys ja ei-toivotut lapset. Sosiologia 6(1969):2, 55-60

Voutilainen, Liisa:

Tarinankerronnan psykofysiologiaa. Sosiologia 53(2016):3, 258-274 (Anssi Peräkylä, Liisa Voutilainen, Pentti Henttonen, Mikko Kahri, Melisa Stevanovic, Mikko Sams & Niklas Rajava)

Wrede, Sirpa

Työn glokalisaatio ja eriarvoisuus. Sosiologia 49(2012):3, 253-259

Työn glokalisaatio. Erikoisnumeron pääkirjoitus. Sosiologia 49(2012):3, 185-189 (Lena Näre, Sirpa Wrede & Minna Zechner)

Wright, Georg Henrik von:

Katsaus teon yleiseen teoriaan. Sosiologia 2(1965):2, 53

Niin kutsutusta praktisesta päättelystä. Sosiologia 8(1971):3, 99-111

Quo usque tandem ... Sosiologia 13(1976):5-6, 189

Vuolajärvi, Niina:

Ihmiskauppanarratiivit ja seksityön todellisuus. (Avauksia ja keskustelua) Sosiologia 53(2016):3, 318-324

Vuori, Hannu:

Juomaveden fluoraus sosiologisena ongelmana. Sosiologia 7(1970):4, 230-234

Vähämäki, Juhani:

Mitä tarkoittaa 'Narrative as Socially Symbolic Act'? Sosiologia 25(1988):1, 44-49

Väisänen, Ilkka :

Konsensus ja konfliktit sosiaalivakuutuksen kehittymisessä OECD-maissa vuosina1930-1985. Sosiologia 27(1990):4, 281-296

Väliverronen, Esa:

Lehtikuvan luonto. Kuvan ja tekstin suhteista ympäristödiskurssissa. Sosiologia 37 (2000) : 4, 330–348. (Seppänen, Janne & Väliverronen, Esa)

Väyrynen, Sanna

Valaiseva etnografia Helsingin huumemarkkinoista (kirja-arvio teoksesta Jussi Perälä: "Miksi lehmät pitää tappaa?" Etnografinen tutkimus 2000-luvun huumemarkkinoista Helsingissä). Sosiologia 49(2012):3, 276-277

Ylikoski, Petri:

Hyviä ja huonoja perusteita kokeelliselle sosiologialle. Sosiologia 52(2015):3

Ylä-Anttila, Tuomas:

Teemanumeron pääkirjoitus. Teemana poliittinen ja moraalinen sosiologia. Sosiologia 48(2011):1, 4-6 (Luhtakallio, Eeva & Ylä-Anttila, Tuomas)

Julkisen oikeuttamisen analyysi sosiologisena tutkimusmenetelmänä. Sosiologia 48(2011):1 (Luhtakallio, Eeva & Ylä-Anttila, Tuomas)

Ylä-Anttila, Tuukka:

Editorial: For a Bright and Open Future of Sosiologia (with Eeva Luhtakallio). Sosiologia 52(2015):4

Kaiken takana todella on salaliitto, jos sitä etsii (kirja-arvio teoksesta Jonas Sivelä: Kaiken takana on salaliitto). Sosiologia 53(2016):4, 445-447

Kuka ymmärtäisi valkoista lihaasyövää heteromiestä? (kirja-arvio teoksista Katherine J. Cramer: The Politics of Resentment. Rural Consciousness in Wisconsin and the Rise of Scott Walker & Arlie Russell Hochschild: Strangers in Their Own Land. Anger and Mourning on the American Right). Sosiologia 54(2017):2, 195-197

Ylönen, Ari:

Elämisen laatu kaupungissa: tutkimus ja suunnittelun strategiat. Sosiologia 13(1976):3-4, 132

Alueellinen eriytyminen ja työnjako. Sosiologia 20(1983):3, 243-245

Ylöstalo, Hanna:

Miesten tulkintoja ikääntymisestä. Kirja-arvio teoksesta Hanna Ojala & Ilkka Pietilä (toim.): Miehistä puhetta. Sosiologia 51(2014):4.

Prekarisaation tunnesävyjä. (Kirja-arvio teoksesta Eeva Jokinen ja Juhana Venäläinen (toim.): Prekarisaatio ja affekti. Sosiologia 53(2016):1, 78-80.

Kamppailu tasa-arvosta: tunne, asiantuntijuus ja vastarinta strategisessa valtiossa. Sosiologia 53(2016):4, 377-395 (Anna Elomäki, Johanna Kantola, Anu Koivunen & Hanna Ylöstalo)

Mikä sukupuolikysymys? (kirja-arvio teoksesta Marita Husso & Risto Heiskala: Sukupuolikysymys). Sosiologia 54(2017):2, 204-207 (Minna Leinonen, Katri Otonkorpi-Lehtoranta & Hanna Ylöstalo

Ylöstalo, Pekka:

Tavarafetisismi ja ideologia. Sosiologia 15(1978):1, 28

Työn arvostuksen muuttuminen ja palkkatyöhön sitoutuminen. Sosiologia 23(1986):2, 99-105

Young, Michael F. D.:

Kriittiseen kasvatussosiologiaan. Sosiologia 21(1984):3, 197-202

Zechner, Minna

Lena Näre, Sirpa Wrede & Minna Zechner: Työn glokalisaatio. Erikoisnumeron pääkirjoitus. Sosiologia 49(2012):3, 185-189

Zelený, Jindrich :

Loogisen ja historiallisen dialektinen suhde. Sosiologia 13(1976):1, 24 (esipuhe: Juha Manninen)