2009

1. Numero

Pääkirjoitus
Harri Sarpavaara :Haluatko yleisön? Kirjoita Sosiologiaan, 1

Artikkelit
Ilpo Airio & Mikko Niemelä:Perhetaustan yhteys aikuisiän köyhyyteen Suomessa 1995-2005, 3
Jani Kaisto, Miikka Pyykkönen & Jani Selin: Järjestys ja metodi. Työttömien pakkotöiden historia Suomessa foucaultlaisen tutkimusmenetelmien näkökulmasta, 20
Jukka Törrönen ja Antti Maunu:Sosiaaliset emootiot juomisen säätelyssä. Analyysi nuorten aikuisten juomispäiväkirjoista, 35

Kirjat
Kirsti Ahlqvist, Anu Raijas, Adriaan Perrels, Jussi Simpura & Liisa Uusitalo (toim.):Kulutuksen pitkä kaari. Niukkuudesta yksilöllisiin valintoihin (Semi Purhonen), 51
Mikko Jauho:Kansanterveysongelman synty – tuberkuloosi ja terveyden hallinta Suomessa ennen toista maailmansotaa (Marjaana Niemi), 53
Raija Julkunen:Uuden työn paradoksit . Keskusteluja 2000-luvun työprosess(e)ista (Ilkka Pirttilä), 55
Pauli Kettunen:Globalisaatio ja kansallinen me (Mikko Pollari), 58
Timo Kopomaa, Lasse Peltonen & Tapio Litmanen (toim.):Ei meidän pihallemme! Paikalliset kiistat tilasta (Risto Haverinen), 60
Olli-Pekka Moisio (toim.):Kätkettyjä hahmoja. Tekstejä Theodor W. Adornosta (Tomi Kiilakoski), 62
Kari Raivio, Jan Rydman ja Anssi Sinnemäki (toim.):
Rajalla: tiede rajojaan etsimässä (Olli Pyyhtinen), 64
Suvi Salmenniemi:Democratization and Gender in Contemporary Russia (Pirjo Pöllänen), 67
Tarja Tolonen (toim.):Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli (Liisa Lähteenmäki), 69

Tiedoksi
Current Contents and English Summaries, 71
Vuonna 2008 Suomessa ilmestyneet sosiologian alaan kuuluvat väitöskirjat, 73
Sosiologipäivät 2009, 75

2. Numero

Pääkirjoitus
Harri Sarpavaara :Luokka – kuolleeksi julistetun paluu, 77

Artikkelit
Anu-Hanna Anttila:Vapauden taimia? Työväenluokan tekeminen ja kokeminen 1900-luvun alun Suomessa, 79
Anu Katainen:Keskiluokan valinta ja työväenluokan riippuvuus? Tupakoinnin perustelutavat toimihenkilöillä ja työntekijöillä, 96
Riikka Perälä:Huumeidenkäyttäjien terveysneuvontakoulutukset liberaalina hallintakäytäntönä: etnografinen analyysi huumeongelmien uusista hallintastrategioista, 111

Avauksia
Ari Antikainen:Kasvatussosiologiasta paikallisesti, kansallisesti ja globaalisti, 127

Keskustelua
Anssi Peräkylä:Tiede, ei-tiede ja sosiologia, 134

Virkaan
Harri Melin:Luokat ja yhteiskunnalliset jaot, 136

Kirjat
Pia Bäcklund:Tietämisen politiikka. Kokemuksellinen tieto kunnan hallinnassa (Eeva Luhtakallio), 143
Kaarin Taipale:Cities for Sale. How Economic Globalization Transforms the Local Public Sphere (Eeva Luhtakallio), 143
Timo Harrikari:Riskillä merkityt. Lapset ja nuoret huolen ja puuttumisen politiikassa (Ella Sihvonen), 146
Marja-Liisa Honkasalo:Reikä sydämessä. Sairaus pohjoiskarjalaisessa maisemassa (Mikko J. Virtanen), 148
Turo-Kimmo Lehtonen:Aineellinen yhteisö (Pekka Kuusela), 151
Esa Väliverronen:Geenipuheen lupaus. Biotekniikan tarinat mediassa (Mianna Meskus), 153

Tiedoksi
Current Contents and English Summaries, 170
Sosiologipäivät Helsingissä 20.-21.2.2009, 155

3. Numero

Artikkelit
Marja Alastalo:Viranomaistiedosta tilastoksi – rekisteriperusteisen tilastojärjestelmän muodostaminen Suomessa, 173
Kai Eriksson:Osallistuva politiikka: Aktiivinen kansalaisuus ja itsepalveluyhteiskunta, 190
Elina Paju:Kamera, kenttä ja etnografinen tieto – visuaalisen etnografian annista aineistontuotannolle, 210

Virkaan
Pekka Räsänen:Taloussosiologia ja muuttuva yhteiskunta, 224

Kirjat
Outi Fingerroos & Tuulikki Kurki:Ääniä arkistosta. Haastattelut ja tulkinta (Ismo Björn & Pirjo Pöllänen), 228
Ilka Haarni & Lotta Hautamäki:Ikääntyvät juomatavat. Elämänkokemus ja muuttuva suhde alkoholiin (Katariina Warpenius), 230
Markus Laine, Jarkko Bamberg & Pekka Jokinen (toim.):Tapaustutkimuksen taito (Anu Järvensivu), 232
Matti Parjanen:Marskin ritari Paavo Koli. Itseään käskenyt mies (Timo Toivonen), 234
Jacques Attali:A Brief History of the Future (Paul-Erik Korvela), 236
Ian Hacking:Mitä sosiaalinen konstruktionismi on? (Veli-Pekka Parkkinen), 238
Inge van Nieuwenhyuze:Getting by in Europe’s Urban Labour Markets. Senegambian Migrants’ Strategies for Survival, Documentation and Mobility (Perttu Salmenhaara), 240
Karl Polanyi:Suuri murros (Ilkka Kauppinen), 242

Tiedoksi
Current Contents and English Summaries, 244

4. Numero

Artikkelit
Anssi Peräkylä:Mieli sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, 251
Vienna Setälä:Vastuulliset biokansalaiset ja kenttäasiantuntijat läskikapinassa, 269
Sami Ylistö:Tavoiteteoreettinen elämänhallinta. Selvyyttä sekavaan käsitteistöön, 286

Virkaan
Terhi-Anna Wilska:Sosiologiset vastakkainasettelut nyky-yhteiskunnassa, 300

Kirjat
Antti Eskola:Mikä henki meitä kantaa? Katselen työni jälkiä (Matti Virtanen), 304
Mianna Meskus:Elämän tiede. Tutkimus lääketieteellisestä teknologiasta (Jukka Syväterä), 306
Jussi Ojajärvi & Liisa Steinby (toim.):Minä ja markkinavoimat: Yksilö, kulttuuri ja yhteiskunta uusliberalismin valtakaudella (Anu Raijas), 309
Hanna Ojala, Tarja Palmu & Jaana Saarinen (toim.):Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa (Hanna Vilkka), 312
Helena Saarikoski:Nuoren naisellisuuden koreografioita. Spice Girls fanit tyttöyden tekijöinä (Ismo Kantola), 314
Anu Suoranta:Halvennettu työ. Pätkätyö ja sukupuoli sopimusyhteiskuntaa edeltävissä työmarkkinakäytännöissä (Merja Kinnunen), 316
Kevin Doogan:New Capitalism? The Transformation of Work (Harri Melin), 318
Kathleen Valtonen:Social Work and Migration. Immigrant and Refugee Settlement and Integration (Östen Wahlbeck), 320

Tiedoksi
Current Contents and English Summaries, 322
Sosiologia-lehden sisällysluettelo 2009, 327
Sosiologipäivät 19.-20.3.2010, 328
Westermarck-muistoluento 18.11.2010: Sarah Blaffer Hrdy, 329